10523
/natur-og-miljo/statistikker/strandsone/arkiv
10523
Noe mindre bygging i strandsonen
statistikk
2009-06-26T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Bygg, bolig og eiendom
no
strandsone, Byggeaktivitet i strandsonen, tilgjengelig strandsoneareal, kystlinje, dispensasjoner, vassdragAreal, Bygg og anlegg, Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
false

Byggeaktivitet i strandsonen2000-2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe mindre bygging i strandsonen

Utbyggingen i strandsonen i Norge fortsatte i 2007, selv om takten i utbyggingen gikk noe ned i forhold til et ekspansivt 2006. Nye tall fra KOSTRA-rapporteringen viser også at det ble gitt flere dispensasjoner for bygging i strandsonen i løpet av 2008.

Uberørt areal i strandsonen fortsetter dermed å bli redusert, og muligheten for folk flest til å oppholde seg i disse områdene minker årlig. Det tilgjengelige arealet i strandsonen var 2,4 prosent mindre i 2007 enn i år 2000 i Sør-Norge, til og med Hordaland. Dette viser beregninger som Statistisk sentralbyrå har utført med utgangspunkt i bygningsregisteret (GAB) og KOSTRA-rapporteringen.

Målsettinger for miljøpolitikken

Strategisk mål for resultatområdet friluftsliv i miljøpolitikken: ”Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.” Kystområdene har stor verdi for friluftslivet og er samtidig under utbyggingspress. Dette kan bidra til at tilgjengeligheten for friluftsliv begrenses. Det er i 100-metersbeltet også et generelt byggeforbud gitt i plan- og bygningsloven.

Bygningspåvirket, utilgjengelig strandsoneareal i og utenfor tettsteder. Hele landet. Km2

Areal av strandsonen, etter tilgjenglighet. Status 2008 (til venstre) og endringer fra 2000-2008 (til høyre). Fylke. Prosent og prosentpoeng

Høyest byggeaktivitet og dårligst tilgjengelighet i Sør-Norge

Sør-Norge til og med Hordaland er tettest bebygd, og samtidig er presset på strandsonen høyest her. I disse fylkene er allment tilgjengelig strandsone redusert med i alt 5 763 dekar i perioden 2000-2007.

Det bygges mest utenfor tettstedene

Mer enn to tredeler av bygningene som ble igangsatt i strandsonen i 2007, var utenfor tettstedene. Det er hovedsakelig bygging utenfor tettstedene som har ført til redusert tilgang i strandsonen de siste årene. Tettstedene er i stor grad allerede utbygget i strandsonen, og nybygging her gir dermed lite utslag i statistikken. Historisk er det likevel etablering og utvidelse av tettstedene som har lagt størst beslag på strandsonearealet. Av bygningene som ble igangsatt i 2007, dominerer garasje og uthus til boliger og fritidsboliger med 25 prosent. Fritidsbolig og naust, båthus, sjøbu stod for 20 prosent av utbyggingen. I alt var det ved årsskiftet 2007-2008 om lag 460 000 bygninger med beliggenhet innenfor 100 meter fra kystlinjen (inkludert alle øyer).

Økt antall innvilgede dispensasjoner

Tall fra KOSTRA viser at antall innvilgede dispensasjoner økte i 2008 i forhold til 2007, samtidig som antallet avslåtte dispensasjoner ble redusert. 67 prosent av dispensasjonssøknadene ble innvilget, og vi må tilbake til 2005 for å finne flere innvilgede dispensasjoner. Se nærmere omtale i Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner .

Søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder. Antall innvilget og avslått. 2001-2008

Tilgjenglighet i strandsonen

Årets statistikk presenterer tall for andelen tilgjengelig strandsone. Dette er et av nøkkeltallene som skal belyse området friluftsliv i miljøpolitikken.

Nasjonalt resultatmål 1.4.3 fra Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand: ”Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting fremmes, og naturgrunnlaget bevares.” Et av nøkkeltallene som skal vise hvordan vi ligger an i forhold til dette målet, er: ”Andel av arealet i 100-metersbeltet langs kysten fra svenskegrensen til og med Hordaland som er tilgjengelig.”

I samarbeid med Direktoratet for naturforvalting er det etablert et kriterisett for tilgjengelighet for tre ulike aktiviteter: ferdsel, opphold og telting. Kriteriesettet er beskrevet i Om statistikken .

Allmennhetens største interesse i strandsonen er ferdsel og opphold. I statistikken presenteres opphold, som også omfatter kriterier for ferdsel.

Til forskjell fra tidligere statistikk over bygningspåvirket strandsone viser tallene også til de arealer som av naturlige årsaker ikke tilgjenglige da de er for bratte. I tilegg viser statistikken til arealer i 100-metersbeltet som er dyrket eller påvirket av vei og jernbane. Bygningspåvirkede arealer er områder som ligger innenfor 50 meters avstand til nærmeste bygning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB