237058_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/nrmiljo/aar
237058
Økt økonomisk aktivitet ga ikke vekst i klimagassutslipp
statistikk
2015-12-21T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Natur og miljø;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nrmiljo, Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, miljøregnskap, økonomisk aktivitet, produksjon etter næring, utslippseffektivitet, utslippsintensitet etter næring, bruttoprodukt etter næring, frakobling, satellittregnskapMiljøregnskap, Nasjonalregnskap, Forurensning og klima, Natur og miljø, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikk for utslippsintensiteter viser tall for utslipp til luft sett i forhold til norsk økonomisk aktivitet som helhet og fordelt på betalende næringer og husholdninger.

Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet1991-2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt økonomisk aktivitet ga ikke vekst i klimagassutslipp

Den økte aktiviteten for norsk økonomi i 2014 førte ikke til tilsvarende vekst i utslipp av klimagasser. Utslippsmengden holdt seg på omtrent samme nivå som året før og førte til at utslipp per produserte krone, såkalt utslippsintensitet, gikk ned 3,0 prosent.

Hovedtall for nasjonalregnskap og utslipp til luft
20132014Endring i prosent
2013 - 2014Siden 1990
Produksjon i faste 2005-priser. Mill. kr3 699 4923 792 7592,5102,2
Klimagassutslipp. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter56 46156 159-0,5-6,2
Utslippsintensiteter for klimagasser. Tonn CO2-ekvivalenter/produksjon i mill. kr15,261914,8069-3,0-53,6

Utslippsintensiteten for klimagasser sank i 2014 med 3,0 prosent for norsk økonomi sett under ett, og lå på 14,8 tonn CO2-ekvivalenter per million kroner produsert (målt i faste priser). 2014 er fjerde år på rad med nedgang i utslippsintensitetene. Nedgangen i utslippsintensiteten kan, som tidligere år, også i 2014 tilskrives en relativ stor produksjonsvekst i de mindre utslippsintensive tjenesteytende næringene enn andre næringer.

En nedgang i utslippsintensiteten både for industrien og for sjø- og landtransport bidro også til at utslippsintensiteten for norsk økonomi som helhet gikk ned i 2014. Økt utslippsintensitet innenfor olje- og gassutvinningsnæringen dempet nedgangen noe.

Stor variasjon mellom næringer

Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom de næringer som bidrar til produksjonsvekst og økte utslipp av klimagasser. Produksjonsveksten for norsk økonomi var i 2014 på 2,5 prosent sammenlignet med året før. Det var spesielt de tjenesteytende næringene, industri og utvinningsnæringen som bidro til denne produksjonsveksten i 2014. Klimagassutslippene knyttet til den økonomiske aktiviteten i Norge gikk ned med 0,5 prosent i 2014 og var totalt på 56,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det var spesielt industri og transportnæringene som bidro til nedgangen i utslippene, mens økningen i klimagassutslippene i utvinningsnæringen og gass- og varmtvannsforsyning trakk i motsatt retning.

Det er transportnæringene, primærnæringene og produksjon av metall og ikke metallholdige produkter som har de høyeste utslippene per produsert krone. Olje- og gassutvinning er ikke blant næringene med høyest utslippsintensitet, men på grunn av stor aktivitet bidrar de likevel stort til totale utslipp

Utslippsintensiteten i norsk industri fortsetter å falle

Utslippsintensiteten i norsk industri ble redusert med 6,1 prosent fra 2013 til 2014. Dette skyldes en fortsatt nedgang i klimagassutslippene, samtidig som produksjonen også i 2014 økte. Nedgangen i utslippsintensiteten i industrien kan i 2014 spesielt tilskrives økt produksjon i de industrinæringene som i liten grad bidrar til de totale klimagassutslippene. Innen næringene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som sto for 43 prosent av industriens klimagassutslipp i 2014, er utslippene redusert med 5,6 prosent. Dette skyldes i hovedsak redusert produksjon. Nedgangen i klimagassutslipp per produsert utslippsintensiteten er derfor marginal i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Nedgangen i utslipp per produsert krone i industrien ble i 2014 dempet av utviklingen innen produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter. Innen denne næringen økte utslippsintensiteten noe, selv om de totale utslippene ble redusert.

Utslippsintensiteten i olje- og gassutvinning øker

Klimagassutslipp per produsert krone innenfor olje- og gassutvinningsnæringen samlet sett økte også i 2014. Sammenlignet med 2013 økte produksjonen (målt i faste 2005-priser) i olje- og gassutvinningsnæringen i 2014 med 1,7 prosent. Klimagassutslippene økte med 4,8 prosent, noe som blant annet kan tilskrives økt bruk av naturgass i turbiner på sokkelen. 

Økt produksjon og reduserte utslipp for land- og sjøtransport

Transportsektoren er sammensatt av transportnæringer med veldig ulik utvikling i utslippsintensitet. I 2014 sank utslipp av klimagasser per produsert krone både i landtransport og innenriks- og utenriks sjøfart. Disse næringene kunne i 2014 vise til økt produksjon og reduserte klimagassutslipp.

For lufttransport økte også produksjonen i 2014, men utslipp av klimagasser økte mer. Dette førte til at utslippsintensiteten også i 2014 økte for denne næringen.

Utslippsintensiteten kraftig forbedret siden 1990

Utslippsintensiteten for klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet har sunket jevnt siden 1990 og er nær halvert i perioden frem til og med 2014. Nedgangen i denne perioden fra 31,9 til 14,8 tonn utslipp av klimagasser per million kroner som er produsert, skyldes i hovedsak en generell overgang fra industri- til tjenesteproduksjon i norsk økonomi. De tradisjonelt mer utslippsintensive næringene i norsk økonomi har også bidratt til nedgangen i utslippsintensiteten for klimagasser. Dette skyldes teknologiske endringer og en overgang fra bruk av fossile brensler til fornybare energiformer. De siste årene har ikke forbedringen i utslippsintensiteten vært like kraftig.

Usikkerhet knyttet til utslipp fra utenriks sjøfartÅpne og lesLukk

Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet benytter en definisjon av Norge tilsvarende den som brukes i nasjonalregnskapet. Utenriks sjøfart (og også utenriks luftfart) skal derfor inkluderes i utslippstallene. Utenriks sjøfart står ansvarlig for en høy andel av totale utslipp til luft, men bare en liten andel av total produksjon. Beregninger viser at utenriks sjøfart i 2014 bidro til 9,9 prosent av totale klimagassutslipp, og 1,7 prosent av total produksjon. Utslippsberegningene for utenriks sjøfart er beheftet med høy usikkerhet.

Dekomponeringsanalyser av utslipp til luftÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå arbeider med å etablere såkalte dekomponeringsanalyser for å illustrere hvor stor påvirkning ulike faktorer hver for seg har på endringer i samlede utslipp. Utslippsendringen i dekomponeringsanalysen som benyttes er summen av fem ledd som hver for seg representerer endringen i utslipp som følge av endring i henholdsvis energimiksen, energiintensiteten i produksjonen, næringsstrukturen, samlet produksjon (målt i faste priser) samt et restledd som representerer endring i utslipp som følge av produksjonsprosesser, teknologi og andre faktorer.

Tall til og med 2013 er oppdatert.Åpne og lesLukk

Foreløpige tall for utslipp, produksjon og utslippsintensitet for 2013 er publisert tidligere. Tallene er nå oppdatert for 2013, mens for 2014 er tallene foreløpige. Produksjonstallene for 2013 er justert ned med 0,3 prosent, mens utslipp av klimagasser er justert ned hele 5,4 prosent. Dette skyldes i hovedsak revisjon av utslipp fra utenriks sjøfart. Allikevel er revisjonen fra foreløpige til endelige utslippstall for utenriks sjøfart for 2013 å anse som uvanlig stor. Totale utslippstall for norsk økonomisk aktivitet eksklusiv utenriks sjøfart ble for 2013 revidert ned med 0,7 prosent.