10691_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn/arkiv
10691
Stabiliserte miljøgiftutslipp
statistikk
2009-02-09T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
milgiftn, Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, luftforurensning, miljøgifter (for eksempel bly, kobber, kvikksølv), svevestøv, utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv1990-2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabiliserte miljøgiftutslipp

Utslippene til luft av miljøgifter har vært relativt stabile i de siste årene. I et lengre tidsperspektiv har det imidlertid vært en betydelig reduksjon, i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Beregningene av utslipp til luft for perioden 1990-2007 er gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Nedgang for de fleste utslipp etter 1995

Norge har nasjonale mål om reduksjon av utslipp i forhold til nivået på utslippene i 1995. Det har gått riktig vei for utslippene av de fleste miljøgiftene. Viktige unntak er PAH og kobber.

Årsaken til nedgangen siden 1995 er først og fremst utslippsreduksjoner innenfor industri og bergverk. Både rensetiltak, prosessomlegging og lavere aktivitet i en del næringer har resultert i reduserte utslipp. Grunnet utfasing av blyholdig bensin har i tillegg utslippene av bly fra veitrafikk gått dramatisk ned fra 1990 til 1996. Svingninger i utslippsnivåene kan være påvirket av måleusikkerhet.

Utslipp av miljøgifter og svevestøv i 2007. Prosentvis endring 1990-2007, 1995-2007 og 2006-2007
  2007 Prosentvis endring
1990-2007
Prosentvis endring
1995-2007
Prosentvis endring
2006-2007
Bly, kg 7 623 -96 -68 6
Krom, kg 2 244 -82 -80 -14
Arsen, kg 1 629 -48 -45 23
Kvikksølv, kg  691 -54 -21 7
Kadmium, kg  557 -50 -43 -7
Kobber, kg 22 243 1 17 4
Dioksin, mg 23 482 -82 -66 -1
PAH, kg  130 284 -17 -13 -16
Svevestøv, tonn 50 397 -28 -26 -6
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

PAH-utslipp: Årlige variasjoner, men stabile over tid

Nedgangen i PAH-utslipp fra 2006 til 2007 skyldes hovedsakelig reduserte prosessutslipp fra aluminiumsproduksjon; for disse utslippene er det imidlertid store årlige variasjoner. Nedgangen i totalutslippene kan ikke ses som uttrykk for en trend; utslippene i 2006 var høyere enn i 1995. Aluminiumsproduksjon forårsaket 49 prosent av utslippene i 2007, mot hhv. 37 og 38 prosent i 1990 og 1995, og har altså fått større betydning for totalutslippene i løpet av perioden. Selv om det er store årlige variasjoner i utslippene fra denne kilden, har nivået på 2000-tallet vært noe høyere enn i 1990-årene. Den nest viktigste kilden til PAH-utslipp i Norge i 2007 var vedfyring, som stod for 26 prosent av utslippene. Andre større kilder var veitrafikk (7 prosent) og løsemidler (6 prosent).

Svevestøvutslippene går ned

58 prosent, eller 29 500 tonn, av svevestøvutslippene i 2007 stammet fra vedfyring. Utslippene fra denne kilden er redusert med 13 prosent siden 2006, hovedsakelig fordi det ble brent mindre ved, men det bidro også noe til utslippsnedgangen at en større andel av veden ble brent i nye rentbrennede ovner. Prosessutslipp fra industri og bergverk bidro med 21 prosent av svevestøvutslippene i 2007, mens motorredskaper og veistøv/dekkslitasje stod for hhv. 6 og 4 prosent av utslippene.

Utslipp til luft av svevestøv (PM10). 1995-2007. Tonn

Bly

Det var en betydelig nedgang i utslipp av bly i første halvpart av 1990-årene på grunn av utfasing av blybensin. Fra 1996 har nedgangen vært mer beskjeden. Brenselsutslipp fra veitrafikk utgjorde 90 prosent av totalutslippene av bly i 1990, mot 52 og 3 prosent i henholdsvis 1995 og 2007. Nær 50 prosent av blyutslippene i 2007 var prosessutslipp fra industrien, det aller meste av dette fra produksjon av jern, stål og ferrolegeringer. Andre viktige kilder er slitasje av bremseklosser og bruk av blyholdig flybensin i småfly, som til sammen stod for en tredel av utslippene i 2007.

Krom

Nedgangen i utslipp av krom skyldes i all hovedsak en reduksjon på 95 prosent av prosessutslippene fra produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, først og fremst på grunn av omlegging av produksjonen ved en bedrift. Disse utslippene stod for 72 prosent av utslippene i 1995, mot 18 prosent i 2007. Metallproduksjon er likevel en av de viktigste kildene til utslipp til luft av krom, bare forbrenning i treforedling var større i 2007, med 19 prosent av totalutslippet.

Arsen

Arsenutslippene økte kraftig fra 2006 til 2007. Dette er imidlertid neppe uttrykk for en trend, men snarere en tilfeldig økning på grunn av årlig varierende arseninnhold i råvarer og reduksjonsmidler som brukes ved produksjon av metaller. På grunn av innførte rensetiltak og redusert drift er imidlertid nivået på utslipp av arsen fra metallproduksjon gått ned, og utslippene var i 2007 det halve av 1995-utslippene.

Kvikksølv

Det har vært mindre årlige variasjoner i kvikksølvutslippene de siste årene, og fra 2000 har de vært relativt stabile. I 1990-årene var nivået imidlertid noe høyere. Blant annet har mindre utslipp fra avfallsforbrenning og kvikksølvrensing i industrien bidratt til utslippsreduksjonen. Den viktigste utslippskilden er prosesser i forbindelse med produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, som stod for 27 prosent av utslippene i 2007.

Kadmium

Hovedårsaken til nedgangen i utslipp av kadmium er mindre prosessutslipp fra produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, på grunn av både utslippsreduserende tiltak og noen bedriftsnedleggelser. Disse utslippene ble redusert med 66 prosent fra 1995 til 2007, og mens denne industrien var den største utslippskilden i 1995 (24 prosent), var den med sine 15 prosent av totalen i 2007 forbigått av både vedfyring i husholdninger og forbrenning av treavfall og avlut i treforedlingsindustrien, som begge stod for 21 prosent av totalutslippene.

Kobber

Utslippene av kobber viser, i motsetning til de andre tungmetallene som utslippsstatistikken omfatter, en økende trend. Økningen skyldes i første rekke større utslipp fra bremseklosser på grunn av trafikkvekst. Disse utslippene gikk opp med 41 prosent fra 1995 og utgjorde 46 prosent av totalutslippene i 2007. Andre viktige utslippskilder er forbrenningsutslipp fra veitrafikk og prosessutslipp fra metallproduksjon, som stod for hhv. 25 og 10 prosent av utslippene i 2007.

Utslipp til luft av bly. 1995-2007. Tonn

Utslipp til luft av krom. 1995-2007. Tonn

Dioksinutslippene kraftig redusert

En stor del av reduksjonen i dioksinutslipp skyldes nedleggelsen av en industribedrift og en gruve, som begge forårsaket betydelige utslipp. I tillegg er utslipp fra avfallsforbrenning redusert med hele 98 prosent fra 1990 til 2007, på grunn av innførte rensetiltak. Den viktigste utslippskilden i 2007 var vedfyring i husholdningene, som forårsaket 29 prosent av totalutslippene, mens prosessutslipp fra metallproduksjon og brenselsutslipp fra skip og båter hver stod for 20 prosent.

Om usikkerhet i tallene

Alle utslippstallene er beheftet med en viss usikkerhet. På grunn av måleusikkerhet i data rapportert fra bedriftene til SFT, er imidlertid usikkerheten særlig stor for miljøgifter.

Miljøgifter er lite nedbrytbare kjemiske forbindelser som ikke hører naturlig hjemme i naturen. De kan inngå i næringskjeden og forårsake store skader på miljø og helse. Via luft og vann kan miljøgifter spres over store avstander. Viktige miljøgifter er tungmetaller (for eksempel bly, kadmium og kvikksølv) og dioksiner og PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner). Dioksiner er en samlebetegnelse på en gruppe klorholdige giftstoffer som dannes under forbrenning eller sterk oppvarming av klorholdig organisk materiale og også oppstår som et biprodukt ved enkelte industrielle prosesser. PAH er et biprodukt som dannes ved ufullstendig forbrenning eller oppvarming av organisk materiale som olje, naturgass, kull og ved.

Nasjonale og internasjonale forpliktelser

Stortinget har vedtatt nasjonale mål om vesentlig reduksjon av utslippene av prioriterte miljøgifter innen 2010, i forhold til 1995, jamfør Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) "Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere fremtid". Stortingsmeldingen inneholder en liste over 25 prioriterte stoffer/stoffgrupper der utslipp skal stanses eller reduseres vesentlig, det vil si fra 50 til 90 prosent. Reduksjonen skal omfatte utslipp til både luft, vann og jord av disse miljøgiftene. Det er ikke tallfestet spesifikke reduksjonsmål for utslipp til luft. Tallene som presenteres i denne artikkelen, gjelder bare utslipp til luft.

Internasjonalt har Norge forpliktet seg til å redusere utslippene til luft av utvalgte miljøgifter i forhold til nivået i 1990. Ulike protokoller under konvensjonen for langtransportert luftforurensning (CLRTAP), blant annet Århusprotokollen, dekker en rekke utslippskomponenter med regionale effekter. Århusprotokollen inneholder forpliktelser om reduksjon av de organiske miljøgiftene PAH og dioksiner samt tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv. For kobber, krom og arsen er det ikke konkrete utslippsforpliktelser, men konvensjonen inneholder krav om utslippsrapportering også for disse tre komponentene.

Utslippstall for klimagasser og forsurende gasser også publisert

Utslipp av klimagasser

Utslipp av NMVOC, nitrogenoksider og ammoniakk

Dokumentasjon av utslippsregnskapet

The Norwegian Emission Inventory. Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants (Rapport 2008/48)

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB