160117
/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar
160117
Mer avfall, mindre gjenvinning
statistikk
2014-06-27T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
avfregno, Avfallsregnskapet, avfall, avfallsbehandling, avfallskilder, avfallstyper, materialfordeling, kildesortering, husholdningsavfall, næringsavfallAvfall, Natur og miljø
false
Statistikken viser de totale avfallsmengdene i Norge i 2012. Søppelet fordeles på opprinnelse, materiale og behandling, for eksempel gjenvinning og forbrenning.

Avfallsregnskapet2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer avfall, mindre gjenvinning

Den totale avfallsmengden i Norge økte med 8 prosent fra 2011 til 2012, og har ikke vært høyere siden Statistisk sentralbyrå startet utarbeidelsen av avfallsregnskapet. Mens avfallsmengden økte, avtok andelen som ble gjenvunnet.

Avfallsregnskap for Norge, avfallsmengder etter kilde
2012
1000 tonnAndel
Avfallskilder i alt10 663100
Industri2 63825
Bygge- og anleggsvirksomhet1 88418
Tjenesteytende næringer1 95818
Private husholdninger2 47623

De siste årene har vi sett en økning i avfallsmengden. I 2012 ble det generert mer avfall enn noen gang før, hele 10,7 millioner tonn. Det utgjør en økning på 8 prosent fra 2011, og en økning på 5 prosent fra det tidligere toppåret 2007.

Det er et nasjonalt mål at utviklingen i generert mengde avfall skal være lavere enn den økonomiske veksten. BNP har kun økt 3 prosent det siste året. Målet innfris dermed ikke, hverken for den siste årgangen av statistikken, eller for utviklingen de siste årene.

Mindre materialgjenvinning, mer forbrenning

Samtidig som avfallsmengden øker, stiger både mengden og andelen som går til forbrenning. I 2012 ble 39 prosent av ordinært avfall materialgjenvunnet , mens 34 prosent ble regnet som energigjenvunnet. Totalt ble 43 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent.

Sett i forhold til 2011 og tidligere år, er det en forskyvning fra materialgjenvinning til forbrenning. Sammen med en økt mengde avfall til deponi, fører dette til at den totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent håndtering sank til 81 prosent i 2012. I mengde utgjør dette 7,6 millioner tonn av totalt 9,4 millioner tonn.

Veksten i forbrenning av avfall skyldes flere faktorer, hvor en av de viktigste er at kostnaden på forbrenning har vært lav. I tillegg har både Norge og Sverige bygget ut forbrenningskapasiteten. Det er blandet avfall og treavfall som utgjør de største mengdene avfall til forbrenning.

Mengden avfall til deponi øker

Mengden avfall til deponi, som gradvis har avtatt de siste årene, øker igjen i 2012. Dette skyldes blant annet at en økt mengde sekundært avfall fra forbrenning av avfall, blir deponert. Selv om det farlige avfallet fortsatt står for de største mengdene avfall til deponi, er nå slagg, støv, bunnaske og flygeaske en god nummer to. I 2012 ble 9 prosent av alt ordinært avfall lagt på deponi.

Mest blandet avfall

De største avfallstypene i 2012 var den nyopprettede kategorien blandet avfall, som utgjorde 25 prosent, etterfulgt av treavfall på 13 prosent og farlig avfall med 11 prosent.

Husholdningenes avfallsandel øker

Industrien er fortsatt den største kilden til avfall. Den bidrog med 2,6 millioner tonn avfall, eller 25 prosent av alt avfallet i 2012, tett fulgt av husholdningene og de tjenesteytende næringene. Mens industrien kan vise til en nedgang i avfallsmengden de siste ti årene, øker avfallsmengden i de fleste andre sektorer. Husholdningene står nå for 23 prosent av alt avfallet, og de tjenesteytende næringene står for 18 prosent. Tjenesteytende næringer er også de som øker mest sett i forhold til 2011.

Masser til deponi og som dekkmasser

Mens vanlig avfall til deponi har økt siden 2011, har det vært en nedgang i deponeringen av lett forurensede masser  . I 2012 ble det deponert 1,3 millioner tonn lett forurensede masser, og 0,4 millioner tonn ble brukt som dekkmasser. I 2011 var totalen på 2,2 millioner tonn.

Omlegging av avfallsregnskapet: Flere og andre materialkategorierÅpne og lesLukk

Avfallsregnskapet har i forkant av publiseringen av tall for 2012 gjennomgått en stor endring. Det blir nå publisert statistikk over flere og andre materialkategorier enn før. Én av disse nye kategoriene er ‘blandet avfall’. Mens det blandede avfallet før ble fordelt på de enkelte materialtypene som det blandede avfallet består av, er det nå en egen kategori.

Dette gjør en sammenligning med mengder avfall for tidligere år vanskelig, særlig for de materialene som det er store mengder av i det blandede avfallet (som våtorganisk avfall, papir, plast med flere). For mer detaljer om denne omleggingen, se Om statistikken.

Omlegging vanskeliggjør sammenligningÅpne og lesLukk

Etter 2012-omleggingen av avfallsregnskapet bygger beregningene i større grad på målte mengder, og i tillegg har det kommet nye materialinndelinger. Samlet sett vanskeliggjør disse endringene sammenligning med tidligere år.

I tillegg er industrien beregnet med tall fra egenrapporteringen til industrien, omsetningen til bedriftene og tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) siste industriundersøkelse fra 2008. Tidligere ble avfallet fra industrien fremskrevet ved hjelp av produksjon.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB