31649_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31649
Stadig lavere utslipp av forsurende gasser
statistikk
2010-05-19T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2009, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig lavere utslipp av forsurende gasser

Utslippene av alle forsurende gasser er gått ned fra 2008 til 2009, og de internasjonale utslippsforpliktelsene for 2010 ser ut til å kunne oppfylles, med et mulig unntak for NOX. Utslippsreduksjonen skyldes blant annet redusert metallproduksjon som en følge av finanskrisen.

Dette viser foreløpige utslippstall for 2009, beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO 1990 og 2009*. 1 000 tonn. Internasjonale forpliktelser og gassenes skadevirkning
Gass Utslipp i 1990 Utslipp i 2009* Mål i 2010       Nødvendig reduksjon 2009-2010       Skadevirkninger
Nitrogenoksider (NOX)  204  167  156       11 500 tonn (7 prosent)       øker risikoen for luftveislidelser (særlig NO2). Bidrar til forsuring og skader på materialer, samt dannelse av bakkenær ozon.
Svoveldioksid (SO2) 52 16 22       Utslippstaket for øyeblikket nådd       øker risiko for luftveislidelser. Forsurer jord og vann og skader materialer.
Ammoniakk (NH3) 20 22 23       Utslippstaket for øyeblikket nådd       Bidrar til forsuring av vann og jord.
NMVOC  300  161  195       Utslippstaket for øyeblikket nådd       Kan inneholde kreftframkallende stoffer. Bidrar til dannelse av bakkenær ozon.
CO  868  365 -       Har ikke tallfestet utslippsmål       øker risiko for hjerteproblemer hos hjerte-karsyke.
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2009*. Mål i Gøteborgprotokollen i 2010. Indeks 1990=100,0

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3). 1990-2009*. 1 000 tonn syreekvivalenter

NOx-utslippene må reduseres ytterligere

Norges utslipp av NOx(nitrogenoksider) var 167 500 tonn i 2009. Det er 4 prosent lavere enn året før, en reduksjon på omtrent 7 800 tonn. For å oppfylle Gøteborg-protokollens utslippsforpliktelse på 156 000 tonn er det nødvendig med en reduksjon på 11 500 tonn i år 2010.

Innenriks sjøfart og fiske stod for 39 prosent av de totale norske utslippene av NOx i 2009. Stasjonær forbrenning innenfor olje- og gassvirksomhet utgjorde 23 prosent, og veitrafikken stod for 17 prosent. Nedgangen fra 2008 skyldes flere ting. En viktig årsak, som kan være midlertidig, er nedgang i produksjonen ved flere jern-, stål- og ferrolegeringsbedrifter, grunnet finanskrisen. En annen årsak er redusert stasjonært forbruk av naturgass i olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen. For veitrafikk har framfor alt forbedret teknologi ført til reduksjoner i NOx-utslippene.

Redusert samlet utslipp av forsurende gasser

De samlede utslippene av forsurende gasser, regnet i syreekvivalenter, var 5 500 tonn i 2009. NOx utgjør 67 prosent av dette og NH3 og SO2 henholdsvis 24 og 9 prosent. Nedgangen i utslippene av forsurende gasser har siden 1990 vært på 25 prosent og på 6 prosent siden 2008. Når man tar hensyn til den forsurende effekten hos de forskjellige gassene, står reduksjonene i NOx-utslipp for drøyt halve reduksjonen i det samlede utslippet av forsurende gasser i Norge fra år 2008.

Foreløpige tall

Tallene for 2009, som presenteres i denne artikkelen, er foreløpige. De regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Salgsstatistikken for petroleumsprodukter, som lages ut fra oljeselskapenes rapporteringer av salg av de enkelte oljeproduktene til forskjellige forbruksgrupper, danner basis for beregningen av forbrenningsutslippene. Feil og usikkerhet i denne statistikken har direkte innflytelse på nivå og trender i utslippsstatistikken.

Detaljerte tabeller med kilde- og næringsfordelte utslipp for 2009 blir først publisert i februar 2011.

Om utslippsregnskapet

Les mer om dokumentasjon av utslippsregnskapene ,

Les mer om syreekvivalenter og internasjonale forpliktelser .

Les mer om miljøstatus for luftforurensning i Norge .

Se også utslippstall for klimagasser .

Tabeller: