31615_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31615
Økning i NOX-utslipp
statistikk
2009-02-09T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2007, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i NOX-utslipp

I 2007 økte utslippene av nitrogenoksider (NOX) med 2 prosent til 193 500 tonn. Utslippene må reduseres med 19 prosent innen 2010 hvis Norges internasjonale forpliktelse skal oppfylles. Utslippene av NMVOC var 199 000 tonn, knappe 2 prosent over Gøteborg-protokollens krav.

Dette viser tall fra det norske utslippsregnskapet som Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). Siden publiseringen av foreløpige utslippstall for 2007 den 13. mai 2008 har man fått mer detaljerte energidata og bedre data for blant annet punktutslipp fra noen industribedrifter. Med utgangspunkt i dette er det foretatt nye beregninger som gir bedre kvalitet på tallene.

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksider (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2007*. Mål i Gøteborg-protokollen i 2010. Indeks 1990=100

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen og status 1990 og 2007*. Tonn (prosent)
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2007* Mål i 2010 Nødvendig reduksjon 2007-2010
Nitrogenoksider (NOX)  207 795  193 490  156 000 37 500 tonn (19 prosent)
Svoveldioksid (SO2) 52 198 19 736 22 000 Utslippstaket for øyeblikket nådd
NMVOC  299 893  198 567  195 000 3 600 tonn (1,8 prosent)
Ammoniakk (NH3) 20 377 22 570 23 000 Utslippstaket for øyeblikket nådd
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

NOX-utslipp økende til tross for målsetting om nedgang

De norske utslippene av NOX lå i 2007 på 193 500 tonn, en økning på 2 prosent sammenlignet med 2006. En viktig kilde til de økte utslippene var oppstartsproblemene på LNG-anlegget (anlegg for mottak og prosessering av naturgass) på Melkøya utenfor Hammerfest, som førte til at mye gass måtte fakles i stedet for å nyttiggjøres. Utslippene må ned med 19 prosent, eller 37 500 tonn, innen 2010, for at Norge skal klare å oppfylle forpliktelsen på 156 000 tonn fastsatt i Gøteborg-protokollen. Regjeringen innførte 1. januar 2007 en ny NOX-avgift. Foreløpig har vi ikke grunnlag for å si om denne var tilstrekkelig til å holde utslippstrenden negativ. I januar 2008 ble det også inngått en NOX-avtale mellom staten og 14 næringsorganisasjoner.

Utslipp av NOX etter kilde. 1990-2007*. 1 000 tonn

De tre dominerende kildene for NOX-utslipp er veitrafikk, innenriks sjøfart og fiske og olje- og gassvirksomhet, som til sammen sto for 76 prosent av utslippene i 2007. Utslipp fra veitrafikk er gått ned med 5 prosent siden 2006. Reduksjonen siden 1990 har vært på 56 prosent. Utslippsutviklingen har vært avtagende helt siden 1989 da strenge NOX-avgasskrav ble satt for bensinkjøretøy. Virkningen av fornyelsen av bilparken blir dog lavere siden mange nye biler er dieselbiler. Også for dieselbiler har utslippene sunket etter at de første NOX-utslippskravene for tunge dieselkjøretøy ble satt i verk i 1993, men nye dieselbiler har likevel høyere NOX-utslipp enn nye bensinbiler. I 2007 var tre av fire solgte personbiler dieseldrevne.

Utslipp fra innenriks sjøfart og fiske har hatt en økning på 1,5 prosent siden 2006, og ligger nå 8 prosent over 1990-nivået. Innenriks sjøfart og fiske er den største enkeltutslippskilden for NOX med 36 prosent av de totale utslippene. Det aller meste (68 prosent) av dette stammer fra kysttrafikk.

Stasjonære utslipp fra olje- og gassvirksomheten sto i 2007 for 23 prosent av NOX-utslippene. Utslippene har økt med 6 prosent siden 2006. Siden 1990 er utslippene fordoblet og ligger nå på 44 000 tonn.

Nedgang i NMVOC-utslipp

Utslippene av NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) skal ifølge Gøteborg-protokollen begrenses til 195 000 tonn fra 2010. I 2007 var utslippene 199 000 tonn. Siden toppåret 2001 har utslippene blitt nær halvert. Norges utslipp ligger nå knappe 2 prosent over målet. De viktigste kildene er avdamping av hydrokarboner ved lasting og lossing av råolje som sto for 37 prosent og utslipp fra løsemidler som sto for 24 prosent av utslippene i 2007. Pålegg fra SFT om at lasting og lagring av råolje på sokkelen skal foregå med bruk av teknologi som reduserer NMVOC-utslippene, er viktigste årsak til nedgangen i de totale utslippene siden 2001.

Utslipp av NMVOC, etter kilde. 1990-2007*. 1 000 tonn

Utslipp av NMVOC fra veitrafikk er også kraftig redusert. Dette skyldes avgasskravene som er innført i forhold til bilparken, samt en økning i antall dieselbiler, som har mye lavere NMVOC-utslipp enn bensinbiler.

På grunn av ny beregningsmetode er utslippene av NMVOC fra bruk av løsemidler og andre produkter korrigert opp siden forrige publisering, og denne nye metoden har medført at de totale utslippstallene for NMVOC nå ligger over forpliktelsene i Gøteborg-protokollen. Utslippene for 2007 fra bruk av løsemidler og andre produkter er beregnet til å være 4 410 tonn høyere med ny modell enn med den gamle metoden.

Tilbakeberegninger

I henhold til internasjonale retningslinjer for utslippsrapportering, skal utslipp beregnes på nytt hvis det foreligger ny kunnskap om utslippsfaktorer eller nye forbedrede beregningsmetoder, som for eksempel at nye kilder blir inkludert i utslippsregnskapet. Nye beregninger skal gjøres konsistent for hele tidsserien. Som en følge av at det hvert eneste år gjøres enkelte slike forbedringer i beregningene, publiserer SSB og SFT årlig nye tall helt tilbake til 1990.

SO2 og ammoniakk under utslippskrav

Utslippene av svoveldioksid (SO2) var i 2007 i underkant av 20 000 tonn og har fortsatt en nedadgående trend. For andre året ligger utslippene under forpliktelsen for 2010 i Gøteborg-protokollen på 22 000 tonn.

Utslipp av svoveldioksid (SO2) etter kilde. 1990-2007*. 1 000 tonn

Utslipp av ammoniakk (NH3) etter kilde. 1990-2007*. 1 000 tonn

Ammoniakkutslippene var knappe 23 000 tonn i 2007. Utslippene hadde en svak oppgang mellom 2006 og 2007, men ligger fortsatt under forpliktelsen på 23 000 tonn i Gøteborg-protokollen for år 2010.

Flere utslippstall også publisert i dag

Utslipp til luft. Klimagasser.

Utslipp til luft. Tungmetaller og organiske miljøgifter.

Dokumentasjon av utslippsregnskapet

The Norwegian Emission Inventory. Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants (Rapport 2008/48)

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB