31617_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31617
Utslippene under NMVOC-målet
statistikk
2008-05-13T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utslippene under NMVOC-målet

Betydelige kutt i utslippene av hydrokarboner (NMVOC) fra oljelasting på sokkelen har ført til at disse utslippene for første gang er lavere enn forpliktelsen Norge har gjennom Gøteborg-protokollen. Utslippene av nitrogenoksider (NOX) gikk bare svakt ned i 2007.

Utslipp av NMVOC, etter kilde. 1990-2007*. 1 000 tonn

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksider (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2007*. Indeks 1990=1,0

For NOx-utslippene er det fremdeles langt fram til utslippsmålet for 2010. For å oppfylle utslippsforpliktelsen for NOx må utslippene reduseres med 18 prosent i forhold til 2007-nivået.

Denne artikkelen presenterer foreløpige utslippstall for 2007, beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

NMVOC-utslippene nå under forpliktelsen for 2010

Utslippene av NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) i 2007 var på 191 000 tonn, noe som er mindre enn halvparten av utslippene i toppåret 2001. Dermed er Norge for første gang under Gøteborg-protokollens krav for 2010 på 195 000 tonn. Mesteparten av nedgangen fant sted i perioden 2001-2006, mens reduksjonen fra 2006 til 2007 var på bare 2 prosent. Gøteborg-protokollen er en internasjonal miljøavtale som omfatter langtransporterte luftforurensninger. Avtalen er ratifisert av de fleste europeiske land samt USA.

Det er først og fremst reduserte utslipp fra lasting og lagring av råolje på sokkelen som har ført til nedgangen etter 2001, og dette var også hovedårsaken til nedgangen i 2007. I 2007 ble 86 prosent av oljen som ble bøyelastet, lastet over anlegg som reduserer NMVOC-utslippene. Statens forurensingstilsyn (SFT) hadde pålagt at innen utgangen av 2007 skulle 95 prosent av all oljelasting foregå med bruk av teknologi som reduserer NMVOC-utslippene. Nedgangen i utslipp fra oljelasting ble noe motvirket av utslipp på grunn av tekniske problemer i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget (anlegg for mottak og prosessering av naturgass) på Melkøya utenfor Hammerfest.

Utslipp av NMVOC fra veitrafikken er redusert med i underkant 70 prosent siden 1990. Reduksjonen har vært jevn i hele perioden og fortsatte også i 2007. Dette skyldes avgasskravene som ble innført for bensinbiler i 1989.

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen og status 1990 og 2007*. Tonn (prosent)
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2007* Mål i 2010 Nødvendig reduksjon 2007-2010
Nitrogenoksider (NOX)  207 712  189 638  156 000 34 000 tonn (18 prosent)
NMVOC  295 280  191 370  195 000 Utslippstaket for øyeblikket nådd
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 341 23 000 Utslippstaket for øyeblikket nådd
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

NOx-utslippene ubetydelig redusert

De norske utslippene av NOx lå i 2007 på 190 000 tonn, nedgangen fra 2006 var på 0,6 prosent. Utslippene fra veitrafikk, sjøfart og fiske gikk ned fra året før, men nedgangen ble motvirket av store utslipp fra LNG-anlegget på Melkøya og økt aktivitet innenfor ferrobransjen.

Nedgangen i utslipp fra veitrafikk skyldes også vedtatte avgasskrav siden 1989. Katalysatorandelen i bensinbilparken er fortsatt stigende, og de tunge kjøretøyene har også redusert sine utslipp på grunn av felles europeiske avgasskrav. I 2007 var tre av fire solgte personbiler dieseldrevne, en kraftig økning fra 2006 da dieselbilene utgjorde litt mindre enn halvparten av salget. Endringen skyldes innføringen av et CO2-ledd i engangsavgiften på personbiler. Så langt i 2008 har denne utviklingen fortsatt, til tross for stigende priser på diesel. Innføringen av den lenge varslede NOx-avgiften fra 2007 kan ha innvirket på nedgangen i utslippene fra sjøfart og fiske.

Utslipp av NOX. 1990-2007*. 1 000 tonn

Utslipp av NOX, etter kilde. 1990-2006*. 1 000 tonn

NOx-utslippene er redusert med 8,7 prosent siden 1990, men utslippene må reduseres med ytterligere 18 prosent fra 2007, det vil si 34 000 tonn innen 2010, for at Norge skal klare å oppfylle forpliktelsen på 156 000 tonn i Gøteborg-protokollen.

Tre utslippskilder dominerer NOx-utslippene

Kildefordelingen for de foreløpige 2007-tallene gir ikke grunnlag for en detaljert omtale av de enkelte utslippskildene. I stedet presenteres en nærmere analyse av 2006-tallene. De tre utslippskildene innenriks sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomhet samt veitrafikk sto for til sammen 79 prosent av NOx-utslippene i 2006. Resten av utslippene skyldtes i hovedsak bruk av olje til oppvarming av bygg og til annen forbrenning, luftfart og bruk av motorredskaper.

Innenriks sjøfart og fiske sto for de største utslippene av NOx, med 73 000 tonn eller 38 prosent av de samlede utslippene. Utslippene fra denne utslippskilden har økt vesentlig siden 1990 og lå i 2006 12 prosent over 1990-nivået. Av de 73 000 tonnene kom 23 000 tonn fra fiske, resten fra kysttrafikk, ferger, hurtigbåter, forsyningsfartøy, mobile oljerigger og så videre.

Olje- og gassvirksomheten sto i 2006 for 42 000 tonn, eller 22 prosent av NOx-utslippene. I likhet med innenriks sjøfart og fiske er dette en viktig utslippskilde ikke bare fordi den har store utslipp, men også fordi utslippene har økt betydelig siden 1990. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten har vokst med 90 prosent i perioden. Mesteparten av økningen fant imidlertid sted i 1990-årene, og utslippsnivået har vært temmelig stabilt de tre siste årene.

Utslipp fra flyttbare installasjoner (oljerigger) er ikke regnet med i olje - og gassvirksomhet , men er ført under skipsfart . I 2006 ble det sluppet ut 9 200 tonn NOx under boring med flyttbare installasjoner.

Utslippene av NOx fra veitrafikken har blitt mer enn halvert siden 1990. Årsaken til denne nedgangen er hovedsakelig krav om katalysator i bensinkjøretøy fra 1989. Etter at katalysator ble påbudt, har utslippene gått jevnt nedover. I 2006 sto veitrafikken for 34 000 tonn eller 18 prosent av de samlede NOx-utslippene. Utslippene fra de tunge dieselkjøretøyene har også sunket etter innføring av krav til utslipp fra tunge kjøretøy i 1993.

Utslipp av ammoniakk (NH3) etter kilde. 1990-2007*. 1000 tonn

Ammoniakkutslippene litt ned

Utslippene av ammoniakk gikk svakt ned fra 2006 til 2007 og lå i fjor på 22 300 tonn. Dette er noe under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 23 000 tonn.

Se også artikkelen om klimagassutslipp .

NOx-reduserende tiltak

Stortinget vedtok høsten 2006 å innføre en avgift på utslipp av NOx fra 1. januar 2007. Avgiften er på 15 kroner per kilo utslipp av NOx. Den omfatter skip, fiskefartøy, luftfart og dieseldrevet jernbane, samt motorer, kjeler og turbiner i energianlegg i industrien. Bare store enheter (definert som en kapasitet på mer enn 10 MW for fyrkjeler og 750 kW (1 020 hestekrefter) for fremdriftsmotorer) omfattes av avgiften. I tillegg er fakler på offshore-installasjoner og anlegg på land ilagt NOx-avgift. Avgiften omfatter om lag 55 prosent av NOx-utslippene og er geografisk avgrenset i tråd med Gøteborg-protokollen. Det innebærer for eksempel at utslippene fra utenriks sjøfart og utenriks luftfart ikke er omfattet av avgiften.

Om utslippsregnskapet

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige, men regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Det blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller næringsfordelte utslipp for 2007. Dette blir publisert i februar 2009.

Se nærmere dokumentasjon av utslippsregnskapene .

Tabeller: