31619_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31619
Stor utfordring å oppfylle NOX-målet
statistikk
2008-02-12T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2006, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor utfordring å oppfylle NOX-målet

I 2006 var utslippene av nitrogenoksider (NOX) 191 000 tonn. De må reduseres med 18 prosent innen 2010 hvis Norges internasjonale forpliktelse skal oppfylles. Utslippene av svoveldioksid (SO2) lå i 2006 for første gang under utslippskravene i Gøteborg-protokollen. For NMVOC er utslippskravene innenfor rekkevidde grunnet pålagte miljøtiltak.

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksider (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2006*. Mål i Gøteborg-protokollen i 2010. Indeks 1990=100

Dette viser tall fra det norske utslippsregnskapet som Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen og status 1990 og 2006*. Tonn (prosent)
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2006* Mål i 2010 Nødvendig reduksjon 2006-2010
Nitrogenoksider (NOX)  207 712  190 755  156 000 35 000 tonn (18 prosent)
Svoveldioksid (SO2) 52 388 20 939 22 000      Utslippstaket for øyeblikket nådd
NMVOC  295 280  196 132  195 000 1 000 tonn (0,6 prosent)
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 580 23 000 Utslippstaket for øyeblikket nådd
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

NOX fortsatt langt unna målet

De norske utslippene av NO X lå i 2006 på 191 000 tonn - en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med 2005. Siden 1990 er utslippene redusert med 8 prosent. Veitrafikk har stått for en stor del av reduksjonene som følge av avgasskravene som er innført etter 1989. Det har også vært en nedgang i utslipp fra industrien siden 1990. Utslippene må ned med ytterligere 18 prosent, eller 35 000 tonn, innen 2010, for at Norge skal klare å oppfylle forpliktelsen på 156 000 tonn fastsatt i Gøteborg-protokollen.

Utslipp av NOX. 1990-2006*. 1 000 tonn

De tre utslippskildene innenriks sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomhet og veitrafikk sto for til sammen 78 prosent av NO X -utslippene i 2006. Resten av utslippene skyldtes i hovedsak utslipp fra industri, bruk av motorredskaper og innenriks luftfart.

Innenriks sjøfart og fiske sto for de største utslippene av NO X i 2006, med 64 000 tonn eller 34 prosent av de samlede utslippene. Utslippene fra denne utslippskilden har økt vesentlig siden 1990 og ligger nå 11 prosent over 1990-nivået. Litt mer enn en tredjedel av utslippene fra denne utslippskilden kommer fra fiske, mens resten kom fra kysttrafikk, ferger, hurtigbåter, forsyningsfartøy og flyttbare rigger under seilas og så videre.

Olje- og gassvirksomheten sto i 2006 for 51 000 tonn, eller 27 prosent, av NO X -utslippene. I likhet med innenriks sjøfart og fiske er dette en viktig utslippskilde ikke bare fordi den har store utslipp, men også fordi utslippene har vokst betydelig siden 1990. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten har vokst med 72 prosent siden 1990. Tiltak for å redusere disse utslippene kan være for eksempel installering av lav-NO X -turbiner (Dry low emission - DLE).

NO X -avgiften og NO X -avtalen

Regjeringen innførte 1. januar 2007 en NO X -avgift på kr 15 per kg utslipp av NO X . Avgiften omfatter utslipp fra skip, fiskefartøy, luftfart og dieseldrevet jernbane samt motorer, kjeler og turbiner i energianlegg i industrien på land og offshore. I tillegg er utslipp fra fakling på offshore-installasjoner og anlegg på land ilagt NO X -avgift.

I januar 2008 ble det også inngått en NO X -avtale mellom staten og 14 næringsorganisasjoner. Bedrifter som slutter seg til avtalen, slipper å betale NO X -avgift i tre år. Ifølge avtalen forplikter næringsorganisasjonenes medlemmer seg til å redusere utslippene med til sammen 31 000 tonn innen utgangen av 2011. Dette skjer ved at det gjennomføres utslippsreduserende tiltak i enkeltvirksomheter som slutter seg til avtalen. Avtalen ventes først og fremst å utløse omfattende tiltak innenfor skipstrafikken og fiskeflåten, men gjelder også fastlandsindustrien og offshore.

Det er først når de foreløpige utslippstallene for 2007 publiseres i mai at vi kan begynne å se den eventuelle effekten av NO X -avgiften. NO X -avtalen vil først kunne gi utslag i statistikken som blir publisert i mai 2009.

Utslipp av NMVOC, etter kilde. 1990-2006*. 1 000 tonn

Effektive tiltak mot NMVOC-utslipp

Utslippene av NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) skal ifølge Gøteborg-protokollen begrenses til 195 000 tonn fra 2010. I 2006 var utslippene nede i drøye 196 000 tonn. Dette er en nedgang på 11 prosent siden 2005. Pålegg fra SFT om at lasting og lagring av råolje på sokkelen skal foregå med bruk av teknologi som reduserer NMVOC-utslippene er viktigste årsak til nedgangen i de totale utslippene.

Utslipp av NMVOC fra veitrafikk er også kraftig redusert. Dette skyldes avgasskravene som er innført, samt en økning i antall dieselbiler, som har mye lavere NMVOC-utslipp enn bensinbiler.

SO 2 og ammoniakk under utslippskrav

Utslippene av svoveldioksid (SO 2 ) var i 2006 på i underkant av 21 000 tonn. Utslippene er blitt redusert med 12 prosent siden 2005. Nå ligger de for første gang under forpliktelsen for 2010 i Gøteborg-protokollen på 22 000 tonn. Reduksjoner i utslipp fra ferrolegeringsindustrien, som er en stor utslippskilde, har bidratt til den positive utviklingen. Utslippene fra kysttrafikken er også blitt redusert.

Ammoniakkutslippene lå i 2006 på knapt 23 000 tonn, hvilket tilsvarer forpliktelsen i Gøteborg-protokollen for år 2010. Utslippsnivået har ligget relativt stabilt for denne gassen de siste årene.

Tilbakeberegninger

I henhold til internasjonale retningslinjer for utslippsrapportering skal utslipp beregnes på nytt, hvis det foreligger ny kunnskap om utslippsfaktorer eller nye forbedrede beregningsmetoder, som for eksempel at nye kilder blir inkludert i utslippsregnskapet. Nye beregninger skal gjøres konsistent for hele tidsserien. Som en følge av at det hvert eneste år gjøres enkelte slike forbedringer i beregningene, publiserer SSB og SFT årlig nye tall helt tilbake til 1990. På grunn av nye data er utslippene av NO X fra fakling på oljeinstallasjonene korrigert sterkt ned siden forrige publisering. Utslippene for 2006 er 4 300 tonn lavere enn med den gamle metoden.

Utslipp av svoveldioksid (SO2), etter kilde. 1990-2006*. 1 000 tonn

Utslipp av ammoniakk (NH3), etter kilde. 1990-2006*. 1 000 tonn

Flere utslippstall også publisert i dag

Lavere klimagassutslipp de to siste årene

Reduserte utslipp av miljøgifter til luft

Dokumentasjon av utslippsregnskapet

The Norwegian Emission Inventory. Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants (Rapport 2007/38).

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB