31621_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31621
Utslippskrav snart nådd
statistikk
2007-05-11T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utslippskrav snart nådd

Betydelige kutt i utslippene av hydrokarboner (NMVOC) fra oljelasting på sokkelen har gjort at Norge nå nesten ligger innenfor utslippskravet i Gøteborg-protokollen. Også for nitrogenoksider (NOX) gikk utslippene ned i 2006, men her er avstanden til utslippsforpliktelsen fremdeles stor.

Utslipp av NMVOC, etter kilde. 1990-2006*. 1 000 tonn

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksider (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2006*. Mål i Gøteborg-protokollen i 2010. Indeks 1990=1,0

Dette viser nye foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) lager i tett samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). Se omtale av begrensninger i foreløpige tall lenger ned i artikkelen.

NMVOC kraftig redusert

Utslippene av NMVOC ble redusert med drøyt 11 prosent fra 2005 til 2006 og lå siste året på 196 000 tonn. Med denne kraftige reduksjonen i 2006 er Norge nå nesten nede ved utslippskravet i Gøteborg-protokollen som gjelder for 2010, da Norge ikke skal slippe ut mer enn 195 000 tonn hydrokarboner. NMVOC-utslippene nådde toppen i 2001, da var utslippene oppe i 389 000 tonn, og reduksjonen i løpet av 5 år er dermed på nesten 50 prosent. Det er først og fremst reduserte utslipp fra lasting og lagring av råolje på sokkelen som har ført til nedgangen i de totale utslippene siden 2001. Dette var også hovedårsaken til nedgangen i 2006.

SFT har pålagt tiltak for å redusere NMVOC-utslipp fra lasting og lagring av råolje. Tiltakene fases inn i perioden 2004-2007. Innen utgangen av 2007 skal 95 prosent av all oljelasting foregå med bruk av teknologi som reduserer hydrokarbon-utslippene.

Utslipp av NMVOC fra veitrafikk er også kraftig redusert de siste årene og slik var det også i 2006. Dette skyldes avgasskravene som er innført, særlig kravet om katalysator i 1989 og senere skjerping av kravene. I tillegg har antall bensinbiler begynt å gå gradvis nedover igjen. Antall dieselbiler øker kraftig, men de har mye lavere NMVOC-utslipp enn selv moderne katalysatorbiler.

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen og status 1990 og 2006.
Tonn (prosent)
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2006 Mål i 2010 Nødvendig reduksjon 2006-2010
Nitrogenoksider (NOX)  212 524  194 506  156 000 39 000 tonn (20 prosent)
NMVOC  294 875  196 345  195 000 1 000 tonn (1 prosent)
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 610 23 000 Utslippstaket for øyeblikket nådd
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

NOX-utslippskutt fra vei og industri

De norske utslippene av NOX lå i 2006 på 195 000 tonn, noe som er en nedgang på 1 prosent sammenlignet med 2005. Årsaken til nedgangen er todelt. En betydelig del av reduksjonen skyldes at industrien har redusert sine utslipp, sannsynligvis på grunn av produksjonsnedgang i visse næringer samt nedleggelse av et par nøkkelbedrifter. Den andre hovedårsaken er reduserte utslipp fra veitrafikken. Dette skyldes konkrete miljøtiltak. Katalysatorandelen i bensinbilparken er fortsatt stigende (se også under), og de tunge kjøretøyene har redusert sine utslipp på grunn av nyere avgasskrav.

Utslipp av NOX. 1990-2006*. 1 000 tonn

Utslipp av Nox. 1990-2005*. Tonn

NOX-utslippene er redusert med 8,5 prosent siden 1990, men utslippene må reduseres med ytterligere 20 prosent eller 39 000 tonn innen 2010, for at Norge skal klare å oppfylle forpliktelsen på 156 000 tonn i Gøteborg-protokollen.

Tre utslippskilder sto for 80 prosent

De tre utslippskildene innenriks sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomhet og veitrafikk sto for til sammen nesten 80 prosent av NOx-utslippene i 2005. Resten av utslippene skyldtes i hovedsak bruk av olje til oppvarming av bygg og annen forbrenning, luftfart og bruk av motorredskaper. Innenriks sjøfart og fiske sto for de største utslippene av NOX i 2005, med 73 000 tonn eller 37 prosent av de samlede utslippene. Utslippene fra denne utslippskilden har økt vesentlig siden 1990 og ligger nå 13 prosent over 1990-nivået. Av de 73 000 tonnene kom 23 000 tonn fra fiske, mens resten kom fra kysttrafikk, ferger, hurtigbåter, forsyningsfartøy, mobile oljerigger og så videre. Tiltak for å redusere NOX fra innenriks sjøfart og fiske kan være for eksempel avgassrensing (SCR) og motorteknisk ombygging for skip.

Olje- og gassvirksomheten sto i 2005 for 46 000 tonn, eller 24 prosent, av NOx-utslippene. I likhet med innenriks sjøfart og fiske er dette en viktig utslippskilde, ikke bare fordi den har store utslipp, men også fordi utslippene har vokst betydelig siden 1990. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten har vokst med 65 prosent i perioden. Tiltak for å redusere disse utslippene kan være for eksempel installering av lav-NOX-turbiner (Dry low emission - DLE)

Selv om norske bilister kjører flere kilometer enn noen gang, har utslippene av NOX fra veitrafikk blitt mer enn halvert siden 1990. Årsaken til denne nedgangen er hovedsakelig krav om katalysator i bensinkjøretøy fra 1989 og skjerpede krav senere. Etter at katalysator ble påbudt har utslippene gått jevnt og trutt nedover. I 2005 sto veitrafikken for 36 000 tonn, eller 18 prosent, av de samlede NOx-utslippene. Utslippene fra de tunge dieselkjøretøyene har også sunket, etter innføring av krav til utslipp fra tunge kjøretøy i 1993.

NOX-avgift innført januar 2007

Stortinget vedtok høsten 2006 å innføre en avgift på utslipp av NOX fra 1. januar 2007. Avgiften er på kr 15 per kg utslipp av NOX .. Den omfatter skip, fiskefartøy, luftfart og dieseldrevet jernbane samt motorer, kjeler og turbiner i energianlegg i industrien. Av praktiske hensyn er det store enheter som omfattes av avgiften. I tillegg er fakler på offshore-installasjoner og anlegg på land ilagt NOx-avgift. Avgiften omfatter om lag 55 prosent av NOx-utslippene i Norge.

Avgiften er geografisk avgrenset i tråd med Gøteborg-protokollen. Dette innebærer for eksempel at utslippene fra utenriks sjøfart og utenriks luftfart ikke er omfattet av avgiften. Avgiften på kr 15,- vil i seg selv trolig ikke være tilstrekkelig til å nå forpliktelsen på 156 000 tonn. Det vil dermed være behov for ytterligere virkemidler eller styrking av eksisterende virkemidler for å nå forpliktelsen på 156 000 tonn NOx i 2010.

Ammoniakk svakt ned

Utslippene av ammoniakk gikk svakt ned fra 2005 til 2006 og lå i fjor på 22 600 tonn. Dette er rett under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 23 000 tonn.

Utslipp av ammoniakk (NH3), etter kilde. 1990-2006*. 1 000 tonn

Foreløpige tall

Tallene som presenteres i dag er foreløpige, men de regnes som rimelig sikre likevel, særlig når det gjelder totalutslippene. Det blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller næringsfordelte utslipp for 2006. Dette blir publisert i februar 2008. I mangel av detaljerte 2006-tall er 2005-tall beskrevet ovenfor.

Klimagasstall også publisert i dag

Klimagassutslippene ned 0,8 prosent (frigitt 11. mai 2007)

Dokumentasjon av utslippsregnskapet

The Norwegian Emission Inventory. Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants (Rapporter 2006/30)

Tabeller: