31629_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31629
Stabile NOX-utslipp, men må reduseres
statistikk
2005-04-05T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabile NOX-utslipp, men må reduseres

Utslippene av nitrogenoksider var i 2004 på omtrent samme nivå som året før. Utslippene må imidlertid reduseres med 30 prosent innen 2010 for at Norge skal overholde forpliktelsen i Gøteborgprotokollen. Reduserte utslipp fra oljefyring og veitrafikk ble godt og vel oppveid av vekst i utslippene fra gassproduksjon på sokkelen og fra produksjon av jern, stål og ferrolegeringer.

Dette viser foreløpige beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn.

17. mai i år trer Gøteborgprotokollen i kraft. I henhold til avtalen er Norge forpliktet til å holde seg innenfor bestemte utslippsmål (tak) for svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOX), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske komponenter, unntatt metan (NMVOC), fra 2010. Utslippstakene er basert på naturens tålegrense for sur nedbør og bakkenært ozon.

Utslipp av NOX. 1990-2004. 1 000 tonn

NOX-utslippene stabile, men må reduseres kraftig

Utslippene av nitrogenoksider (NOX) økte svakt i 2004 til omtrent 221 000 tonn. I forhold til Norges forpliktelse i Gøteborgprotokollen, som er på 156 000 tonn, må utslippene reduseres med 30 prosent innen 2010.

Noen utslippskilder økte i 2004 ...

Årsaken til at utslippene økte i 2004 var blant annet økte utslipp knyttet til olje- og gassproduksjonen på sokkelen og produksjon av jern, stål og ferrolegeringer. Økningen på sokkelen skyldtes økt bruk av gass til produksjon av elektrisk kraft til olje- og gassproduksjonen. Årsaken til den økte bruken var høyere gassproduksjon og dermed høyere kraftbehov. Produksjon av gass er mer energikrevende enn olje, så selv om oljeproduksjonen ble redusert i 2004, bidro en 7 prosent økning i produksjonen av naturgass til økte NOX-utslipp. De foreløpige tallene tyder på at også utslippene fra innenriks sjøfart økte, men siden fordelingen mellom bruk av oljeprodukter til fyring og til innenriks sjøfart er usikker, er også den beregnede økningen i utslippene fra sjøfart usikker.

Utslipp av NOX. 1990-2004. Indeks 1990=1,0

... mens andre gikk tilbake

Bruk av fyringsoljer gikk tilbake i 2004 i forhold til året før, noe som førte til at utslippene av NOX fra forbrenning i industrien og andre næringer gikk noe tilbake. Også utslippene fra veitrafikken gikk ned, til tross for vekst i trafikken. NOX-utslippene fra veitrafikken antas fortsatt å gå ned siden det fortsatt ruller eldre bensinbiler uten katalysator på veiene, men i stadig mindre omfang. Når slike biler skrotes og erstattes av nyere biler, øker andelen katalysatorbiler og NOX-utslippene går ned. I tillegg har de nye bilene stadig lavere utslipp av NOx per kjørte kilometer.

Innenriks sjøfart fortsatt viktigst

Kildefordelingen av utslippene i 2004 er usikker, derfor må vi foreløpig nøye oss med å vise til tall fra 2003 når vi kvantitativt skal beskrive hvor mye den enkelte kilde bidro til utslippene. Da sto innenriks sjøfart og fiske for 40 prosent av NOX-utslippene i Norge. Veitrafikk bidro til 19 prosent av utslippene, olje- og gassvirksomheten 22 prosent, mens 9 prosent skyldtes prosesser og forbrenning i industrien. Andelen av utslippene fra sjøfart og olje- og gassutvinningen har økt kraftig siden 1990 da deres andel var henholdsvis 33 og 12 prosent. Veitrafikkens andel er redusert fra 34 prosent i 1990, noe som skyldes at det i denne perioden er satt krav til utslipp av NOX fra kjøretøyer. Reduksjonen i utslippene er oppnådd til tross for at det ble kjørt mye mer i 2003 enn i 1990.

Utslipp av NOX. 1990-2004. Tonn

Prosessutslippene fra industrien sto for 6 prosent av NOX-utslippene i 1990. I 2003 var denne andelen redusert til 4 prosent.

Utenriks sjøfart og luftfart er holdt utenfor den offisielle statistikken over NOX-utslipp fordi disse ikke omfattes av internasjonale miljøforpliktelser.

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen. Status 2004 og prognose 2010.
Tonn (prosent)
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2004 Mål i 2010 Prognose 2010 Nødvendig reduksjon 2003-2010
Nitrogenoksider (NOX)  223 878  221 407  156 000  200 800 65 000 tonn (30 prosent)
NMVOC  294 529  266 208  195 000  168 800 71 000 tonn (27 prosent)
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 513 23 000 23 600 Utslippstaket foreløpig nådd
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.
Kilde for prognosene: Perspektivmeldingen (St. meld. nr. 8 2004-2005).

Utslipp av ammoniakk (NH3), etter kilde. 1990-2004. 1 000 tonn

Små endringer for ammoniakkutslipp

I 2004 ble det sluppet ut 22 500 tonn ammoniakk, noe som er 500 tonn mindre enn kravet i Gøteborgprotokollen fra 2010. I 2004 var utslippene nesten 300 tonn lavere enn året før.

Kildefordelingen av 2004-tallene er ikke sikker nok til å bli publisert ennå, men i 2003 sto jordbruk - spesielt husdyrgjødsel - for 89 prosent av utslippene, bensinbiler 9 prosent, mens prosessutslipp fra industrien utgjorde 2 prosent.

Egne artikler for NMVOC og SO2

Det kommer egne artikler om de to siste gassene som omfattes av Gøteborgprotokollen. Utslipp av flyktige organiske forbindelser, unntatt metan (NMVOC), omtales i egen artikkel som publiseres 6. april. Onsdag 22. juni publiseres tall for svoveldioksid (SO2).

Nye tall for utslipp av klimagasser

Parallelt med foreløpige 2004-tall omtalt her, blir det også presentert nye data for utslipp av klimagasser. Les artikkelen .

Kommunetall for klimagasser, forsurende gasser og partikler i 2003, presentert 9. mars, kan lastes ned .

I februar ble det presentert nye tall for utslipp av miljøgifter i Norge for 2003.

13. april presenterer vi sammenstillinger fra nasjonalregnskapet og miljøstatistikken hvor vinklingen er på de enkelte næringenes bidrag til norsk økonomi og miljø fram til 2003.

Mer informasjon om Gøteborgprotokollen og gassene som omfattes av den finnes på Miljostatus.no .

Se flere tall om utslipp til luft i Statistikkbanken .

Tabeller: