31631_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31631
Utslippene av nitrogenoksider går gal vei
statistikk
2005-02-09T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utslippene av nitrogenoksider går gal vei

Utslippene av nitrogenoksider (NOX) var på 220 000 tonn i 2003. Etter en nedgang fra 1999 til 2002, økte NOX-utslippene med 9 000 tonn fra 2002 til 2003. Utslippet er med dette i underkant av 2 prosent lavere enn i 1990. Norge har i Gøteborgprotokollen forpliktet seg til å redusere sine utslipp av nitrogenoksider (NOX) til 156 000 tonn fra 2010.

Dette viser nye beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn. Foreløpige tall for 2003 ble publisert første gang i april 2004.

I henhold til Gøteborgprotokollen er Norge fra 2010 forpliktet til å holde seg innenfor bestemte utslippsmål for svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOX), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske komponenter (NMVOC). Utslippstakene er basert på naturens tålegrense for sur nedbør og bakkenær ozon.

Utslipp av NOX. 1990-2003. Tonn

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen. Status 2003 og prognose 2010. Tonn (prosent)
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2003 Mål i 2010 Prognose 2010 Nødvendig reduksjon 2003-2010
Nitrogenoksider (NOX)  223 878  220 169  156 000  200 800 64 000 tonn (29 prosent)
NMVOC  294 529  300 087  195 000  168 800 105 000 tonn (35 prosent)
Svoveldioksid (SO2) 51 904 22 815 22 000 26 900 800 tonn (4 prosent)
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 796 23 000 23 600 Utslippstaket foreløpig nådd
Utslippene av NOXøkte med 9 000 tonn i 2003

I 2003 var utslippene av NOX på 220 000 tonn. Dette er 9 000 tonn eller 4 prosent mer enn i 2002. Utslippene er i underkant av 2 prosent lavere enn i 1990. Norges utslipp i henhold til Gøteborgprotokollen skal ikke overstige 156 000 tonn i 2010, og utslippene må dermed reduseres med 29 prosent fram mot 2010.

Innenriks sjøfart slapp ut mest NOX

I 2003 sto innenriks sjøfart og fiske for 40 prosent av NOX-utslippene i Norge. Veitrafikk bidro til 19 prosent av utslippene, olje- og gassvirksomheten 22 prosent, mens 9 prosent av utslippene skyldtes prosesser og forbrenning i industrien. Siden 1990 har sjøfart og fiske og olje- og gassvirksomhet stått for en økende andel av NOX-utslippene. Veitrafikkens andel har vært sterkt synkende som følge av at flere avgasskrav til kjøretøy er innført siden 1989.

Økning fra gassproduksjon og kysttrafikk

Økningen i NOX-utslippene i 2003 kom hovedsakelig som en følge av økt forbruk av drivstoff til kysttrafikk og økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen. Størstedelen av utslippene på sokkelen stammet fra gassturbinene som produserer elektrisk kraft til olje- og gassutvinningen. Produksjonen av naturgass i fjor steg 11 prosent i forhold til året før, mens oljeproduksjonen hadde en nedgang. Siden det generelt krever mer energi å produsere gass enn olje, økte utslippene på sokkelen kraftig også i 2003.

Utslippene fra bruk av fyringsolje, tungoljer, ved etc. som brensler i blant annet industri, tjenesteytende næringer og husholdningene økte med 1 300 tonn i 2003 fra året før. I artikkelen om klimagassutslipp er det beskrevet hvordan de høye strømprisene og søkelyset på kraftsituasjonen ga økt bruk av fyringsoljer og dermed også større utslipp.

Lavere NOX-utslipp fra veitrafikken og prosessindustrien

Økningen i de samlede NOX-utslippene dempes noe av reduserte utslipp fra veitrafikken som følge av utfasingen av gamle biler uten katalysator. Videre gikk utslippene fra fiske tilbake i 2003 og prosessutslippene fra industrien sank, særlig på grunn av lavere aktivitetsnivå innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer.

Utslipp av NMVOC. 1990-2003. Tonn

Utslippene av flyktige organiske forbindelser (NMVOC) ned 13 prosent

Etter at utslippene av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) økte gjennom mesteparten av 1990-tallet, er utslippene betydelig redusert siden toppen i 2001. Utslippene er beregnet til 300 000 tonn i 2003, noe som er 13 prosent eller 45 000 tonn mindre enn året før. Mer enn halvparten av NMVOC-utslippene stammet fra lasting og lagring av råolje på sokkelen. Nedgangen de siste årene skyldtes at mer av denne oljen ble lastet over anlegg som gjenvinner oljedamp. Utslippene fra oljelasting på sokkelen er redusert med hele 35 prosent eller 83 000 tonn siden 2001. Gjenvinning av oljedamp ved anlegg for oljelasting også ved landbaserte anlegg, lavere bensinsalg og flere biler med katalysator førte også til reduserte utslipp i 2003.

Til tross for den kraftige reduksjonen siden 2001 lå utslippene fortsatt betydelig over forpliktelsen i Geneveprotokollen, som skulle ha vært oppfylt i 1999.

Utslippene skal i henhold til Gøteborgprotokollen ikke overstige 195 000 tonn i 2010. Til tross for en betydelig nedgang må utslippene reduseres med 35 prosent i årene fram mot 2010 for å oppfylle forpliktelsen. Det antas at vedtatte krav om reduserte utslipp ved lasting og lagring av råolje sammen med andre krav vil føre til at den nødvendige reduksjonen oppnås. Det er ventet at utslippene i 2010 kan komme ned i 160 000 tonn (St. meld. nr. 1 2003/2004 Nasjonalbudsjettet for 2004).

Utslipp av svovel økte i 2003

Utslippene av svoveldioksid var i 2003 på 22 800 tonn, noe som var en økning på 3 prosent eller 700 tonn sammenlignet med året før. Økningen kom etter nesten 20 år med sammenhengende nedgang i svovelutslippene. Økningen skyldtes mer forbruk av drivstoff til innenriks sjøfart og en overgang til drivstofftyper med høyere svovelinnhold. I henhold til Gøteborgprotokollen skal utslippene i 2010 ikke overstige 22 000 tonn.

Utslipp av svoveldioksid (SO2). 1 000 tonn. 1990-2003. Tonn

Økningen dempet av andre effekter

Den totale økningen av utslippene er lavere enn økningen i forbruket av petroleumsprodukter skulle tilsi på grunn av at svovelinnhold i lett fyringsolje ble redusert med en tredjedel. Svovelinnholdet i bilbensin ble halvert fra 2002 til 2003 - noe som trolig er en tidlig tilpasning til nye krav til svovelinnhold som gjelder fra 2005. Prosessutslippene fra industrien gikk tilbake med 900 tonn, først og fremst som følge av redusert aktivitet.

Industrien står for de største SO2-utslippene

54 prosent av SO2-utslippene i 2003 stammet fra ulike prosesser i industri og bergverk, mens 17 prosent stammet fra forbrenning i de samme næringene. Industri og bergverk var med dette ansvarlig for nesten tre firedeler av SO2-utslippene i 2003. Videre sto innenriks sjøfart og fiske for 17 prosent, mens resten (11 prosent) er fra boligoppvarming, veitrafikk, luftfart, olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen og andre næringer.

Utslipp av ammoniakk. 1990-2003. Tonn

Små endringer for ammoniakk

I 2003 ble det sluppet ut 22 800 tonn ammoniakk. Dette er 100 tonn mer enn året før. Utslippsnivået lå rett under kravet i henhold til Gøteborgprotokollen på 23 000 tonn i 2010. I 2003 sto jordbruk - spesielt husdyrgjødsel - for 89 prosent av utslippene, bensinbiler 9 prosent, mens prosessutslipp fra industrien utgjorde 2 prosent.

Nye tall for utslipp

Parallelt med publiseringen av denne artikkelen blir det også presentert nye data for utslipp av klimagasser og miljøgifter . 5. april publiserer SSB og SFT foreløpige landstall for 2004 både for utslipp av klimagasser og forsurende gasser.

Les mer om klimagassutslipp:

Mer om utslippsregnskapet, datakilder, usikkerheter m.m. i NOS Utslipp til luft 1973-2003

Temaside om klimagasser og luftforurensning

Miljøstatus i Norge

Se flere tall om utslipp til luft i Statistikkbanken .

Tabeller: