31633_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31633
Sterk vekst i NOX-utslippene i 2003
statistikk
2004-04-01T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i NOX-utslippene i 2003

Utslippene av nitrogenoksider (NOX) økte med 3 prosent i 2003. Det var særlig utslippene fra sjøtransport, olje- og gassvirksomheten og fyring som økte. Økningen kom til tross for at Norge må redusere utslippene med 29 prosent innen 2010 hvis forpliktelsen i Gøteborgprotokollen skal overholdes.

Dette viser foreløpige beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn.

Utslipp av NOX. 1990-2003. Tonn

NOX opp 7 000 tonn

I 2003 var utslippene av NOX på 220 000 tonn. Dette er nesten 7 000 tonn eller 3 prosent mer enn i 2002. Økningen gir større utfordringer med å oppfylle Norges forpliktelser under Gøteborgprotokollen. Norges utslipp i henhold til Gøteborgprotokollen skal ikke overstige 156 000 tonn i 2010, og utslippene må dermed reduseres med 29 prosent fram mot 2010.

Økning fra gassproduksjon, fyring og innenriks sjøfart

Årsakene til økningen er sammensatte og kommer hovedsakelig som en følge av økt bruk av petroleumsprodukter og økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen. Størstedelen av utslippene på sokkelen stammer fra gassturbinene som produserer elektrisk kraft til olje- og gassutvinningen. Produksjonen av naturgass i fjor steg 11 prosent i forhold til året før, mens oljeproduksjonen hadde en nedgang. Siden det generelt kreves mer energi å produsere gass enn olje, økte utslippene på sokkelen kraftig også i 2003.

I artikkelen om klimagassutslipp er det beskrevet hvordan de høye strømprisene og fokuset på kraftsituasjonen ga økt bruk av fyringsoljer og dermed også større utslipp. Økt forbruk gir også økte utslipp av NOX hvis ikke forbruksøkningen kompenseres med teknologiforbedringer. En økning i forbruket av drivstoff til innenriks sjøfart ga også økte utslipp.

Lavere utslipp fra veitrafikken og prosessindustrien

Utslippsøkningen for NOX dempes noe av reduserte utslipp fra veitrafikken som følge av utfasingen av gamle biler uten katalysator. Prosessutslippene fra industrien sank også og da særlig på grunn av lavere aktivitetsnivå innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer.

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen.
Status 2003. Tonn
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2003 Mål i 2010
Nitrogenoksider (NOX)  223 725  219 588  156 000
NMVOC  294 395  301 431  195 000
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 853 23 000
Innenriks sjøfart bidro mest til NOX

Kildefordelingen av utslippene i 2003 er usikker, derfor må vi foreløpig nøye oss med å vise til tall fra 2002. Da sto innenriks sjøfart og fiske for 40 prosent av NOX-utslippene i Norge. Veitrafikk bidro med 21 prosent og olje- og gassvirksomheten 20 prosent, mens 10 prosent av utslippene skyldtes prosesser og forbrenning innenfor industrien. Utenriks sjøfart og luftfart er holdt utenfor den offisielle statistikken over NOX-utslipp fordi disse ikke omfattes av internasjonale miljøforpliktelser.

Utslipp av NMVOC. 1990-2003. Tonn

NMVOC ned 13 prosent

I 2003 ble det sluppet ut 301 000 tonn NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan), noe som er en nedgang på hele 43 000 tonn i forhold til året før. Mer enn halvparten av NMVOC-utslippene stammer fra lasting og lagring av råolje på sokkelen. Nedgangen skyldes at mer av denne oljen ble lastet over anlegg som gjenvinner oljedamp. Disse utslippene ble redusert med hele 21 prosent.

Utslippene skal i henhold til Gøteborgprotokollen ikke overstige 195 000 tonn i 2010. Til tross for en betydelig nedgang må utslippene reduseres med 35 prosent i årene fram mot 2010 for å oppfylle forpliktelsen. Det antas at vedtatte krav om reduserte utslipp ved lasting og lagring av råolje sammen med andre krav vil føre til at den nødvendige reduksjonen oppnås. Det forventes at utslippene i 2010 kan komme ned i 160 000 tonn (St. meld nr. 1 2003/2004 Nasjonalbudsjettet for 2004).

Utslipp av ammoniakk. 1990-2003. Tonn

Små endringer i ammoniakk

I 2003 ble det sluppet ut 22 900 tonn ammoniakk. Dette er omtrent uendret sammenlignet med året før og ligger rett under kravet i henhold til Gøteborgprotokollen på 23 000 tonn i 2010.

Kildefordelingen av 2003-tallene er ikke sikker nok til å bli publisert ennå, men i 2002 sto jordbruk for 89 prosent av utslippene, bensinbiler 9 prosent, mens prosessutslipp fra industrien utgjorde 2 prosent.

Utslippsmål i Gøteborgprotokollen

I henhold til Gøteborgprotokollen er Norge forpliktet til å holde seg innenfor bestemte utslippsmål (tak) for svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOX), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske komponenter (NMVOC) fra 2010. Utslippstakene er basert på naturens tålegrense for sur nedbør og bakkenær ozon. Derfor er det ikke lagt opp til at utslippsforpliktelsene skal kunne nås ved internasjonal kvotehandel eller andre mekanismer som er aktuelle i forbindelse med Kyotoprotokollen.

Foreløpige 2003-tall for SO2 publiseres i juni.

Nye tall for utslipp av klimagasser

Parallelt med foreløpige 2003-tall omtalt her, blir det også presentert nye data for utslipp av klimagasser. Les artikkelen .

Kommunetall for klimagasser, forsurende gasser og partikler i 2001, presentert 1. mars, kan lastes ned .

I februar ble det presentert nye tall for utslipp av miljøgifter i Norge.

I februar ble også tall for utviklingen i utslippene av blant annet nitrogenoksider og NMVOC 1990-2002 presentert. Les artikkel .

Mandag 29. mars presenterte vi sammenstillinger fra nasjonalregnskapet og miljøstatistikken hvor vinklingen var på de enkelte næringenes bidrag til norsk økonomi og miljø fram til 2002. Les artikkelen .

Les mer om de internasjonale miljøavtalene Norge har underskrevet på dette området.

Se flere tall om utslipp til luft i Statistikkbanken .

Tabeller: