354623_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/aar-forelopige
354623
statistikk
2018-08-15T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
true

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere2017, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Fra 11.desember 2018 publiseres statistikken sammen med Utslipp av klimagasser

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO. 1 000 tonn. Foreløpige tall1
 2017Endring i prosent
 Siden 19902016 - 2017
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Nitrogenoksid (NOX)149-24,4-4,5
Svoveldioksid (SO2)16-68,0-2,5
Ammoniakk (NH3)285,90,4
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC)153-52,1-3,6
Karbonmonoksid (CO)438-50,21,1