162144_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/aar-forelopige
162144
Fortsatt redusert utslipp av nitrogenoksider
statistikk
2014-05-14T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false
Statistikk over utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere fra 1990 (1980) og fremover. Omfatter NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO, og har flere detaljerte inndelinger.

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt redusert utslipp av nitrogenoksider

Det ble sluppet ut 162 000 tonn nitrogenoksider (NO X ) i 2013, en nedgang på 2,4 prosent fra 2012. Hovedårsaken til nedgangen er lavere forbruk av marint drivstoff. Utslippene av andre forsurende gasser (SO 2 og NH 3 ) holdt seg stabile.

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO. 1 000 tonn1
2013Endring i prosent
Siden 19902012 - 2013
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Nitrogenoksid (NOX)162-15,4-2,4
Svoveldioksid (SO2)17-67,90,6
Ammoniakk (NH3)2710,5-0,1
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC)139-52,71,1
Karbonmonoksid (CO)281-62,3-6,4

De foreløpige utslippstallene viser at mengden forsurende utslipp, målt som syreekvivalenter, gikk ned med 1,5 prosent fra 2012 til 2013. Reduserte utslipp av nitrogenoksider (NO X ) var årsaken. Det var en svak økning i utslippene av flyktige organiske forbindelser (NMVOC), etter mange års nedgang. Utslippene av karbonmonoksid (CO, også kalt kullos) avtok imidlertid betydelig.

Lavere nitrogenutslipp fra aktiviteter til havs

Samlet utslipp av NO X i 2013 er beregnet til 162 000 tonn, mot 166 000 tonn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak at utslippene fra forbruk av marint drivstoff gikk ned. De foreløpige beregningene tyder på nedgang i utslippene fra innenriks fiske og sjøfart, mens utslippene fra olje- og gassutvinning økte noe.

Etter Gøteborgprotokollens avgrensning var de norske utslippene 160 000 tonn i 2013, mot 164 000 tonn året før. De foreløpige beregningene tyder dermed på at utslippene i 2013 lå om lag 3 prosent over kravet i Gøteborgprotokollen.

Uendrede svovelutslipp

Utslippene av svoveldioksid (SO 2 ) holdt seg tilnærmet uendret fra 2012 til 2013, og endte på 16 800 tonn. Om lag to tredeler kom fra industri og bergverk. Utslippene av svoveldioksid for 2013 lå 24 prosent under kravet i Gøteborgprotokollen.

Utslippene av ammoniakk stabilt over kravet

Også utslippene av ammoniakk (NH 3 ) var tilnærmet de samme i 2013 som i 2012. Jordbruk er den dominerende NH 3 -kilden, med 92 prosent av landets utslipp. Samlet utslipp i 2013 er beregnet til 26 900 tonn, og dette er 17 prosent over kravet i Gøteborgprotokollen.

Økte NMVOC-utslipp fra olje- og gassutvinning

Utslippene av flyktige organiske forbindelser (NMVOC) økte med 1,1 prosent i 2013, etter 11 års vedvarende nedgang, og endte på 139 000 tonn. Innenfor olje- og gassutvinning var det en utslippsvekst på 10 prosent, grunnet økte utslipp fra lagring og lasting av råolje i Nordsjøen1). Dette var grunnen til at utslippene økte på totalnivå. Utslippene av NMVOC ligger fortsatt godt under kravet i Gøteborgprotokollen.

Lavere CO-utslipp

Det ble sluppet ut om lag 281 000 tonn CO-gass i 2013, en nedgang på 6 prosent fra året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere forbruk av ved i husholdningene, samt overgang til dieselbiler og generell fornying av bilparken. Tallene er noe usikre.

Foreløpige tall

Tallene som presenteres er foreløpige, og vil bli revidert i januar/februar 2015. Da publiseres også mer detaljerte kilde- og næringsfordelte tall.

1) Setningen er endret 14. mai 2014 kl. 11.25 .

 

Tallene omfatter utslipp fra norsk territoriumÅpne og lesLukk

Tallene omfatter bare utslipp som skjer innenfor norsk territorium. Enkelte tabeller inneholder i tillegg utslipp fra utenriks sjø- og luftfart.

Norge forplikter seg til utslippsreduksjonerÅpne og lesLukk

I EU-direktiv 2001/81/EF (NEC), som gjennom EØS-avtalen også gjelder for Norge, forplikter landene seg til å gjennomføre omtrent de samme utslippsreduksjonene som i Gøteborgprotokollen .

Avgrensningen av hvilke utslipp som skal regnes som norske, er litt annerledes i Gøteborgprotokollen enn i Statistisk sentralbyrås (SSB) utslippsstatistikk. Forskjellen gjelder flytrafikk, hvor SSBs utslippsstatistikk omfatter alle utslipp fra innenriks flyvninger, mens Gøteborgprotokollen omfatter kun landing og take-off, men da inkludert utenriks flyvninger med både norske og utenlandske selskap. Utslippene av NOX blir om lag 1 prosent lavere beregnet etter Gøteborgprotokollen enn i SSBs statistikk, mens for de andre gassene er forskjellen mindre.