116355_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/aar-endelige
116355
Nærmere utslippsmålet for nitrogenoksider
statistikk
2014-01-29T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2012, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nærmere utslippsmålet for nitrogenoksider

Utslippene av nitrogenoksider gikk ned 5 prosent i 2012, reduksjonen fortsatte dermed fra året før. Dersom nedgangen fortsetter i samme tempo, vil Norge innfri sine internasjonale forpliktelser i år.

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO. 1 000 tonn1
2012Endring i prosent
Siden 19902011 - 2012
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Nitrogenoksid (NOX)166-13,3-4,6
Svoveldioksid (SO2)17-68,1-9,5
Ammoniakk (NH3)2710,71,1
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC)137-53,21,0
Karbonmonoksid (CO)301-59,8-2,8

Tallene er et resultat av de nye, oppdaterte beregningene for 2012, hvor utslipp av nitrogenoksider (NO x ), svoveldioksid (SO 2 ), ammoniakk (NH 3 ), flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) og karbonmonoksid (CO, også kalt kullos) nå er detaljert fordelt etter kilde og næring. De nye beregningene bekrefter hovedlinjene fra de foreløpige tallene , men utslippet av svoveldioksid er justert noe ned.

Utslippet av nitrogenoksider nærmer seg målet

Etter en nedgang på gjennomsnittlig 4 prosent årlig siden 2007, ble det sluppet ut 166 000 tonn nitrogenoksider (NO X ) i 2012. Nedgangen finner vi hovedsakelig innenfor transport og motorredskaper, men i 2012 var det også betydelig reduksjon i utslippene fra industri og bergverk. Det var særlig etableringen av næringslivets fond for finansiering av NO x -reduserende tiltak (NO x -fondet) i 2008, samt motorer med renere forbrenning, som bidro til nedgangen.

I henhold til Gøteborgprotokollen skal de norske utslippene ikke overskride 156 000 tonn årlig fra og med 2010, men da benyttes en litt annerledes avgrensning av de norske utslippene. Disse utslippene endte på 164 000 tonn i 2012, 5 prosent høyere enn det Norge har forpliktet seg til. Dersom nedgangen i utslippene fortsetter i samme tempo, vil Norge klare å innfri forpliktelsene i år.

En revisjon av utslippsfaktoren for dieselmotorer på offshore-installasjoner har ført til at de samlede utslippene er redusert med 2-3 prosent for alle år. Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart kommer i tillegg til tallene i Statistisk sentralbyrås utslippsstatistikk, og er heller ikke omfattet av Norges forpliktelser etter Gøteborgprotokollen. Anslagsvis kom vel 100 000 tonn NO x fra disse kildene i 2012.

Fortsatt reduserte svovelutslipp fra industri og transport

Utslippene av svoveldioksid (SO 2 ) endte i 2012 på 16 700 tonn, som er nær 10 prosent lavere enn i 2011. Dermed har Norge redusert sine SO 2 -utslipp for andre år på rad, etter den midlertidige økningen i 2010. Utslippet i 2012 var kun en tredel av nivået i 1990. Svovelutslippene skyldes i hovedsak forbruk av kull og koks ved metallproduksjon og forbrenning av tungolje, og industri og bergverk er fortsatt hovedkilden til SO 2 -utslipp i Norge med 69 prosent av totalen i 2012. Den største nedgangen i svovelutslipp i 2012 kom innenfor produksjon av metaller, karbid og papir/papp, samt innenriks sjøfart. De viktigste årsakene til utslippsreduksjon siden 1990 er bruk av fossile brensler med lavere svovelinnhold, bedre utslippsrensing, renere produksjonsteknologi og nedleggelse av industrivirksomheter.

Stabile utslipp av ammoniakk

Utslippene av ammoniakk (NH 3 ) var i 2012 1 prosent høyere enn året før. Det har vært kun små variasjoner i NH 3 -utslippene siden 1990. Etter at den nye beregningsmetoden for utslipp fra husdyrgjødsel, som ble innført i fjor, ga høyere utslippstall, har ammoniakkutslippene havnet over forpliktelsen i Göteborgprotokollen. Utslippene i 2012 lå på 26 900 tonn, som er 17 prosent over forpliktelsen. Av dette kom 91 prosent fra jordbruk.

Mer flyktige organiske forbindelser, mindre kullos

Utslippene av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) viste en beskjeden økning på 1 prosent i 2012 sammenlignet med året før. Den langsiktige trenden fra 2001 viser derimot en betydelig nedgang. Utslippene av NMVOC har gått ned 65 prosent siden 2001, og lå i 2012 godt under forpliktelsen i Gøteborgprotokollen. Tiltak for å begrense utslipp fra lasting av råolje er den viktigste årsaken til nedgangen. NMVOC-utslippene er i dag spredt utover de fleste kildekategoriene, og i 2012 var 'Andre kilder', som inkluderer bruk av løsemidler, den største med 35 prosent.

Utslippene av karbonmonoksid (CO, også kalt kullos) avtok med 3 prosent i 2012 sammenlignet med året før, og endte på 301 000 tonn. Det har vært en nedgang nesten hvert år siden 1990, og i 2012 var utslippene kun 40 prosent av hva de var den gang. Tidligere var veitrafikk viktigste kilde til CO-utslipp i Norge, men i dag er vedfyring i husholdningene den største enkeltkilden. Norge har ingen internasjonal forpliktelse knyttet til denne gassen.

Laveste utslipp av forsurende gasser siden 1990

Det samlede utslippet av NO X , NH 3 og SO 2 , målt i syreekvivalenter , gikk ned 4 prosent i 2012 sammenlignet med året før, og ned 21 prosent fra nivået i 1990. Det er svovelutslippene som har gått kraftigst ned fra 1990, men etter 2007 har også nitrogenutslippene avtatt betydelig. I 2012 utgjorde NO X 63 prosent av utslippene. Dersom Gøteborg-forpliktelsene for de tre gassene regnes om til syreekvivalenter, lå 2012-utslippene 5 prosent høyere enn summen av utslippstakene.

Endringer i utslippsberegningene på NOx fra dieselmotorerÅpne og lesLukk

I beregningene for 2012 er NOx-faktoren for dieselmotorer på offshore-installasjoner endret i tråd med endringene som tidligere er gjort for sjøfart. Standardfaktoren er redusert fra 70 g/kg til 54 g/kg, eller 23 prosent. Standardfaktoren er brukt for alt forbruk til motorer på installasjonene fram til 2002. For årene fra 2003 og utover brukes rapporterte utslippstall for en stor del av utslippene, men også disse er redusert i den grad de har brukt standardfaktorer.

Norge forplikter seg til utslippsreduksjonerÅpne og lesLukk

I EU-direktiv 2001/81/EF (NEC), som gjennom EØS-avtalen også gjelder for Norge, forplikter landene seg til å gjennomføre omtrent de samme utslippsreduksjonene som i Gøteborgprotokollen .

Avgrensningen av hvilke utslipp som skal regnes som norske, er litt annerledes i Gøteborgprotokollen enn i Statistisk sentralbyrås (SSB) utslippsstatistikk. Forskjellen gjelder flytrafikk, hvor SSBs utslippsstatistikk omfatter alle utslipp fra innenriks flyvninger, mens Gøteborgprotokollen omfatter kun landing og take-off, men da inkludert utenriks flyvninger med både norske og utenlandske selskap. Utslippene av NOX blir om lag 1 prosent lavere beregnet etter Gøteborgprotokollen enn i SSBs statistikk, mens for de andre gassene er forskjellen mindre.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB