92224_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/aar-endelige
92224
Ammoniakk- og NOx-utslipp over målene
statistikk
2013-02-04T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2011, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ammoniakk- og NOx-utslipp over målene

Nye beregninger for utslipp fra jordbruk har ført til en betydelig oppjustering av Norges ammoniakkutslipp, og utslippene er dermed ikke under Göteborgprotokollens fastsatte grense. Det er kjent fra før at målet for reduksjon av NO X -utslippene heller ikke er nådd.

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO. 1 000 tonn
2011Endring i prosent
1990 - 20112010 - 2011
Nitrogenoksid (NOX)180-8,0-3,8
Svoveldioksid (SO2)19-63,9-3,4
Ammoniakk (NH3)268,3-1,9
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC)139-52,6-2,7
Karbonmonoksid (CO)311-58,3-8,0

For 2011 foreligger det nå nye beregninger med kilde- og næringsfordelte utslipp av nitrogenoksider (NO x ), svoveldioksid (SO 2 ), ammoniakk (NH 3 ), flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) og karbonmonoksid (CO, kalles også kullos). De nye beregningene bekrefter hovedlinjene fra de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2012, men med noen vesentlige endringer når det gjelder nivåene på utslippene, spesielt for ammoniakk.

Ammoniakkutslippene høyere enn målet i Gøteborgprotokollen

I henhold til Gøteborgprotokollen skal utslippene av ammoniakk ikke overskride 23 000 tonn årlig fra 2010 (se egen tekst om dette nedenfor). Tidligere beregninger har vist at dette målet var nådd. På grunn av nye vurderinger av utslippsfaktorer og nye beregninger for utslipp fra jordbruk er imidlertid ammoniakkutslippene fra jordbruk kraftig oppjustert. Beregningene viser at Norges totale utslipp av ammoniakk var 26 700 tonn i 2010 og 26 200 tonn i 2011, henholdsvis 16 og 14 prosent høyere enn målsettingen. De totale ammoniakkutslippene har økt med 8 prosent fra 1990. I 2011 utgjorde jordbruksutslippene 92 prosent av disse utslippene.

Reduserte NO X -utslipp fra veitrafikk og annen transport

Utslippene av nitrogenoksider er gått ned 8 prosent siden 1990. Den viktigste årsaken til lavere NO X -utslipp er reduserte utslipp fra veitrafikken. Det har også vært en betydelig nedgang i utslipp fra innenriks sjøfart, hvor utslippene er redusert med nesten 20 prosent bare siden 2008. Dette kan blant annet skyldes tiltak støttet av næringslivets NO X -fond. Energibruken i sjøfart viser ikke en tilsvarende nedgang. Utslippene av nitrogenoksider fra transportkildene ble til sammen redusert med nesten 26 prosent fra 1990 til 2011. Til tross for betydelige reduksjoner innen utslippene fra både veitrafikk og annen transport ligger NO X -utslippene fortsatt over utslippstaket som er fastsatt i Gøteborgprotokollen.

Veitrafikk utgjorde nesten 21 prosent av utslippene av nitrogenoksider i 2011, mens annen transport, inkludert luftfart, sjøfart og anleggsmaskiner, stod for 36 prosent av utslippene. Utslipp fra olje- og gassutvinning utgjorde samme år 29 prosent av de totale NO X -utslippene.

Nedgang i SO 2 -utslippene fra industri og transport

Norges SO 2 -utslipp er redusert med 64 prosent siden 1990. Utslipp fra industrien har avtatt 66 prosent i perioden, som en følge av utslippsreduserende tiltak, bedriftsnedleggelser og mindre bruk av oljeprodukter. De samlede utslippene fra transport, altså veitrafikk, luftfart, sjøfart, fiske og motorredskaper, har gått ned med 70 prosent i samme periode, hovedsakelig på grunn av lavere svovelinnhold i drivstoffet. Den største nedgangen i SO 2 -utslipp fant sted i begynnelsen av perioden.

Industri og bergverk er fortsatt den største kilden til SO 2 -utslipp i Norge og stod for 67 prosent av utslippene i 2011. Transport stod for 17 prosent av utslippene samme år.

NMVOC-utslippene kraftig redusert

Utslippene av NMVOC i 2011 var under halvparten av 1990-utslippene, og fra toppnivået i 2001 er de redusert med nesten to tredeler. Utslipp fra lasting av råolje er den viktigste årsaken til økningen i totalutslippene fra 1990 til 2001. I denne perioden ble disse utslippene mer enn fordoblet, mens tiltak for å begrense utslippene har medført en nedgang på over 90 prosent fra 2001 til 2011, noe som er hovedårsaken til at de norske NMVOC-utslippene nå ligger godt under målet i Gøteborgprotokollen.

Samlede utslipp av forsurende gasser gikk ned

Samlet sett er utslippene av forsurende gasser redusert med over 17 prosent siden 1990. Hovedsakelig skyldes dette en reduksjon i SO 2 -utslippene på over 1 000 tonn, målt i syreekvivalenter.   Dette tilvarer en nedgang på 64 prosent. NO -utslippene har minket med 340 tonn målt i syreekvivalenter, som utgjør 8 prosents reduksjon. For ammoniakk  (NH 3 ) har det vært en økning i utslippene på 120 tonn syreekvivalenter, det vil si en oppgang på 8 prosent. I 2011 utgjorde NO X 65 prosent av de forsurende utslippene målt i syreekvivalenter, mens NH 3 og SO 2 sto for henholdsvis 25 og 10 prosent av disse utslippene.

Gøteborgprotokollen og NEC-/takdirektivetÅpne og lesLukk

Gøteborgprotokollen som trådte i kraft i 2005, setter grenser for utslippene av svovel (SO2), flyktige organiske forbindelser (VOC), ammoniakk (NH3) og nitrogenoksider (NOX). Revidert Gøteborgprotokoll ble vedtatt i mai 2012. Landene skal fortsette å holde utslippene under nivåene fra 2010, og i tillegg er det satt nye utslippsforpliktelser for 2020, blant annet er PM2.5 inkludert.

Årlig utslippsforpliktelse i Gøteborgprotokollen:

SO2: 22 000 tonn

NOX: 156 000 tonn

NH3: 23 000 tonn

NMVOC: 195 000 tonn

I EU-direktiv 2001/81/EF (NEC), som gjennom EØS-avtalen også gjelder for Norge, forplikter landene seg til å gjennomføre omtrent de samme utslippsreduksjonene som i Gøteborgprotokollen.

Kilde: Miljøstatus.no

Endringer i utslippsberegningeneÅpne og lesLukk

Generelle oppdateringer

Årets justeringer i aktivitetsdata og utslippsfaktorer har ført til at NMVOC- og NH3-utslippene er oppjustert for alle år i tidsserien i forhold til det som har blitt publisert tidligere. CO- og NOX-utslippene er oppjustert for nesten alle år, SO2-utslippene er nedjustert for 2008 og 2009 og oppjustert for 2010. De største endringene skyldes kvalitetsforbedringer innen utslippsberegningene for jordbruk og veitrafikk:

Jordbruk

De totale beregnede ammoniakkutslippene er oppjustert for hele tidsserien, varierende mellom 6 og 20 prosent per år. Dette skyldes i hovedsak to forbedringer i utslippsberegningene. For det første er faktorer for total mengde nitrogen og urinandeler i husdyrgjødsel oppdatert på bakgrunn av et forskningsprosjekt ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Dette har samlet sett ført til en årlig økning i ammoniakkutslippene fra denne kilden på mellom 1 000 og 4 300 tonn per år. For det andre er ammoniakkutslippene fra slam fra avløpsanlegg nå inkludert i beregningene. Dette har ført til en økning på mellom 100 og 500 tonn NH3 per år.

Veitrafikk

Det er foretatt en retting i koblingen mellom kjøretøybestand og kjørelengder ved at gjennomsnittlig kjørelengde er oppjustert, slik at de totale beregnede kjørelengdene tilsvarer totale kjørelengder i kjørelengdestatistikken. Det totale trafikkarbeidet er oppjustert med 5-6 prosent per år for perioden 2005-2011. Som et resultat av dette er også de beregnede utslippene høyere.

I tillegg er trafikkarbeid overflyttet fra de lettere til den tyngste lastebilgruppen for årene 1990-1992 på grunn av retting av en feil i de tidligere beregningene. Dette har ført til en betydelig oppjustering av de beregnede utslippene av spesielt NOX for disse årene.

Om utslippsstatistikkenÅpne og lesLukk

Statistikken for utslipp til luft foreligger nå med detaljert nærings- og kildeinndeling til og med 2011. De næringsfordelte tallene benyttes i SSBs rapportering av miljøøkonomiske regnskaper til Eurostat, og de kildefordelte utslippstallene benyttes som grunnlag i rapportering av klimagasser, langtransporterte luftforurensninger, miljøgifter og tungmetaller.

Statistikken for utslipp til luft i Norge er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) med bidrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). SSB er ansvarlig for sammenstilling av statistikken samt en stor del av aktivitetsdataene. Klif bidrar spesielt med metodeutvikling, utslippsfaktorer og utslippsdata for mange punktkilder.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB