Veksten i avfallsmengdene flater ut

Publisert:

Endret:

Totale avfallsmengder for Norge i 2018 var på 11,8 millioner tonn. Det er en svak nedgang på under en halv prosent fra 2017. Andelen avfall til gjenvinning fortsetter å avta og ligger nå på 73 prosent1.

Andelen avfall til materialgjenvinning avtok, og andelen til energigjenvinning var relativt stabil sammenlignet med tidligere år, viser oppdaterte tall fra statistikken Avfallsregnskapet.

Med en gjenvinning på 73 prosent1 er Norge et godt stykke unna å nå det nasjonale målet om å gjenvinne 80 prosent av alt ordinært avfall som går til kjent håndtering.

Gjenvinning avtar fortsatt

Andelen ordinært avfall som gikk til materialgjenvinning, var på 40, 5 prosent i 2018. Så lav har ikke materialgjenvinningsgraden vært siden 1999, viser figur 1. Andelen avfall som går til forbrenning var på 32,7 prosent i 2018, relativt stabilt sammenlignet med 2017. Siden 2012 har det vært en stadig mindre andel som har gått til forbrenning. Av det som går til forbrenning, regner vi med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent av total mengde til forbrenning. Andelen til energigjenvinning blir da 25 prosent i 2018.  

1 Eksportert avfall er ført under den behandlingsformen som avfallet går til i utlandet. Importert avfall er ikke med i statistikken. ² Forurensede masser som er deponert eller brukt som dekkmasse, er ikke inkludert.

Figur 1. Ordinært avfall etter behandling¹

Materialgjenvinning inkludert biologisk behandling Forbrenning Brukt som fyllmasse eller dekkmasse² Deponering Annen
1995 39.04 22.26 5.33 33.37 0.0
1996 38.48 21.64 6.98 32.90 0.0
1997 38.22 20.97 8.22 32.59 0.0
1998 39.10 21.36 9.37 30.18 0.0
1999 40.55 23.51 7.68 28.27 0.0
2000 42.78 25.49 5.62 26.12 0.0
2001 43.94 27.01 3.81 25.24 0.0
2002 44.87 29.38 2.11 23.64 0.0
2003 45.21 29.20 3.27 22.31 0.0
2004 44.80 31.81 3.12 20.27 0.0
2005 45.67 32.05 6.18 16.10 0.0
2006 46.13 31.84 4.94 17.08 0.0
2007 46.67 32.69 4.18 16.46 0.0
2008 49.00 34.45 3.91 12.64 0.0
2009 48.17 37.61 3.26 10.96 0.0
2010 48.17 37.61 3.26 10.96 0.0
2011 50.61 41.37 2.58 5.45 0.0
2012 42.49 38.60 7.28 10.81 1.44
2013 43.43 37.37 8.05 9.85 1.32
2014 46.26 34.47 5.00 12.50 1.77
2015 42.00 35.36 7.60 12.25 2.78
2016 43.67 35.19 3.27 14.15 3.72
2017 41.32 32.94 2.98 18.51 4.25
2018 40.52 32.67 4.37 18.03 4.40

Etter flere år med økning i andelen avfall til deponi, var denne andelen i 2018 omtrent på nivå med året før: 18,0 prosent i 2018 mot 18,5 prosent i 2017.  Fortsatt er det betong og tegl det deponeres mest av, med 742 000 tonn i 2018, selv om det er 48 000 tonn mindre enn året før. Mengden betong og tegl brukt som fyll- og dekkmasser har økt i takt med at en mindre mengde av denne avfallstypen har gått til deponi. Andel avfall totalt brukt som dekk- og fyllmasser gikk opp fra 3,0 til 4,4 prosent fra 2017 til 2018.

Større avfallsvekst enn økonomisk

Målt i bruttonasjonalprodukt (BNP) var den økonomiske veksten på et lavere nivå enn veksten i avfallsmengdene i 2018. Dermed når vi ikke det nasjonale miljømålet om at avfallsveksten skal være mindre enn den økonomiske veksten. Dette målet har vi ikke nådd siden 2011.

1 Forurensede masser er ikke inkludert

Figur 2. Utvikling i avfallsmengder og BNP (faste priser)

BNP Avfall¹
1995 1.00 1.00
1996 1.05 1.01
1997 1.11 1.04
1998 1.13 1.10
1999 1.16 1.12
2000 1.19 1.15
2001 1.22 1.17
2002 1.24 1.19
2003 1.25 1.23
2004 1.30 1.25
2005 1.33 1.32
2006 1.36 1.37
2007 1.40 1.43
2008 1.41 1.43
2009 1.39 1.30
2010 1.40 1.33
2011 1.41 1.39
2012 1.45 1.48
2013 1.46 1.48
2014 1.49 1.51
2015 1.52 1.56
2016 1.54 1.60
2017 1.57 1.67
2018 1.59 1.67

Blandet avfall er den største fraksjonen

Nesten av fjerdedel av alt avfallet er blandet avfall. Andre materialer som omfatter blant annet EE-avfall, park- og hageavfall og glass, utgjør i overkant av 16 prosent, etterfulgt av farlig avfall med 13 prosent. Betong og tegl utgjør 10 prosent, viser figur 3. Andre store fraksjoner er metall, papir (med papp og kartong) og treavfall, som hver utgjør 7 prosent av totale avfallsmengder.

Figur 3. Avfall fordelt på type. 2018

Prosent
Kasserte kjøretøy 2 % 2.0
Slam 2 % 2.0
Plast 2 % 2.3
Våtorganisk avfall 5 % 4.9
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske 6 % 5.5
Treavfall 7 % 6.5
Papir, papp og kartong 7 % 6.7
Metall 7 % 7.3
Betong og tegl 10 % 9.9
Farlig avfall 13 % 13.1
Andre materialer 16 % 16.5
Blandet avfall 23 % 23.4

Mest avfall fra byggenæringen

Byggenæringen er fortsatt den næringen det genereres klart mest avfall fra. Nesten en fjerdedel av alt avfall, eller 2,8 millioner tonn avfall, oppsto fra denne næringen i 2018. Det er en nedgang på 5 prosent fra året før. Deretter følger tjenesteytende næringer som den næringen det genereres mest fra, med 2,5 millioner tonn avfall i 2018, og hakk i hæl kommer private husholdninger, med 2,4 millioner tonn avfall. Industrien sto for 1,7 millioner tonn avfall.

1 Tallet ble rettet 6. april 2020.

Faktaside

Kontakt