Kvotepliktige utslipp. 2012-2013. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Tilbake til artikkelen

Kvotepliktige utslipp. 2012-2013. Millioner tonn CO2-ekvivalenter
  2012 2013
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass 12,7 13,0
Industri 5,1 10,9
Energiforsyning og avfallsforbrenning 0,7 0,8
I alt 18,5 24,7

Kontakt