Oppdatert analysedatasett

Publisert:

For handels- og servicenæringane er det laga oppdatert analysedatasett med statistikk på 250 m rutenett.

Rutenettet vert oppdatert etter planen kvart 4. år og inneheld statistikk over tilsette innan handels- og servicenæringar og busette for åra 2019, 2017, 2015 og 2013. Det er også informasjon om avstand til kollektivhaldeplass med forskjellig frekvens og avstand til hovudsentrum i kommunane for kvar 250 m rute. Frekvensinformasjonen er no avgangar per time i staden for per veke som førre versjon.

Rutedatasettet kan lastast ned på eiga side.

(Datasettene ligger under valget "Statistikker og årganger rutestørrelse 250x250m", under overskriften "Handels- og serviceruter/-soner").

I eit GIS-program kan ein dermed få oversikt over samanhengen mellom busette, haldeplassar og handels- og serviceområde. Ein kan få svar på spørsmål som: Kvar er det mange busette eller tilsette, men ingen høgfrekvente haldeplassar? Eller omvendt: kvar er det haldeplassar men ingen busette eller handels- og serviceverksemder? Kva område er prega av «handel-, service og busette» og kva område er mer reine bustad eller handels- og serviceområder? Korleis er befolkningsutviklinga nær hovudsentrum kontra meir perifere delar av kommunen?

Figur 1. Eksempel frå analyserutene

Eksempel frå analyserutene

SSB har også rutenettstatistikk over til dømes bustad og bygg. Sjå lenka ovanfor.

Kart over handels- og serviceruter. 2019

Kartet viser "Antall ansatte innen handels- og servicenæringer" på 250x250m ruter. Mørke ruter har høy tetthet av ansatte, lyse ruter har lav tetthet. Fullstendig tegnforklaring fås i fullversjon av kartet.

Kartet viser i utgangspunktet et område rundt Oslo. Du kan zoome i kartet. Rutene vises kun f.o.m. målestokk 1:320.000. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Sentrumssoner, deretter Handels- og serviceruter 2019 i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

Kilde: https://kart.ssb.no/, temakart Handels- og serviceruter, 2019. Dersom kartet ikke vises nedenfor, klikk på lenken for å se kartet i full skjermbredde.

Kontakt