Mindre avfall deponert

Publisert:

Deponering av avfall gikk ned med 3 prosent og avfall forbrent med energiutnyttelse økte med 1,7 prosent fra 2017 til 2018. Avfall behandlet biologisk ved kompostering- og biogassanlegg økte i samme tidsrom med 10 prosent.

I lys av ønsket om å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi, der ressursene i avfallet utnyttes best mulig gjennom gjenvinning, er det et mål å minimere mengden avfall som havner på deponi. Tallene viser at vi går riktig vei, selv om det fortsatt er klart mest avfall som deponeres.

Deponerte mengder avfall gikk ned

I 2018 havnet 5,8 millioner tonn avfall på deponi eller ble brukt som dekkmasser og fyllmasser, viser statistikken Avfallshåndtering ved avfallsanlegg. Det er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med året før. Av de deponerte mengdene var 2,6 millioner tonn lett forurensede masser som stein og grus, 800 000 tonn var farlig avfall og de resterende 2, 3 millioner tonn var ordinært avfall. Nedgangen i deponerte mengder skyldes en kraftig nedgang i lett forurensede masser brukt som fyll- og dekkmasser, fra 585 000 tonn til 44 000 tonn i 2018.

Figur 1. Avfallstyper lagt på deponi. 2017-2018

2017 2018
Deponert avfall, ikke inkludert lett forurensede masser, brukt som fyll- og/eller dekkmasser 52 53
Deponert ordinært avfall 1876 2349
Deponert farlig avfall 1175 797
Deponert avfall, ikke inkludert lett forurensede masser 3052 3146
Lett forurensede masser brukt som fyll- og/eller dekkmasser 585 44
Lett forurensede masser deponert 2256 2527
Lett forurensede masser i alt 2841 2572
Deponert avfall i alt 5945 5771

Lett forurensede masser krever særskilt behandling fordi de inneholder stoffer med forurensningspotensial, men de klassifiseres ikke som farlig avfall. Fortsatt mye deponering av forurenset materiale har trolig sammenheng med myndighetenes økte oppmerksomhet rundt forurensningspotensialet til slike masser, samt økt bevissthet knyttet til håndteringen av disse.

Av de 2,3 millioner tonn ordinært avfall som havner på deponi eller brukes som fyllmasser eller dekkmasser er store deler betong og tegl, eller forurenset betong og tegl. Det er betong- eller teglavfall som er forurenset med tungmetaller, PCB eller andre helse- eller miljøskadelige stoffer som legges på deponi.

Forbrenning med energiutnyttelse økte

Mengden avfall som ble forbrent var på 1,7 millioner tonn i 2018, en økning på 1,7 prosent fra året før. Forbrenning med energiutnyttelse har økt, samtidig som forbrenning uten energiutnyttelse har gått ned. Restavfall er det det forbrennes klart mest av, men sammenlignet med 2017 ble det forbrent noe mindre restavfall og mer rene fraksjoner. Mens andelen restavfall forbrent var på 97 prosent i 2017, var den på 95 prosent i 2018.

Til tross for at mer avfall ble forbrent, så var det en nedgang i mengden forbrenningsrester på 4 prosent fra året før. En større mengde forbrenningsrest ble deponert på bekostning av mengden til materialgjenvinning, men fortsatt havner over 90 prosent til materialgjenvinning.

I tillegg til mengden forbrent ved norske forbrenningsanlegg, som omtalt her, eksporteres det avfall til forbrenning.

Figur 2. Avfallsbehandling i Norge fordelt på behandlingsmåter. 2018

1 000 tonn
Fyllmasser og dekkmasser 97
Kompostert 234
Forbrent uten energiutnyttelse 361
Biogassbehandlet 417
Forbrent med energiutnyttelse 1351
Deponert 5673

Mer avfall ble biologisk behandlet

Totalt 678 000 tonn biologisk avfall ble biologisk behandlet ved norske biogass- og komposteringsanlegg i 2018, en økning på mer enn 10 prosent siden 2017. En forklaring på noe av økningen kan være at det er flere biogassanlegg som har rapportert tall i 2018 sammenlignet med 2017. Over 64 prosent av avfallet ble i 2018 behandlet ved biogassanlegg. Matavfall og annet våtorganisk avfall utgjorde over en tredjedel av avfallet - hele 253 000 tonn -, etterfulgt av avløpsslam med en mengde på 137 000 tonn.

Til den biologiske behandlingen tilsettes det strukturmaterialer i form av trevirke eller park- og hageavfall som tilsats i prosessen. I 2018 ble det tilsatt om lag 100 000 tonn strukturmateriale.

Biologisk behandlet avfall brukt på jordbruksarealer

Ved å behandle avfallet i komposterings- og biogassanlegg, blir verdifulle næringsstoffer og andre ressurser i avfallet tatt vare på slik at de kan bli til nye produkter, som biogjødsel og biometan. SSB har samlet inn tall på de ulike bruksområdene for det ferdig behandlede avfallet. Over 30 prosent ble disponert til jordbruksarealer i 2018. Mye ble også levert til jordprodusenter og brukt på grøntarealer.

Usikkerhet i datagrunnlaget

På grunn av endringer i rapporteringen på biologisk behandling, er 2018-tallene på avfallsmengder fordelt på avfallstyper (f.eks. mat- og våtorganisk avfall og park- og hageavfall) ikke helt sammenlignbare med tallene for 2017.

Faktaside

Kontakt