30 prosent av strandsonen tilgjengelig i Indre Oslofjord

Publisert:

Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent.

Tilgjengelighet til strandsonen varierer betydelig, men samlet sett er 70 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Finnmark er 90 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens det i Oslo er 30 prosent. Sett på en annen måte er det i Oslo omtrent 2 m2 tilgjengelig strandsoneareal per innbygger, mens tilsvarende for Finnmark er 5 860 m2 per innbygger.

Figur 1

strandsone-2019-07-11-01

Stor forskjell fra fylke til fylke

Oslo har et strandsoneareal på 4 164 dekar, mens det i Finnmark er på hele 502 342 dekar. Når det langs kysten er store variasjoner i presset på strandsonen med tanke på bygging av boliger, hytter, veier og næringsområder blir forskjellene i tilgjengelig strandsone også store.

I områder med stort byggepress i strandsonen og lite tilgjengelig strandsone kan relativt lite byggeaktivitet gi tydelige utslag i statistikken. For Oslo, i figur 1, kan det se ut som om det var mye byggeaktivitet i strandsonen i årene 2010–2018. I realiteten var antallet bygg som bidro til økt andel bygningspåvirket strandsone beskjedent.

Av de menneskelige påvirkningene som begrenser tilgjengeligheten er det først og fremst bygninger og arealet omkring disse som bidrar til dette. På landsbasis gjør bygninger og bygningsnært areal omkring 17 prosent av strandsonen utilgjengelig. Dyrket mark bidrar med 12 prosent, mens vei og jernbane bidrar med omtrent 2 prosent.

Figur 2. Potensielt tilgjengelig og utilgjengelig strandsoneareal på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse etter region, arealstatus og helling. 1.1.2019

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal Bygningsnært areal < 50 m Dyrket mark Veiareal/Jernbaneareal
Østfold 0.56 0.63 0.11 0.03
Akershus 0.11 0.27 0.01 0.02
Oslo 0.03 0.06 0.00 0.01
Buskerud 0.10 0.17 0.01 0.02
Vestfold 0.48 0.63 0.10 0.04
Telemark 0.43 0.49 0.02 0.02
Aust-Agder 0.75 0.79 0.04 0.04
Vest-Agder 1.36 0.72 0.09 0.06
Rogaland 3.13 1.22 0.97 0.12
Hordaland 7.32 2.83 1.02 0.29
Sogn og Fjordane 5.77 1.01 1.13 0.22
Møre og Romsdal 6.08 1.74 1.85 0.28
Trøndelag 7.94 1.78 1.75 0.23
Nordland 17.33 2.67 2.83 0.41
Troms - Romsa 6.42 1.52 1.61 0.30
Finnmark - Finnmárku 10.68 0.83 0.40 0.15

Strandsonen langs Oslofjorden er minst tilgjengelig

Norge har en differensiert forvaltning av strandsonen for å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.

Rundt Oslofjorden er 40 prosent av strandsonen tilgjengelig. Kommunene rundt Oslofjorden blir ansett å ha et stort press på sine strandsonearealer. Til sammenlikning er det i gjennomsnitt 70 prosent tilgjengelig strandsone i kommuner med mindre press på strandsonearealene.

På Sørlandet er strandsonen mindre påvirket enn langs Oslofjorden, men den er likevel under sterk utbyggingspress. Nesten halvparten av strandsonearealet på Sørlandet regnes som ikke tilgjengelig.

Langs kysten på strekningen Rogaland–Finnmark er derimot litt over 70 prosent av strandsonearealet tilgjengelig. Rundt en tredjedel av den potensielt tilgjengelige strandsonen på strekningen regnes som for bratt for opphold og ferdsel.

Figur 3. Tilgjengelig strandsone langs Oslofjorden og øvrige kommuner med stort og mindre press på arealer

2000 2005 2010 2015 2019
Kommuner i Oslofjorden 42.3 41.6 40.6 39.8 39.3
Kommuner med stort press på arealer 57.9 56.9 55.8 55.0 54.5
Kommuner med mindre press på arealer 74.4 73.9 73.3 73.0 72.8

3 800 igangsettingstillatelser registrert i strandsonen

Det er en nedgang i antall bygninger som blir bygget i strandsonen. I 2017 ble det gitt 3 800 igangsettingstillatelser for bygninger i 100-metersbeltet langs Norges kyst. For boliger ble det registrert i overkant av 1 000 igangsettingstillatelser i 2016, mens det i 2017 var omtrent 950. For fritidsbygg har også tallet gått noe ned.

På grunn av etterslep i registreringen i Matrikkelen er tallene for 2018 foreløpige. Samlet sett er foreløpig sum av igangsettingstillatelser (3 078) for 2018 litt lavere enn for 2017 på samme tidspunkt, noe som kan indikere fortsatt nedgang i byggeaktiviteten i strandsonen.

I 2018 ble 751 søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen innvilget. I 2017 var det 862 søknader som ble innvilget ved dispensasjon. Tallene er basert på KOSTRA-rapporteringen.

1 Tall er forløpige pga. etterslep i registering i Matrikkelen.

Figur 4. Antall igangsettingstillatelser i strandsonen per år

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018¹
Alle bygningstyper 5664 6013 5614 4768 5130 4782 4648 4675 4600 4245 4028 4035 3804 3078
Bolig 1172 1276 1047 843 974 836 896 942 1007 912 1046 1025 958 743
Koie, seterhus og lignende 52 25 41 36 28 28 31 13 32 31 23 13 35 12
Fritidsbolig 1150 1276 1158 874 849 691 756 667 644 572 592 615 577 506
Garasje og uthus til bolig 2728 2814 2755 2433 2660 2664 2387 2501 2429 2181 1908 1865 1707 1394
Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 199 205 214 257 249 250 242 281 215 273 206 217 216 210
Fiskeri- og landbruksbygning 93 104 95 105 119 118 113 101 110 105 90 129 88 74
Annen bygningstype 270 313 304 220 251 195 223 170 163 171 163 171 223 139

Kart over potensielt tilgjengelig strandsone

Kartet viser i utgangspunktet et område rundt Oslofjorden. Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg strandsone i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB gjør forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

(Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Strandsoner 2019).

Kontakt