267362_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
267362
Reviderte inntektstall for 2014 og 2015
statistikk
2016-09-08T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Reviderte tall for nasjonalregnskapet for årene 2014 og 2015 viser en lavere disponibel inntekt og sparing for Norge i forhold til tidligere publiserte tall.

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2014-2015

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reviderte inntektstall for 2014 og 2015

Reviderte tall for nasjonalregnskapet for årene 2014 og 2015 viser en lavere disponibel inntekt og sparing for Norge i forhold til tidligere publiserte tall.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2015
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
Bruttoprodukt, basisverdi563 5891 950 110259 5762 773 275
Driftsresultat0644 854116 113760 966
Disponibel inntekt980 833267 5931 418 1292 666 555
Sparing253 540188 430155 987597 958
Nettofinansinvestering201 671-2 16469 580269 088

Statistisk sentralbyrå har revidert nasjonalregnskapstall for institusjonelle sektorer for 2014 og 2015. I revisjonen for 2014 er tall fra endelige realregnskap innarbeidet, og det er i hovedsak endringer herfra som gjenspeiler revisjonene. I revisjonen for 2015 er det innarbeidet enkelte nye kilder, samt nytt foreløpig årlig realregnskap. For mer informasjon om revisjoner i realregnskapet, se årlig nasjonalregnskap.

De reviderte tallene viser at disponibel inntekt for Norge var 2 687 milliarder kroner i 2014, en nedjustering på 40 milliarder kroner i forhold til foreløpige tall. Revisjonen skyldes i hovedsak lavere bruttonasjonalprodukt, samt en oppjustering av lønn og formuesinntekter fra Norge til utlandet på 18 milliarder kroner. Konsumet er revidert opp med 5 milliarder kroner, og sparingen for Norge er dermed nedjustert med nærmere 45 milliarder kroner eller 5,9 prosent. Sparingen for Norge er beregnet til 710 milliarder kroner i 2014 og var til tross for nedjusteringen på det høyeste nivået noensinne.

De reviderte foreløpige tallene for 2015 viser en sparing for Norge på 598 milliarder kroner. Det utgjør en nedjustering på 23 milliarder kroner fra forrige publisering og en nedgang på nærmere 16 prosent fra 2014. Sparingen var likevel på et høyt nivå.

Lavere disponibel realinntekt for Norge

Den disponible realinntekten for Norge økte med 1,8 prosent fra 2013 til 2014, noe som er en nedjustering på 1,7 prosentpoeng i forhold til tidligere publiserte nasjonalregnskapstall. Størstedelen av justeringen skyldes endringen i rente- og stønadsbalansen overfor utlandet, dvs. forårsaket av oppjusteringen av lønns- og formuesinntekter fra Norge til utlandet.

Den disponible realinntekten falt med 2,9 prosent i 2015. Forrige gang realinntekten falt var i 2009. Hovedårsaken til nedgangen fra 2014 til 2015 var forverring i bytteforholdet overfor utlandet. Prisutviklingen på olje og gass er viktig for utviklingen i bytteforholdet og bidro med 4,7 prosentpoeng av nedgangen i disponibel realinntekt. Endringen i bytteforholdet bidro samlet sett med 5,4 prosentpoeng av nedgangen.

Noe større sparing i husholdningene

Disponibel inntekt for husholdningene var på 1 251 milliarder kroner i 2014, noe som er en nedjustering på 4,7 milliarder kroner fra de foreløpige tallene. Det største bidraget til revisjonen kom fra driftsresultatet, som er justert ned med 7 milliarder kroner. Effekten av denne revisjonen dempes imidlertid av at husholdningenes netto formuesinntekter for 2014 er oppjustert med om lag 3 milliarder kroner.

Husholdningenes sparing har også blitt påvirket av at korreksjonen for sparing i pensjonsfond har blitt noe nedjustert. Sparingen har dermed blitt justert ned med 8,5 milliarder kroner til 113 milliarder kroner. Spareraten i husholdningene var på 8,5 prosent, mot 9,1 i de foreløpige anslagene.

Husholdningenes disponible inntekt i 2015 er revidert opp med 30 milliarder kroner. Oppjusteringen er i all hovedsak forårsaket av ny informasjon om mottatt utbytte i 2015 og må ses i sammenheng med innføring av høyere skatt på utbytte i 2016. For mer informasjon om den sterke veksten i husholdningenes aksjeutbytte, se statistikk for aksjer og kapitalutdelinger. Husholdningenes sparerate er beregnet til å være 10,8 prosent i 2015, en oppjustering på om lag 1,3 prosentpoeng fra tidligere anslag.

For mer om husholdningene, se kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap.

Endret publiseringstidspunkt for endelig årlig nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Norge har hatt tradisjon for å publisere endelig årlig inntekts – og kapitalregnskap samtidig med 3. kvartalspubliseringen av kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap. Det er et krav fra Eurostat at endelig årlig nasjonalregnskap skal publiseres innen 21 måneder etter beretningsårets utgang. Dette betyr at SSB har valgt å publisere de endelige årstallene i september. Også oppdaterte foreløpige årstall for 2015 og kvartalstall som er avstemt mot de endelige årstallene for 2014, publiseres nå i september.