230114_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
230114
Reviderte inntektstall for 2013
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Reviderte tall for nasjonalregnskapet viser at disponibel inntekt og sparing for Norge var på 2573 og 588 milliarder kroner i 2013.

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reviderte inntektstall for 2013

Reviderte tall for nasjonalregnskapet viser at disponibel inntekt og sparing for Norge i 2013 var på henholdsvis 2 573 og 688 milliarder kroner. Dette er en nedjustering av de foreløpige tallene fra juni på 14 og 11 milliarder kroner.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2013
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
Bruttoprodukt, basisverdi508 0172 007 597233 3662 748 980
Driftsresultat0807 296106 017913 313
Disponibel inntekt1 024 204294 3251 254 7932 573 322
Sparing371 867214 896101 322688 085
Nettofinansinvestering331 292-20 228-4 640306 424

Makrobildet er lite endret siden foreløpige tall ble publisert i juni. Revisjonen av disponibel inntekt og sparing skyldes hovedsakelig at formuesinntekter og lønn fra Norge til utlandet er oppjusterte med 9,5 milliarder kroner.

Konsumet er revidert ned med 3 milliarder, og sparingen for Norge er nedjustert med nærmere 11 milliarder kroner eller 1,6 prosent. Sparingen for Norge er dermed beregnet til 688 milliarder kroner i 2013. Sparingens andel av disponibel inntekt, spareraten, var på 27 prosent, omtrent uendret fra forrige publisering.

Veksten i den disponible realinntekten er justert opp med 0,2 prosentpoeng til 0,5 prosent, sammenlignet med forrige publisering. For en nærmere omtale, se årlig nasjonalregnskap.

Nedgang i statens spareandel

Endelige tall for 2013 viser at sparingen i offentlig forvaltning er nedjustert med om lag 14 milliarder kroner. Dette skyldes i all hovedsak lavere inntekter fra petroleumsskatter enn tidligere beregnet. Fra 2012 til 2013 har statens andel av landets totale sparing gått ned fra 64 prosent til 55 prosent.

Kommuneforvaltningen hadde etter revisjonen fortsatt en negativ sparing. Denne utviklingen har vart siden 2008.

Noe høyere sparing i husholdningene

Disponibel inntekt for husholdningene var i 2013 på 1 194 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedjustering på 2 milliarder kroner fra de foreløpige tallene. Sparingen er derimot revidert opp med 2,5 milliarder kroner. Både lavere konsum og høyere korreksjon for sparing i pensjonsfond forklarer denne revisjonen. Sparingen i husholdningene er nå beregnet til 100 milliarder kroner. Spareraten er oppjustert til 7,8 prosent i 2013, mens den var 7,3 prosent i 2012.

Fortsatt negative nettofinansinvesteringer i foretakene

Endelige tall for 2013 viser at sparingen i foretakssektoren var på 215 milliarder kroner, som er omtrent det samme som tidligere beregnet. Nettoanskaffelsen av ikke-finansiell kapital er derimot nedjustert. Dermed er foretakenes nettofinansinvesteringer oppjustert med 13 milliarder i forhold til foreløpige anslag. Foretakenes nettofinansinvesteringer, eller netto opplåning, var dermed på – 20 milliarder kroner i 2013 ifølge de endelige tallene.

Hvorfor reviderte tall?

Statistisk sentralbyrå har revidert nasjonalregnskapstall for inntekts- og kapitalregnskapet for året 2013. Tall fra endelig realregnskap og andre reviderte kilder er innarbeidet. For mer om revisjoner i realregnskapet, se årlig nasjonalregnskap. Spesielt denne gangen er at vi har revidert tall for kapitalslit og realkapitalbeholdninger, se vedleggsboksen. Kapitalslit og realkapitalbeholdningene er reviderte for alle år tilbake til 2004. Driftsresultatet i både foretaks – og husholdningssektoren har blitt nedjustert som en følge av dette.

Endret publiseringstidspunkt for endelig årlig nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Norge har hatt tradisjon for å publisere endelig årlig inntekts – og kapitalregnskap samtidig med 3. kvartalspubliseringen av kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap. Det er et krav fra Eurostat at endelig årlig nasjonalregnskap skal publiseres innen 21 måneder etter beretningsårets utgang. Dette betyr at SSB har valgt å publisere de endelige årstallene i september, mens oppdaterte foreløpige årstall for 2014 og kvartalstall som er avstemt mot de endelige årstallene for 2013, først foreligger i november. Samtidig med dette vil nye kvartalstall for 2015 også publiseres.

Revisjon av kapitalslit og kapitalbeholdningÅpne og lesLukk

Tidsseriene for kapitalslit og kapitalbeholdning er blitt revidert tilbake til 2004. Bakgrunnen for revisjonen er en utvalgsundersøkelse om levetid og verdifall på varige driftsmidler som SSB gjennomførte i 2014. Basert på resultatene fra denne undersøkelsen er avskrivningsratene som brukes i nasjonalregnskapets kapitalberegninger blitt justert.

For å unngå brudd i tidsseriene blir de nye avskrivningsratene brukt på kapitalen som bygges opp fra 2004, mens de gamle ratene fortsatt brukes på kapitalen som eksisterte i 2003. Ratene for offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner er ikke endret, for å unngå revisjoner i produksjon og konsum.

Endringene i avskrivningsratene har samlet sett gitt en økning i kapitalslitet i 2012 på ca. 11 milliarder kroner, eller 2,5 prosentpoeng. Kapitalbeholdningen er redusert med vel 0,5 prosentpoeng i samme år.