92657_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
92657
Nasjonalinntekt på over 2 500 milliarder
statistikk
2013-03-06T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2012

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nasjonalinntekt på over 2 500 milliarder

Nasjonalinntekten for Norge passerte 2 500 milliarder kroner i 2012, viser foreløpige tall. Sparingen var på 744 milliarder kroner, om lag 110 milliarder mer enn året før. Den disponible inntekten var 189 milliarder kroner høyere i 2012 enn i 2011, mens realinntekten økte med 5,6 prosent.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2012
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
BRUTTOPRODUKT, BASISVERDI458 4771 904 595243 0842 606 156
DRIFTSRESULTAT-165799 749128 612928 196
DISPONIBEL INNTEKT1 053 453249 1131 241 8882 544 454
SPARING427 514207 545108 552743 611
NETTO FINANSINVESTERING396 803-7 32722 966412 442

Nasjonalinntekten for Norge hadde en vekst på 7,9 prosent fra 2011, og var på 2 574 milliarder kroner i 2012. På samme tid var bruttonasjonalproduktet 165 milliarder kroner høyere enn i 2011, og dette forklarer det meste av oppgangen i nasjonalinntekten. Formuesinntekter fra utlandet bidro også til å trekke nasjonalinntekten opp. Tar man i tillegg hensyn til løpende overføringer og stønader til og fra utlandet, får man disponibel inntekt for Norge. De løpende overføringene til utlandet er høyere enn det som mottas fra utlandet, slik at disponibel inntekt er lavere enn nasjonalinntekten. For 2012 er den disponible inntekten for Norge foreløpig beregnet til 2 544 milliarder kroner.

Sparingen for Norge er beregnet til 744 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på 110 milliarder kroner, sett i forhold til året før. Sparingens andel av disponibel inntekt, spareraten, var på 29 prosent, 2 prosentpoeng høyere enn i 2011.

Lavere spareandel i offentlig forvaltning

Sparingen i Norge skjer i hovedsak gjennom statlig forvaltning. Statens andel av total sparing var på 58 prosent i 2012. Dette er en nedgang på 6 prosentpoeng, sett i forhold til året før. Sparingen i statsforvaltningen var 435 milliarder kroner, 30 milliarder mer enn året før.

I motsetning til statlig forvaltning, hadde kommunesektoren negativ sparing for femte år på rad. Total sparing i offentlig forvaltning endte dermed på i underkant av 428 milliarder kroner i 2012. Spareraten i offentlig forvaltning var på 41 prosent, om lag som året før.

Høy sparing i husholdningene

Disponibel inntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner var på 1 242 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på 4,8 prosent sammenlignet med året før. Husholdningenes viktigste inntektskilde, lønnsinntektene, økte med 6,8 prosent, og var den største bidragsyteren til veksten i disponibel inntekt.

Justert for prisvekst økte den disponible inntekten med 3,9 prosent. De siste tre årene har realinntekten økt med i overkant 11 av prosent.

Husholdningenes sparing var på om lag 109 milliarder kroner i 2012, noe som er i underkant av 22 milliarder mer enn i 2011. Sparingens andel av disponibel inntekt, spareraten, er foreløpig beregnet til 8,7 prosent. Dette er en av de høyeste spareratene som er observert. Et unntak er 2005 da spareraten var sterkt påvirket av høye aksjeutbytter.

Fortsatt negative nettofinansinvesteringer i foretakene

Foreløpige tall for 2012 viser at sparingen i foretakssektoren var 208 milliarder kroner. Dette er 59 milliarder kroner mer enn året før. Bruttoinvesteringer fratrukket kapitalslit var høyere enn sparingen. Dette medførte at foretakene hadde negative nettofinansinvesteringer, eller netto opplåning, på 7 milliarder kroner.

Tall for reinvestert fortjeneste revidert

Reinvestert fortjeneste, både til og fra utlandet, er oppjustert i 2011-tallene, som følge av ny informasjon. Revisjonen er på totalt 22 milliarder kroner, og tallene for 2011 er oppdatert i Statistikkbanken.