229612_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612
BNP oppjustert med 0,3 prosentpoeng
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabell 16 og statistikkbanktabell 09785 ble rettet 9. september 2015 kl 14:00.

BNP oppjustert med 0,3 prosentpoeng

Endelige nasjonalregnskapstall for 2013 viser det samme makroøkonomiske bildet som publisert i de foreløpige tallene. BNP for Fastlands-Norge er uforandret og viser en vekst på 2,3 prosent. BNP er revidert opp 0,3 prosentpoeng til en vekst på 1,0 prosent.

Revisjonen av BNP for 2013 skyldes en noe lavere nedgang i olje og gassutvinning enn tidligere anslått. Tidligere tall viste en nedgang i olje- og gassutvinning på 4,9 prosent. Endelige tall for 2013 viser en nedgang på 3,7 prosent. Veksten i BNP var langt svakere enn veksten i Fastlands-Norge, noe som har vært tilfellet siden 2002.

Selv om veksten i Fastlands-Norge ikke er endret, forekommer det revisjoner i de forskjellige næringsområdene. Etter nye beregninger gikk annen vareproduksjon ned med 2,4 prosentpoeng til en vekst på 0,1 prosent. Dette er hovedsakelig som følge av nedjustering av akvakultur, men også bygg og anlegg er revidert noe ned. Tjenester inklusiv boligtjenester er oppjustert med 1,1 prosentpoeng til en vekst på 3,4 prosent. På dette området er det særlig tjenester tilknyttet transport og post og distribusjon om har bidratt til oppjusteringen. Industrien totalt var uforandret med en vekst på 3,4 prosent i 2013. Revisjonene vises i egen tabell.

Husholdningenes konsum justert opp

Husholdningenes konsum hadde en volumvekst på 2,6 prosent mot 2,1 prosent i tidligere publiserte tall. Både varekonsumet og tjenestekonsumet er revidert svakt opp, mens husholdningenes kjøp i utlandet er justert opp fra en vekst på 7,8 prosent til 10,1 prosent.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital for utenriks sjøfart er nedjustert. Det er også bruttoinvesteringene i fast realkapital for industri og andre vareproduserende næringer. Totalt er bruttoinvesteringene revidert ned med 0,5 prosentpoeng til en vekst på 6,3 prosent. Eksport og import viser det samme bildet som tidligere, selv om det er noen mindre justeringer på vare- og tjenestenivå. I 2013 gikk samlet eksportvolum ned med 2,1 prosent, etter en revisjon på 0,9 prosentpoeng Reviderte tall for import viser en volumvekst på 4,9 prosent, noe som er 0,6 prosentpoeng høyere en tidligere publisert.

Vekst i sysselsetting

Det var vekst i sysselsettingen i 2013. Reviderte tall viset at sysselsettingen vokste med 1,1 prosent, noe som er en nedjustering av veksten med 0,1 prosentpoeng. Utførte timeverk viser en vekst på 0,4 prosent i de nye reviderte tallene. Dette medfører at produktiviteten målt ved bruttoprodukt pr utførte timeverk økte med 0,5 prosent, noe som er en oppjustering på 0,6 prosentpoeng.

Økning i disponibel realinntekt for Norge

Disponibel realinntekt økte med 0,5 prosent fra 2012 til 2013, en oppjustering på 0,2 prosentpoeng i forhold til tidligere publiserte nasjonalregnskapstall. Størstedelen av justeringene kommer fra revidert produksjonsvekst i petroleumsvirksomheten. De nye tallene viser at petroleumsvirksomheten trakk ned disponibel realinntekt med 1,2 prosentpoeng. Veksten i produksjon utenom petroleumsvirksomheten bidro til økningen i disponibel realinntekt med 1.9 prosentpoeng. Utviklingen i bytteforholdet bidro svakt negativt som følge av prisutviklingen på olje og naturgass. Endringer i rente- og stønadsbalansen overfor utlandet hadde et null bidrag i 2013. For mer om disponibel inntekt, se inntekts og kapitalregnskapet.

Endret publiseringstidspunkt for endelig årlig nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Norge har hatt tradisjon for å publisere endelig årlig nasjonalregnskap (NR) samtidig med 3. kvartalspubliseringen av kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Det er et krav fra Eurostat at endelig årlig nasjonalregnskap skal publiseres innen 21 måneder etter beretningsårets utgang. Dette betyr at SSB har valgt å publisere de endelige årstallene i september, mens oppdaterte foreløpige årstall for 2014 og kvartalstall som er avstemte mot de endelige årstallene for 2013, først foreligger i november. Samtidig med dette vil nye kvartalstall for 2015 også publiseres.

Revisjon av kapitalslit og kapitalbeholdningÅpne og lesLukk

Tidsseriene for kapitalslit og kapitalbeholdning er blitt revidert tilbake til 2004. Bakgrunnen for revisjonen er en utvalgsundersøkelse om levetid og verdifall på varige driftsmidler som SSB gjennomførte i 2014. Basert på resultatene fra denne undersøkelsen er avskrivningsratene som brukes i nasjonalregnskapets kapitalberegninger blitt justert.

For å unngå brudd i tidsseriene blir de nye avskrivningsratene brukt på kapitalen som bygges opp fra 2004, mens de gamle ratene fortsatt brukes på kapitalen som eksisterte i 2003. Ratene for offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner er ikke endret, for å unngå revisjoner i produksjon og konsum.

Endringene i avskrivningsratene har samlet sett gitt en økning i kapitalslitet i 2012 på ca. 11 milliarder kroner, eller 2,5 prosentpoeng. Kapitalbeholdningen er redusert med vel 0,5 prosentpoeng i samme år.