68143_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
68143
BNP oppjustert
statistikk
2011-11-22T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap1970-2010

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

BNP oppjustert

Total vekst på bruttonasjonalprodukt (BNP) er revidert opp fra 0,3 prosent til 0,7 prosent for 2010. En revisjon av nasjonalregnskapstallene tilbake til 1970 har ført til at BNP i løpende priser er hevet for alle år etter 2003.

Foreløpige årstall for 2011

Foreløpige årstall for 2011 er nå tilgjengelig i forbindelse med publiseringen 22. mai 2012 av tall for kvartalsvis nasjonalregnskap for 1.kvartal 2012.

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2009

Nasjonalregnskapstallene frem til og med 2009 er endelige, mens tallene for 2010 fortsatt er foreløpige. For 2008 og 2009 er tallgrunnlaget for næringer for første gang basert på detaljerte årsregnskaper (strukturstatistikk), mens det for 2010 fortsatt er benyttet foreløpige kvartalsdata.

Sterkere BNP-vekst i 2010, svakere i 2008 og uendret i 2009

I 2010 er BNP oppjustert fra en vekst på 0,3 til 0,7 prosent. Oppjusteringen av volumveksten i 2010 skyldes nye foreløpige beregninger for oljevirksomhet og utenriks sjøfart, som viser en mindre nedgang enn tidligere beregnet. For Fastlands-Norge er veksten beregnet til 1,9 prosent, en nedjustering på 0,2 prosentpoeng. Veksten i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner er lite endret, mens konsumet i offentlig forvaltning er noe nedjustert. Nedgangen i bruttoinvesteringer i fast kapital er dempet, mens volumveksten i både eksport og import er oppjustert for 2010.

2009 er det første året siden 1988 som har hatt volumnedgang i BNP. Nedgangen var på 1,7 prosent, som er det samme som tidligere anslått. Aktiviteten både på fastlandet og i olje- og sjøfartsnæringene gikk ned, henholdsvis med 1,6 og 1,8 prosent. De tidligere tallene viste en nedgang på 1,8 prosent for Fastlands-Norge og en nedgang på 1,5 prosent for olje- og sjøfartsnæringene.

Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall

Volumveksten i BNP for 2008 er revidert ned med 0,7 prosentpoeng. I stedet for en vekst på 0,7 prosent viser tallene ingen vekst. I hovedsak henger dette sammen med at oljevirksomheten og utenriks sjøfart hadde større nedgang enn tidligere antatt. Samtidig er også BNP Fastlands-Norge revidert ned med 0,3 prosentpoeng, fra en vekst på 1,8 til 1,5 prosent.

Det er ingen revisjon av sysselsetting målt ved timeverk for 2008. Veksten er på 3,5 prosent, mens det for 2009 er beregnet en nedgang i timeverkene med 1,7 prosent mot tidligere antatt nedgang på 1,8 prosent. For 2010 er veksten i timeverk justert fra 0,5 prosent til 0,8 prosent. Når det gjelder årslønnsvekst er det ingen endringer av tidligere anslag. Samlet årslønnsvekst var 3,7 prosent i 2010 og 4,2 prosent1 i 2009, se ellers boks nederst i denne artikkelen.

BNP oppjustert i perioden etter 2003

SSB har foretatt en revisjon av nasjonalregnskapstallene tilbake til 1970. I løpende kroneverdi er nivået på BNP justert noe opp i perioden etter 2003, sammenlignet med tidligere. Den årlige volumveksten i BNP er tilnærmet uendret.

Hovedrevisjonen

Den viktigste grunnen til hovedrevisjonen tilbake til 1970 er en tilpasning til ny internasjonal næringsstandard (NACE rev.2./SN2007) som alle EU- og EØS-land er forpliktet til å ta i bruk fra høsten 2011. Den nye næringsstandarden er innarbeidet i nasjonalregnskapets tidsserier tilbake til 1970 ved å omklassifisere produksjonsenheter i overensstemmelse med den nye næringsstandarden. Dette betyr at nasjonalregnskapet gir sammenliknbare tall over en 40-årsperiode for utviklingen i industrien og andre næringer. I SSBs næringsstatistikk ble den nye næringsstandarden innarbeidet fra januar 2009. Det er viktig å merke seg at bruk av ny næringsstandard i seg selv ikke endrer nasjonalregnskapets aggregerte størrelser, verken på nivå eller utviklingsform.

 

I tillegg til å ta i bruke den nye næringsstandarden er det også innarbeidet ny informasjon som er kommet etter forrige hovedrevisjon i 2006. Blant annet gjelder dette for husholdningenes boligtjenester/-konsum, eiendomsutvikling, og eksport og import av tjenester. I tillegg er anslagene for uregistrert økonomi gjennomgått og noe endret.

Små endringer i volumvekstrater i perioden 2003-2007

Bruttonasjonalprodukt og underkomponenter. Revisjon i milliarder kroner for 2007

Hovedrevisjonen har ført til at nivået på BNP i løpende priser er hevet for alle år etter 2003, fra 0,6 prosent for 2004 til 1,5 prosent for 2007.

For årene 1970-2002 dreier alle revisjoner seg om fordeling mellom næringer, og det er ingen endring i vekstratene verken for BNP eller andre komponenter av BNP. Fra og med 2003 er det foretatt noen tallmessige revisjoner, i tillegg til klassifikasjonsendringene. For 2003 er BNP tilnærmet uendret, og volumveksten er som tidligere anslått. For årene 2004-2007 er utslagene på BNP-vekstrater også beskjedne. For 2004 og 2006 er BNP-veksten justert opp med henholdsvis 0,1 og 0,2 prosentpoeng, mens veksten er justert ned med 0,1 prosentpoeng i 2005. For 2007 er veksten i BNP den samme som tidligere anslått.

Nivået på husholdningens konsum er også endret for perioden etter 2003, blant annet som følge av at det er innarbeidet nye tall for boligkonsumet. Dette har ført til en oppjustering av volumveksten i konsumet på 0,3 prosentpoeng i 2003, 0,2 prosentpoeng i 2004 og 2005, og 0,1 prosentpoeng i 2006 og 2007.

BNP oppjustert med 35 milliarder kroner for 2007

I det følgende illustreres hovedrevisjonens effekt på BNP-nivået i løpende kroner for året 2007. 2007 var det siste året basert på endelig detaljert informasjon før revisjonen.

BNP i 2007 er nå beregnet til 2 306 milliarder kroner, en oppjustering på 35 milliarder kroner eller 1,5 prosent fra det tidligere publiserte tallet. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner er revidert opp med 12 milliarder kroner. De nye beregningene av boligtjenester er den viktigste faktoren bak oppjusteringene av konsumet. Inklusive løpende vedlikehold, er boligkonsumet om lag 10 milliarder høyere i 2007 enn tidligere antatt. Flere andre konsumgrupper er også revidert som følge av ny informasjon. Passasjertransport med fly og båter er blant annet revidert opp, mens konsumet av enkelte personlige tjenester er revidert ned. Også konsumet i ideelle organisasjoner, blant annet undervisningstjenester, er revidert opp gjennom forbedrede beregningsmetoder og innarbeiding av nytt kildegrunnlag.

For investeringene er det først og fremst de nye beregningene for eiendomsdrift som har bidratt til høyere tall. I tillegg har innarbeiding av ny statistikk ført til høyere tall for boliginvesteringer. Husholdningens boliginvesteringer er blant annet oppjustert med 7 milliarder kroner i 2007. Posten for lagerendring og statistiske avvik er en residualberegnet post, og utgjør nå en større andel av BNP enn tidligere.

Eksport er revidert ned med 22 milliarder kroner for 2007, hovedsakelig innenfor tjenesteprodukter. Samtidig er import revidert opp med om lag 10 milliarder kroner. Vare- og tjenestebalansen er dermed nedjustert med 32 milliarder kroner og var ifølge de nye tallene på 316 milliarder kroner i 2007.

Bakgrunnen for tallendringene

Næringen eiendomsdrift har vært gjenstand for en grundig gjennomgang med hensyn til kilder og beregningsmetoder i nasjonalregnskapet. Resultatet har blitt en omfordeling mellom denne næringen og andre næringer (bygg- og anleggsnæringen, statlig byggevirksomhet) og en ren tallmessig revisjon. Også bolignæringen, som representerer produksjon av boligtjenester i selveierboliger, har vært gjenstand for revisjon. Tallene for boliginvesteringer er også revidert.

 

Ifølge internasjonale retningslinjer, blant annet regulert i Det europeiske nasjonalregnskapssystemet - ENS 1995, skal nasjonalregnskapet inkludere alle aktiviteter hvor det foregår kjøp og salg av varer og tjenester, uansett om virksomheten er lovlig eller ikke. SSB har nylig beregnet tall for prostitusjon, omsetning av narkotika og omsetning av smuglersprit i Norge. Beregningene er innarbeidet i nasjonalregnskapet fra og med 2003. Samlet er det illegale forbruket anslått til om lag 2,2 milliarder kroner i 2007, det vil si 0,2 prosent av husholdningenes totale forbruk.

 

Nasjonalregnskapet skal ha best mulig dekningsgrad av norsk økonomi, og skal derfor inkludere også virksomhet som ikke blir rapportert eller blir underrapportert til offentlige myndigheter (”svart økonomi”). Eurostat har pålagt landene i EU og EØS å gjennomføre beregninger for å fange opp den uregistrerte økonomien på en best mulig måte. I de reviderte nasjonalregnskapstallene er produksjonen i enkelte næringer korrigert ut fra hensynet til dekningsgrad og kvalitet.

 

Årsaken til revisjonen av tjenestehandelen med utlandet er at nye kilder som har vært i bruk i SSB etter 2005 nå er utnyttet på en bedre måte i nasjonalregnskapet. Før 2005 var det Norges Banks valutastatistikk som var hovedkilden for de fleste tjenestepostene. Valutastatistikken var basert på bankenes rapportering av norske bankkunders valutabetalinger mot utlandet. Da denne statistikken ble nedlagt, blant annet ut fra kvalitetsmessige vurderinger, ble informasjonen som falt bort erstattet av Statistisk sentralbyrå med en ny undersøkelse som henter inn data direkte fra et utvalg av norske foretak (UT-prosjektet; Utenrikshandel med tjenester).

 

Året 2007 var første årgangen med oppblåste tall som representerer hele foretakssektorens eksport og import av tjenester. Til nå har derfor nasjonalregnskapet brukt utviklingen i utvalgstallene i beregningene, mens nivået fra den gamle kilden ble beholdt (valutastatistikken). Fra og med hovedrevisjonen er de nye nivåtallene fra undersøkelsen om utenrikshandel med tjenester innarbeidet. Dette medførte en nedjustering av eksporten og oppjustering av importen, slik at totaleffekten på vare- og tjenestebalansen er en nedjustering på 32 milliarder kroner i forhold til tidligere publiserte tall.

 

I arbeidskraftregnskapet, som beskriver sysselsetting og lønn og lønnskostnader, har en benyttet hovedrevisjonen til å revurdere tallene tettere i lys av tilgjenglig registerinformasjon. Det har ført til nivåmessige revisjoner tilbake til 2002 ved at årsverk er noe oppjustert, i 2007 med om lag 3,5 prosent, mens antall sysselsatte personer er litt nedjustert. Timeverkstallene er i liten grad revidert bakover. I tillegg publiseres nå vekst i påløpte årslønn.

Årslønnsvekst, påløpt

Som en del av hovedrevisjonen 2011 publiseres det tall for vekst i påløpt årslønn etter næring. Nasjonalregnskapet har også tidligere publisert årslønnsvekst, men da var publiseringen begrenset til gjennomsnittet for alle lønnstakere sett under ett. Parallelt med lanseringen av vekst i påløpt årslønn etter næring utgår publisering av vekst i lønn per normalårsverk. Endringen i lønnsbegrep er først og fremst begrunnet ved at årlige variasjoner i det folketrygdfinansierte sykefraværet påvirket forløpet i lønn per normalårsverk, og dermed vanskeliggjorde tolkningen av underliggende lønnsvekst.

Definisjon

Påløpt årslønn i nasjonalregnskapet er definert som lønnen en arbeidstaker normalt vil motta i løpet av kalenderåret dersom vedkommende jobber full tid, ikke har fravær og heller ikke jobber overtid. Årslønnen omfatter fastlønn inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art. Naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag er ikke inkludert.

Populasjon

Populasjonen er alle lønnstakere i bedriftene som inngår i produksjonsavgrensningen for Norge, det vil si alle lønnstakere som bidrar til norsk verdiskaping. Populasjonen omfatter dermed også ansatte i norske bedrifter, men som ikke er registrert bosatte i Norge, ansatte på skip og båter i utenriks sjøfart og vernepliktige i forsvaret.

 

Den gjennomsnittlige årslønnen til lønnstakere skiller seg fra andre størrelser i nasjonalregnskapet ved at begrepet ikke inngår som en variabel vi er forpliktet til å utarbeide og rapportere til Eurostat i henhold til ESA1995-direktivet. Lønn og alle andre lønnsvariabler er imidlertid en integrert del av arbeidskraftregnskapet og ønsker fra brukere har medført at veksten i lønnstakeres gjennomsnittlig årslønn nå publiseres også etter næring.

Beregningsopplegg og kilder

Årslønn, påløpt, er en av flere størrelser som inngår i beregningsopplegget for nasjonalregnskapssystemets arbeidskraftregnskap. I produksjonssystemet for arbeidskraftregnskapet tas det utgangspunkt i statistikker for blant annet lønnskostnader, årslønn og sysselsetting etter næring. Statistikkene blir i prosessen vurdert i lys av definisjon og konsistens. Ved manglende konsistens (samsvar) vil en eller flere av regnskapsstørrelsene bli korrigert slik at de kan få et annet nivå/annen utvikling enn hva en finner i primærstatistikken. Det medfører at publiserte tall for påløpt årslønnsvekst etter næring fra nasjonalregnskapet vil være avstemt og konsistent med regnskapssystemets øvrige størrelser, men kan avvike fra detaljert kildegrunnlag/primærstatistikk.

 

Den primære statistikkilden for lønnstakeres gjennomsnittlige påløpte årslønnsvekst etter næring er den årlige lønnsstatistikken til SSB. Definisjon og populasjon i lønnsstatistikkens tall for årslønn for ”heltidsekvivalenter” samsvarer ikke helt med påløpt årslønn fra nasjonalregnskapet, hvilket også fremkommer av navnet på lønnsbegrepene. Påløptprinsippet, som anvendes i nasjonalregnskapet, medfører at etterbetalinger etter lønnsjustering og feriepengetillegg er inkludert i nasjonalregnskapets tall for årslønn samme år som størrelsene påløp, men ikke inkludert i lønnsstatistikkens nivåtall. Videre er vernepliktige i forsvaret samt sysselsatte på skip i utenriks sjøfart ulikt behandlet nasjonalregnskapet og lønnstatistikken. For mer informasjon om årslønn i lønnsstatistikken se Notat 2011/12 og i Om statistikken .

 

Ulikhet i definisjon og populasjon medfører at påløpt årslønnsvekst i nasjonalregnskapet kan avvike noe fra lønnsstatistikkens tall for vekst i årslønn. Nasjonalregnskapets tall for årslønnsvekst på aggregert nivå, for eksempel gjennomsnittlig årslønnsvekst for alle lønnstakere, er ekvivalent med en sammenveiing av årslønnsvekst på næringsnivå med utgangspunkt i nasjonalregnskapets lønnssummer.

Se Statistikkbanken for detaljerte tall.

Se nasjonalregnskapets begrepsforklaringer .

Statistisk sentralbyrå publiserer 22. november 2011 reviderte tall for endelig årlig nasjonalregnskap for 1970 - 2009 og foreløpig årlig nasjonalregnskap for 2010 . Samtidig publiseres også tall for endelig institusjonelt regnskap 2009 og foreløpig institusjonelt regnskap for 2010 , og kvartalsvis realregnskapstall for 3. kvartal 2011

For nærmere analyse av revisjoner i nasjonalregnskapstall for 2002 - 2010, se Økonomiske analyser nr. 6/2011 som publiseres 8. desember 2011.

1  Tallet ble rettet 22.11.2011, kl. 12.15