20538_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
20538
Nedjustering av veksten i BNP
statistikk
2009-11-24T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2007-2008

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedjustering av veksten i BNP

Endelig årlig nasjonalregnskap for 2007 bekrefter historisk vekst i BNP Fastlands-Norge på 5,6 prosent i 2007, til tross for en nedjustering på 0,5 prosentpoeng fra foreløpige tall. Foreløpig årlig nasjonalregnskap anslår veksten i BNP Fastlands-Norge for 2008 til 2,2 prosent.

Volumvekstrater for BNP 2000-2008. Prosentvis endring fra foregående år. Totalt og for Fastlands-Norge

Også i 2008 er fastlandsøkonomien noe nedjustert, mens bruttonasjonalprodukt (BNP) totalt økte med 1,8 prosent ifølge foreløpig nasjonalregnskap. Det er en nedjustering på 0,3 prosentpoeng i forhold til tidligere publiserte tall. Samtidig viser endelig årlig nasjonalregnskap at 2007 var et svært godt år i norsk økonomi, med den høyeste veksten i BNP Fastlands-Norge siden 1971. BNP totalt for 2007 viser en vekst på 2,7 som er en nedjustering på 0,4 prosentpoeng fra tidligere publiserte tall.

En av årsakene til nedjusteringen av BNP Fastlands-Norge for 2007 skyldes lavere bruttoprodukt for industrien. Tidligere publiserte tall viste en volumvekst på 5,3 prosent for industrien, mens de reviderte tallene viser en oppgang på 3,3 prosent. Selv om veksten i industriproduksjonen er kraftig oppjustert, er produktinnsatsen oppjustert enda mer, slik at bruttoproduktet gikk ned med 2,0 prosentpoeng. Alle andre vareproduserende næringsområder er også revidert ned i forhold til tidligere publiserte tall og bidro til nedjusteringen av BNP Fastlands-Norge. For 2008 er nedjusteringen av BNP Fastlands-Norge i hovedsak forårsaket av nedjustering av bruttoproduktet i industri, og en del tjenesteytende næringer som post og telekommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting. Revisjonene har bakgrunn i ny informasjon hentet fra foreløpig strukturstatistikk for 2008.

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2007 og 2008
 
  2007 2008
  Revidert Tidligere Revisjon i
prosentpoeng
Revidert Tidligere Revisjon i
prosentpoeng
 
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,7 3,1 -0,4 1,8 2,1 -0,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 5,6 6,1 -0,5 2,2 2,6 -0,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøart. -5,0 -4,9 -0,1 0,6 0,8 -0,2
Bruttoprodukt Fastlands-Norge 4,9 4,8 0,1 2,7 3,1 -0,4
Industri og bergverk. 3,2 5,4 -2,2 2,3 2,9 -0,6
Annen vareproduksjon 5,3 7,2 -1,9 3,4 2,1 1,3
Tjenester inkl. boligtjenester 6,1 6,9 -0,8 2,4 3,3 -0,9
Offentlig forvaltning 3,0 3,2 -0,2 3,5 3,4 0,1
             
Innenlands sluttanvendelse            
Konsum i husholdninger 5,6 6,1 -0,5 1,2 1,3 -0,1
Konsum i offentlig forvaltning 3,0 3,4 -0,4 4,1 3,8 0,3
Bruttoinvestering i fast realkapital 12,5 8,4 4,1 1,4 3,9 -2,5
Bruttoinvestering i Fastlands-Norge 15,7 9,3 6,4 1,0 2,4 -1,4
             
Eksport i alt 2,3 2,5 -0,2 0,9 1,4 -0,5
Import i alt 8,6 7,5 1,1 2,2 4,4 -2,2
             
Vekst i sysselsetting og produktivitet            
Sysselsatte personer 4,1 4,1 0,0 3,1 3,1 0,0
Utførte timeverk 4,5 4,4 0,1 3,4 3,4 0,0
Lønn pr normalårsverk 5,5 5,6 -0,1 6,0 5,8 0,2
Bruttoprodukt per utførte timeverk. -1,6 -1,2 -0,4 -1,5 -1,2 -0,3
             
Prisvekst            
BNP prisdeflator 2,4 2,2 0,2 10,0 9,6 0,4
Prisdeflator for BNP Fastlands-Norge 3,3 2,8 0,5 3,2 3,5 -0,3
Prisdeflator for konsum i husholdningene 1,0 0,6 0,4 3,7 3,8 -0,1
 

Nedjustering av husholdningenes kjøp i utlandet

Husholdningenes konsum er revidert ned i 2007 og 2008 med henholdsvis 0,5 og 0,1 prosentpoeng til 5,6 og 1,2 prosent. For begge årene er det revisjonen av norske husholdningers kjøp i utlandet som bidrar mest til nedjusteringen. For 2007 er også varekonsumet justert ned, og særlig husholdningenes kjøp av matvarer, drikkevarer og brensel. Til tross for noe nedjustering er konsumveksten i husholdningen på 5,6 prosent i 2007 blant de høyeste vekstratene som er observert etter 1990. Derimot er det relativt svak konsumvekst i 2008. Denne er hovedsaklig forårsaket av kraftig nedgang i husholdningenes kjøp av biler.

Konsumet i offentlig forvalting er nedjustert i 2007, men svakt oppjustert i 2008. Revisjonen av 2007 er særlig knyttet til kommuneforvaltningen hvor undervisning er revidert ned med 2,8 prosentpoeng i forhold til tidligere. For 2008 er det mindre revisjoner i alle undernæringene i offentlig forvaltning.

Revisjon av bruttoinvesteringer i fast realkapital

Veksten i bruttoinvesteringen i fast realkapital for industrien er revidert ned med 2,7 prosentpoeng i 2007, men det var likevel rekordhøy vekst på hele 23,4 prosent fra året før. Foreløpige tall for 2008 viser at den kraftige veksten i industriinvesteringene fortsatte, selv om veksten er nedjustert med 1,7 prosentpoeng. Investeringen i tjenestenæringene er kraftig oppjustert i 2007 og da særlig i forretningsmessig tjenesteyting. Totalt er bruttoinvesteringer i fast realkapital revidert opp med 4,1 prosentpoeng i 2007 og revidert ned med 2,1 prosentpoeng for 2008 i forhold til tidligere publiserte tall.

Negativ produktivitet

Det er ingen revisjon av sysselsatte personer i verken 2007 eller 2008. Veksten i sysselsatte personer var på henholdsvis 4,1 og 3,1 prosent i disse årene. Derimot er det en nedjustering av produktiviteten målt ved bruttoprodukt per utførte timeverk. Tidligere publiserte tall for 2007 viste nedgang i produktiviteten med 1,2 prosent for 2007. Nye reviderte tall for 2007 viser en nedgang på 1,6 prosent. Tidligere publiserte tall for 2008 viste en nedgang i produktiviteten på 1,2 prosent, mens de nye reviderte tallene viser en nedgang i produktiviteten på 1,5 prosent. Årsaken til denne nedgangen i produktivitet ligger i nedjusteringen av bruttoproduktet i begge år.

Se Statistikkbanken for detaljerte tall.

Se nasjonalregnskapets Temaside og Om statistikken for begrepsforklaringer.

Statistisk sentralbyrå publiserer 24. november 2009 reviderte tall for endelig årlig nasjonalregnskap for 2007 og foreløpig årlig nasjonalregnskap for 200 8. Samtidig publiseres også tall for endelig institusjonelt regnskap 2007 og foreløpig institusjonelt regnskap for 2008, og kvartalsvis realregnskapstall for 3. kvartal 2009 .

For nærmere analyse av revisjoner i nasjonalregnskapstall for 2007 og 2008, se Økonomiske analyser nr. 6/2009 som publiseres 3. desember 2009.

For siste publisering av kvartalsvis realregnskapstall, se Kvartalsvis nasjonalregnskap .

Tabeller

Tabeller til publiseringen