20520_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
20520
Uforandret bilde av norsk økonomi i 2006 og 2007
statistikk
2008-11-25T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2006-2007

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uforandret bilde av norsk økonomi i 2006 og 2007

Endelige nasjonalregnskapstall for 2006 og reviderte foreløpige tall for 2007 endret ikke på hovedbildet av utviklingen i norsk økonomi i disse årene. De reviderte nasjonalregnskapstallene bekrefter at 2007 hadde den sterkeste veksten i fastlandsøkonomien siden 1971, og økningen var hele 6,1 prosent fra året før.

De endelige tallene for 2006 viser at BNP for Fastlands-Norge økte med 4,9 prosent fra året før, hvilket er 0,1 prosentpoeng høyere en det tidligere publiserte tallet. Fra 2006 til 2007 viser reviderte foreløpige tall at BNP for Fastlands-Norge økte med 6,1 prosent, mot 6,2 prosent i tidligere anslag.

BNP totalt er revidert ned for 2006 og 2007 med henholdsvis 0,2 og 0,6 prosentpoeng til en vekst på 2,3 og 3,1 prosent.

Volumvekstrater for BNP 2000-2007. Prosentvis ending fra foregående år. Totalt og for Fastlands-Norge

Oppdatering av basisår sammen med innarbeiding av ny informasjon fra foreløpige strukturstatistikker på en rekke områder er årsaken til revisjonen av 2007-tallene. De nye statistikkildene for 2007 har gitt små endringer av utviklingen i næringstallene, mens skifte av basisår fra 2005 til 2006 medførte at BNP totalt ble nedjustert med 0,6 prosentpoeng. Dette har sammenheng med den sterke prisøkningen på olje og gass fra 2005 til 2006, som førte til at oljevirksomhetens andel av totalt BNP ble relativt kraftig oppjustert i 2006 sammenlignet med året før. Denne vektendringen forklarer det meste av nedjusteringen av BNP. Nedgangen i olje- og gassproduksjonen i seg selv var tilnærmet uendret for 2007 sammenlignet med tidligere anslag.

Veksten i Fastlands-Norge var bredt basert i både 2006 og 2007, men spesielt tjenestenæringene hadde kraftig vekst. Varehandel ble revidert opp i 2006, mens industrien ble revidert ned. Forklaringen på revisjonen av varehandel finner man igjen i en generell oppjustering av etterspørselsveksten. Dette kan man se i revisjonene av både varekonsum (+0,9 prosentpoeng), produktinnsats (+2,6 prosentpoeng) og bruttoinvesteringer(+4,4 prosentpoeng). Årsaken til nedjusteringen av industrien er hovedsakelig knyttet til en revisjon av priskomponentene. For 2007 er det relativt små revisjoner av vekstratene for de enkelte næringer, men foreløpige strukturstatistikk indikerer en viss oppjustering av industri og noen tjenesteytende næringer, og nedjustering av andre næringer. Samlet sett er BNP for Fastlands-Norge tilnærmet uendret.

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2006 og 2007
  2006 2007
  Revidert Tidligere Revisjon i
prosentpoeng
Revidert Tidligere Revisjon i
prosentpoeng
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,3 2,5 -0,2 3,1 3,7 -0,6
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 4,9 4,8 0,1 6,1 6,2 -0,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøart. -5,3 -4,1 -1,2 -4,9 -4,6 -0,3
Bruttoprodukt Fastlands-Norge 4,3 4,8 -0,5 5,9 6,1 -0,2
Industri og bergverk. 3,1 7,1 -4,0 5,4 4,7 0,7
Annen vareproduksjon -2,1 -0,7 -1,4 7,2 9,3 -2,1
Tjenester inkl. boligtjenester 7,5 6,5 1,0 6,9 7,0 -0,1
Offentlig forvaltning 1,0 2,2 -1,2 3,2 3,3 -0,1
             
Innenlands sluttanvendelse            
Konsum i husholdninger 5,0 4,6 0,4 6,1 6,4 -0,3
Konsum i offentlig forvaltning 1,9 2,9 -1,0 3,4 3,6 -0,2
Bruttoinvestering i fast realkapital 11,7 7,3 4,4 8,4 9,3 -0,9
Bruttoinvestering i Fastlands-Norge. 11,9 7,6 4,3 9,3 9,4 -0,1
             
Eksport i alt 0,0 0,4 -0,4 2,5 2,8 -0,3
Import i alt 8,4 8,1 0,3 7,5 8,7 -1,2
             
             
Vekst i sysselsetting og produktivitet            
Sysselsatte personer 3,6 3,4 0,2 4,1 4,0 0,1
Utførte timeverk 3,1 2,6 0,5 4,4 4,2 0,2
Lønn pr normalårsverk 4,8 4,9 -0,1 5,6 5,6 0,0
Bruttoprodukt per utførte timeverk. -0,9 0,0 -0,9 -1,2 -0,6 -0,6
             
Prisvekst            
BNP prisdeflator 8,5 8,4 0,1 2,2 1,6 0,6
Prisdeflator for BNP Fastlands-Norge 3,9 3,6 0,3 2,8 2,4 0,4
Prisdeflator for konsum i husholdningene 1,8 2,1 -0,3 0,6 0,6 0,0

Liten revisjon av husholdningenes konsum

Ifølge de nye tallene økte husholdningenes konsum med 5,0 prosent i 2006 og med 6,1 prosent i 2007.

Dette er en oppjustering på 0,4 prosentpoeng for 2006, mens veksten er nedjustert 0,3 prosentpoeng for 2007. For 2006 er det varekonsumet som er revidert opp, mens tjenestekonsumet er revidert noe ned. Veksten i husholdningenes konsum for 2007 er den sterkeste siden midten av 90-tallet. Det var spesielt kjøp av biler samt foto- og IT-utstyr som bidro til veksten, men også kjøp av klær og sko og fritidsutstyr vokste kraftig.

Økning i bruttoinvesteringene

Bruttoinvesteringer i fast realkapital er oppjustert med 15 milliarder, til en volumvekst på 11,7 prosent i 2006. Lagerendringene er imidlertid justert ned slik at bruttoinvesteringene samlet sett bare er justert opp med rundt 5 milliarder, eller 1 prosentpoeng. Av investeringen i fast kapital er over halvparten knyttet til oppjustering av tallene for forretningsmessig tjenesteyting, der særlig eiendomsdrift/-utvikling drar investeringene opp. Ellers er også investeringene i tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning og finansiell tjenesteyting også revidert en god del opp. For 2007 er det kun mindre revisjoner av bruttoinvesteringen i fast kapital.

Se Statistikkbanken for detaljerte tall.

Se nasjonalregnskapets Temaside og Om statistikken for begrepsforklaringer.

Statistisk sentralbyrå publiserer 25. november 2008 reviderte tall for endelig årlig nasjonalregnskap for 2006 og foreløpig årlig nasjonalregnskap for 2007. Samtidig publiseres også tall for endelig institusjonelt regnskap 2006 og foreløpig institusjonelt regnskap for 2007 , og kvartalsvis realregnskapstall for 3. kvartal 2008 .

For nærmere analyse av revisjoner i nasjonalregnskapstall for 2006 og 2007, se Økonomiske analyser nr. 6/2008 som publiseres 04. desember 2008.