20522_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
20522
Små revisjoner i BNP-veksten
statistikk
2007-11-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2005-2006

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små revisjoner i BNP-veksten

De endelige nasjonalregnskapstall for 2005 bekrefter den tidligere anslåtte BNP-veksten på 2,7 prosent, mens reviderte foreløpige tall for 2006 viser at BNP er justert ned fra en vekst på 2,8 prosent til en vekst på 2,2 prosent.

Volumvekstrater for BNP 2000-2006. Prosentvis ending fra foregående år. Totalt og for Fastlands-Norge

De endelige tallene for 2005 viser ellers at BNP for Fastlands-Norge økte med 4,6 prosent fra året før, som er 0,1 prosentpoeng over de tidligere publiserte tallene. Fra 2005 til 2006 viser reviderte foreløpige tall at BNP for Fastlands-Norge økte med 4,3 prosent, mot 4,6 prosent i de tidligere anslagene. De tjenesteytende næringene sto for over halvparten av veksten i BNP for Fastlands-Norge både i 2005 og 2006. Industrien bidro også positivt til veksten. De reviderte tallene viser at bruttoproduktet for industrien steg med 4,5 prosent fra 2004 til 2005 og med 4,4 prosent fra 2005 til 2006. For begge årene er dette en oppjustering, henholdsvis på 0,9 og 0,5 prosentpoeng.

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2005 og 2006
  2005 Revisjon i
prosentpoeng
2006 Revisjon i
prosentpoeng
  Revidert Tidligere Revidert Tidligere
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,7 2,7 0,0 2,2 2,8 -0,6
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 4,6 4,5 0,1 4,3 4,6 -0,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøart. -3,8 -3,5 -0,3 -4,1 -3,8 -0,3
Bruttoprodukt Fastlands-Norge 4,5 4,4 0,1 4,2 4,3 -0,1
Industri og bergverk. 4,2 3,4 0,8 4,5 4,1 0,4
Annen vareproduksjon 8,3 9,0 -0,7 -1,2 0,5 -1,7
Tjenester inkl. boligtjenester 4,8 5,0 -0,2 6,2 6,4 -0,2
Offentlig forvaltning 2,0 1,5 0,5 2,1 1,6 0,5
             
Innenlands sluttanvendelse            
Konsum i husholdninger 4,1 3,2 0,9 4,1 4,3 -0,2
Konsum i offentlig forvaltning 0,7 1,8 -1,1 3,0 3,3 -0,3
Bruttoinvestering i fast realkapital 13,3 11,2 2,1 6,5 7,4 -0,9
Bruttoinvestering i Fastlands-Norge. 12,6 9,1 3,5 7,3 8,0 -0,7
             
Eksport i alt 1,1 0,7 0,4 0,5 1,6 -1,1
Import i alt 8,7 8,6 0,1 8,2 8,2 0,0
             
Vekst i sysselsetting og produktivitet            
Sysselsatte personer 1,2 1,0 0,2 3,3 3,1 0,2
Utførte timeverk 1,4 1,2 0,2 2,4 2,1 0,3
Lønn pr normalårsverk 3,8 4,0 -0,2 4,3 4,3 0,0
Bruttoprodukt per utførte timeverk. 1,3 1,4 -0,1 -0,3 0,6 -0,9
             
Prisvekst            
BNP prisdeflator 8,7 8,5 0,2 8,5 7,7 0,8
Prisdeflator for BNP Fastlands-Norge 2,3 2,1 0,2 3,7 3,4 0,3
Prisdeflator for konsum i husholdningene 1,0 1,0 0,0 2,1 2,0 0,1

Økt lønnsomhet i industrien - lavere lønnskostnadsandel

Revisjonen av bruttoproduktet for industrien i 2005 medførte en oppjustering av driftsresultatet med 5 milliarder kroner. Driftsresultatet dette året er nå beregnet til nærmere 40 milliarder, mens det økte ytterligere til 46 milliarder kroner i 2006, ifølge de oppdaterte foreløpige anslagene. Fra 2002 og fram til 2006 har driftsresultatet i industrien blitt nesten fordoblet.

De nye nasjonalregnskapstallene viser at lønnskostnadene for 2005 og 2006 også har blitt justert noe opp, men ikke i samme grad som driftsresultatet. Det betyr at lønnskostnadene som andel av faktorinntekten (summen av driftsresultat og lønnskostnader) har falt gradvis fra i underkant av 81 prosent i 2002 til i underkant av 72 prosent i 2006.

I 2005 er driftsresultatet i oljevirksomheten som utgjør over halvparten av det samlede driftsresultatet i Norge, nedjustert med nærmere 5 milliarder kroner fra tidligere anslag. For andre næringer er det kun mindre endringer. Dette betyr at driftsresultatet for Norge i 2005 ble 689 milliarder kroner, om lag som tidligere beregnet. For 2006 er det foreløpige anslaget for driftsresultat nesten 100 milliarder høyere. Dette er en nedjustering fra de første anslagene på vel 17 milliarder kroner og har hovedsakelig sammenheng med lavere driftsresultatet i oljevirksomheten og forretningsmessig tjenesteyting.

Oppjusterte lønnskostnader

Når det gjelder totale lønnskostnader i Norge, er de endelige tallene for 2005 revidert opp med 5 milliarder kroner til 811 milliarder kroner. Det meste av oppjusteringen er gjort for forretningsmessig tjenesteyting og transportnæringene. Også for 2006 er lønnskostnadene oppjustert og er nærmere 10 milliarder kroner enn tidligere anslag. Veksten i lønnskostnadene fra 2005 til 2006 er foreløpig beregnet til 8 prosent.

Oppjusteringen av lønnskostnadene har hovedsakelig sammenheng både med sterkere sysselsettingsvekst enn tidligere antatt. De reviderte tallene viser at sysselsettingen vokste med 1,2 prosent fra 2004 til 2005 og med 3,3 prosent fra 2005 til 2006. For begge årene er dette en oppjustering på 0,2 prosentpoeng.

2005: Sterkere vekst i husholdningenes konsum enn tidligere antatt

De reviderte nasjonalregnskaptallene viser at husholdningenes konsum økte med 4,1 prosent både i 2005 og 2006. For 2005 er dette 0,9 prosentpoeng høyere enn tidligere beregnet, og det er særlig innenlandsk varekonsum som er justert opp. For 2006 er vekstraten justert svakt ned i forhold til tidligere publiserte tall. Nedjusteringen har sammenheng med lavere vekst i utenlandskonsumet.

Konsumet i offentlig forvaltning vokste med 0,7 prosent fra 2004 til 2005, en nedjustering på 1,1 prosentpoeng fra de foreløpige tallene. Veksten i både statlig og kommunalt konsum er revidert ned, og for kommunekonsumet skyldes dette at prisveksten var høyere enn antatt tidligere. For statlig konsum har nedjusteringen sammenheng med både oppjustert prisvekst og at det har skjedd en omfordeling av militære utgifter fra konsum til investeringer. For 2006 viser tallene at offentlig konsum økte med 3 prosent fra året før. Dette er litt svakere vekst enn det de tidligere publiserte tallene viste og har hovedsakelig sammenheng med oppjustering av prisveksten.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital for Fastlands-Norge er oppjustert med 3,6 prosentpoeng til en volumvekst på 12,7 prosent i 2005, mens veksten for 2006 foreløpig er beregnet til 7,3 prosent, en nedjustering på 0,7 prosentpoeng. I 2005 er industriinvesteringene og husholdningenes boliginvesteringer nedjusterte, mens tjenesteinvesteringene er revidert kraftig opp. Veksten i oljeinvesteringene er om lag som tidligere anslått.

Se Statistikkbanken for detaljerte tall.

Se nasjonalregnskapets Temaside og Om statistikken for begrepsforklaringer.

Statistisk sentralbyrå publiserer 20. november 2007 reviderte tall for endelig årlig nasjonalregnskap for 2005 og foreløpig årlig nasjonalregnskap for 2006 . Samtidig publiseres også tall for endelig institusjonelt regnskap for1978-2005 og foreløpig institusjonelt regnskap for 2006 , og kvartalsvis realregnskapstall for 3. kvartal 2007 .

For nærmere analyse av revisjoner i nasjonalregnskapstall for 2005 og 2006, se Økonomiske analyser nr. 6/2007 som publiseres 29. november 2007.