20526_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
20526
Lav BNP-vekst for Fastlands-Norge 2003
statistikk
2004-12-07T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2002-2003

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav BNP-vekst for Fastlands-Norge 2003

Oppdaterte tall for nasjonalregnskapet viser at det var en relativ svak vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) i årene 2002 og 2003. Veksten for BNP i Fastlands-Norge var noe sterkere enn for BNP samlet, med en oppgang på 1,41 prosent i 2002 og med 0,7 prosent i 2003.

Volumvekstrater for BNP 1995-2003. Prosentvis endring fra foregående år. Totalt og for Fastlands-Norge

I forhold til de foreløpige anslagene ble volumveksten for både BNP og BNP for Fastlands-Norge revidert ned med 0,3 prosentpoeng til hhv. 1,1 og 1,4 prosent for 2002. Tallene viser at konjunkturnedgangen fortsatte inn i 2003 da BNP og BNP for Fastlands-Norge vokste med hhv. 0,4 og 0,7 prosent. Til tross for den lave årsvekstraten i 2003, viser tallene at det skjedde et omslag fra 2. halvår med en relativ sterk vekst inn i 2004. Klikk her for mer informasjon .

Statistisk sentralbyrå publiserer 7. desember 2004 reviderte nasjonalregnskapstall ; Nasjonalregnskap, årlig, endelig regnskap for 2002, foreløpig regnskap 2003, Nasjonalregnskap, institusjonelt for 2002, foreløpig 2003 og kvartalsvis nasjonalregnskap, foreløpig tall for 3 kvartal 2004 .

Konsumet i husholdningene hadde en noe svakere vekst enn tidligere antatt. De endelige tallene for 2002 viser en volumvekst på 3,1 prosent mot 3,5 prosent i foreløpig regnskap, mens tallene for 2003 viser en vekst på 2,8 prosent mot 3,5 prosent i de første anslagene. Årsaken til revisjonene er hovedsakelig knyttet til nedjustering av tjenestekonsumet. Forbruket av både varer og tjenester har som tidligere publisert, hatt en sterk vekst fra 2. halvår 2003.

Offentlig konsum er revidert opp med 1,6 milliarder kroner i 2002 i forhold til tidligere publiserte tall. Regnet i faste priser økte konsumet med 3,7 prosent som er 0,6 prosentpoeng mer enn i de foreløpige tallene. Revisjonen skyldes en bedre utnyttelse av data fra offentlig forvaltning. I denne omgang har dette hovedsakelig sammenheng med nye regnskapsforskrifter som helseforetakene fikk etter at de ble flyttet fra fylkeskommunalt til statlig eierskap. For 2003 presenteres det samme bildet av offentlig konsum som tidligere, selv om det var en viss omfordeling mellom statlig og kommunalt konsum.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital er revidert opp med 5,3 milliarder i løpende priser for 2002. Det medførte at nedgangen i volum ble på 1,01 prosent i stedet for 3,4 prosent. I forhold til foreløpige tall kan oppjusteringen forklares med høyere investeringer i Fastlands-Norge på hele 8 milliarder kroner. Investeringene ble oppjustert både i industrien og andre vareproduserende næringer, men først og fremst i de tjenesteytende næringene. For Fastlands-Norge medførte dette at investeringene vokste med 2,5 prosent, men de foreløpige tallene indikerte en tilsvarende sterk volumnedgang. De reviderte tallene for 2002, fører til at tallene for 2003 også ble oppjustert. I stedet for en nedgang på 4,7 prosent i fastlandsinvesteringene, viser tallene nå en volumnedgang på 2,2 prosent.

Sysselsetting og lønn

Totalt antall sysselsatte personer økte med 2 400 personer eller 0,1 prosent fra 2001 til 2002, mens tidligere publiserte tall viste en sysselsettingsvekst på 0,3 prosent. Tilsvarende er samlet utførte timeverk justert, fra en nedgang på 0,9 prosent til en nedgang på 1,1 prosent. Veksten i samlet lønn per normalårsverk var 5,3 prosent, det samme som tidligere publisert. For 2003 gikk antall sysselsatte ned med 0,6 prosent. Dette tilsvarer 13 300 færre sysselsatte. Utførte timeverk er også uendret fra foreløpige tall og viser en nedgang på 1,2 prosent i forhold til 2002. Veksten i samlet lønn per normalårsverk var 3,9 prosent i 2003.

En nærmere analyse av nasjonalregnskapstallene blir å finne i Økonomiske analyser nr . 6 / 2004 .

Usikkerhet i beregningene

Nasjonalregnskapet for 2002 er endelig. Det er innarbeidet ny strukturstatistikk for noen flere næringer enn tilfellet var for 2001, og tallene bygger generelt på et bredere statistikkgrunnlag enn de foreløpige regnskapene. Dessuten antas det at kvaliteten på rapporteringen fra kommuneforvaltningen er blitt bedre etter som kommunene har fått økt erfaring med å bruke KOSTRA-systemet. I tillegg er det lagt ned økte ressurser på å innarbeide tall fra statsregnskapet og de "nye" helseforetakene.

Resultatene for 2003 er basert på kvartalsvis nasjonalregnskap og er fremdeles å betrakte som foreløpige, og grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Grunnlaget for fastprisberegningene er skiftet til endelig årstall for 2002.

For nærmere beskrivelse av statistikken gå til Om statistikken .

1  Tall rettet 9. desember 2004 kl. 1420.