20528_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
20528
Stadig lavere vekst i BNP de siste årene
statistikk
2004-03-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2001-2002

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig lavere vekst i BNP de siste årene

Tendensen til avtakende vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) de siste årene fortsetter også for 2003. Veksten for 2001 og 2002 var imidlertid høyere enn tidligere beregnet.

Tallene for 2003 ble revidert samtidig med publiseringen av tall for 1. kvartal 2004. Se tabeller. For en nærmere omtale av revisjonene, se kvartalsvis nasjonalregnskap


Volumet i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent fra 2002 til 2003, mens veksten i samlet bruttonasjonalprodukt (BNP) var 0,3 prosent. Dette viser de første foreløpige beregninger av nasjonalregnskapstallene for året 2003 . For 2001 er volumveksten i BNP nå beregnet til 2,7 prosent, mens tallet for 2002 var 1,4 prosent. For Fastlands-Norge var volumveksten 2,1 prosent for 2001, mens den var noe høyere enn veksten for BNP totalt i 2002 (1,7 prosent).

Volumvekstrater for BNP 1995-2003. Prosent endring fra foregående år. Totalt og for Fastlands-Norge

Volumvekstratene for BNP i Fastlands-Norge har et jevnere forløp enn volumvekstratene for BNP i Norge totalt. Dette har sammenheng med at veksten i oljevirksomheten og i utenriks sjøfart har variert ganske mye fra år til år. Volumvekstratene for BNP for Fastlands-Norge viser et forholdsvis trendmessig fall siden toppåret 1997, mens volumvekstratene for BNP totalt økte fra 1999 til 2000 som følge av utviklingen i oljevirksomheten.

For 2003 er det beregnet en nedgang på 0,6 prosent i antall sysselsatte personer, mens det var en svak økning i 2001 og 2002 på henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent. For industrien var det en nedgang i sysselsatte personer i 2003 på 4,6 prosent, mens sysselsettingen i offentlig forvaltning ble redusert med 0,5 prosent. Utførte timeverk i alt viste en nedgang på 1,2 prosent i fjor. Økt fravær og redusert omfang av overtidsarbeid har bidratt til denne nedgangen. Veksten i lønn per normalårsverk er beregnet til 3,8 prosent i 2003. For 2001 og 2002 var veksten i lønn per normalårsverk henholdsvis 5,1 og 5,3 prosent.

Nasjonalregnskapstallene for 2001 er nå endelige. Det er innarbeidet ny strukturstatistikk for de fleste næringene, dessuten er det innarbeidet tall fra det nye statistikksystemet for kommunal forvaltning KOSTRA. Revisjonene av nasjonalregnskapet for 2002 er vesentlig en følge av at endringer som ble gjort for 2001, er fulgt opp videre framover. Videre er grunnlaget for fastprisberegningene skiftet til endelige årstall for 2001. Veksten fra 2001 til 2002 for en del næringer er vurdert ut fra foreløpig strukturstatistikk. Utover dette er det begrenset med ny statistikk for året 2002 som er tilgjengelig. En nærmere analyse av revisjonene i nasjonalregnskapstallene finnes i Økonomiske analyser nr 1/2004 .

Usikkerhet i beregningene

Resultatene for 2003 fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. For året 2002 er tallene fremdeles å betrakte som foreløpige tall. Tallene for 2001 er nå endelige og bygger på et bredere statistikkgrunnlag enn de foreløpige tallene.