68141_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
68141
Oppjustert konsum i offentlig forvaltning
statistikk
2002-11-19T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap1970-1991

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppjustert konsum i offentlig forvaltning

Konsum i offentlig forvaltning er revidert opp for årene 1970-1990. For 1990 utgjør oppjusteringen vel 4 milliarder kroner, eller 2,7 prosent. Oppjusteringen skyldes at den samme metoden for beregning av kapitalslit i offentlig forvaltning som tidligere er brukt for årene 1991-2001, nå er innført for perioden 1970-1990. Dette betyr at nasjonalregnskapet har sammenhengende tidsserier tilbake til 1970.

Kapitalslit i statlig og kommunal forvaltning beregnes med en geometrisk metode for alle årene etter 1970, det vil si at kapitalslitet anslås som en fast prosent av gjenværende netto kapitalbeholdning. Sammenlignet med tidligere publiserte tall, hvor en lineær avskrivingsmetode ble brukt, er offentlig konsum revidert opp med 0,8 prosent for 1970 og 1,9 prosent for 1980.

De nye beregningene av konsum i offentlig forvaltning har medført en svak oppjustering av bruttonasjonalproduktet (BNP) med om lag 0,6 prosent for 1990, og avtakende til 0,1 prosent for 1970. Vekstratene for BNP er ubetydelig revidert for perioden 1970-1990. For 1991 er imidlertid volumveksten i BNP revidert opp fra 3,1 til 3,6 prosent. Dette skyldes at enkelte endringer som er innarbeidet i tallene etter 1991, blant annet ny definisjon av produksjon i skogbruk og nye beregninger av produktskatter, ikke er tilbakeført til årene før 1991.

Tall for konsum i husholdninger for årene 1970-1990 er nå beregnet etter den samme formålsgrupperingen som lå til grunn for de tidligere publiserte tallene for perioden 1991-2001. Næringstall for alle årene etter 1970 er dessuten publisert etter samme grupperingsstandard.

Mer informasjon om de reviderte nasjonalregnskapstallene for 1991-2001 finnes i Økonomiske analyser 3/2002 .