20536_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
20536
Nær tredobling av BNP siden 1970
statistikk
2001-02-07T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap1970-1999

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær tredobling av BNP siden 1970

Bruttonasjonalproduktet (BNP) har i perioden 1970-1999 hatt en gjennomsnittlig årlig volumvekst på 3,6 prosent. I løpet av hele perioden er BNP nesten blitt tredoblet. For årene 1970-1980 var den gjennomsnittlige veksten hele 4,7 prosent.

Dette framgår av reviderte nasjonalregnskapstall for 1970-1978 som nå offentliggjøres. Revisjonen av nasjonalregnskapet har resultert i en oppjustering av verdien av BNP målt i løpende priser på 12-14 prosent for 1970-årene. Det er i næringene varehandel og forretningsmessig tjenesteyting vi finner den største oppjusteringen av bruttoproduktet.

Årene etter 1970 er preget av en sterk vekst i oljevirksomheten. Dette har bidratt til at BNP totalt har vokst sterkere enn BNP for Fastlands-Norge. Gjennomsnittlig årlig volumvekst i perioden 1970-1999 er beregnet til 2,6 prosent for Fastlands-Norge, mot 3,6 for BNP totalt.

Hovedrevisjon

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde i 1995 de første tallene fra en omfattende hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. I 1997 ble det publisert reviderte nasjonalregnskapstall tilbake til 1978. En tilsvarende revisjonen er nå gjennomført for årene videre tilbake til 1970. Dette betyr at det nå foreligger årlige sammenhengende nasjonalregnskapstall for hele tidsperioden 1970-1999.

 Bruttonasjonalprodukt og bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. 1971-1999. Årlig volumendring i prosent

Beregningene tilbake til 1970 er i hovedtrekk gjennomført etter de samme metoder som lå til grunn for tidligere tilbakeregninger basert på 1995-revisjonen. Tallene bygger på internasjonale retningslinjer fra System of National Accounts (SNA) 1993 og Det europeiske nasjonalregnskapssystem ENS 1995. Usikkerheten i de reviderte tallene blir imidlertid større dess lenger en går bakover i tid. Dette skyldes blant annet at næringsstatistikk og andre datakilder for 1970-tallet i utgangspunktet ikke er tilpasset nye definisjoner og klassifikasjoner.

Tilbakeregningen til 1970 gjelder realdelen av nasjonalregnskapet, det vil si produksjon, produktinnsats, bruttoprodukt, inntektskomponenter og sysselsetting fordelt på næringer, og dessuten konsum, investeringer, eksport, import og realkapital. Også utenriksregnskapets driftsbalanse er revidert tilbake til 1970. Det er ikke planer om tilsvarende tilbakeregninger for institusjonelt sektorregnskap eller kvartalsvis nasjonalregnskap.