84301_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsea/aar
84301
Oppgang i investeringer og låneopptak
statistikk
2012-07-02T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
finsea, Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt), finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE, nasjonalregnskapFinansregnskap , Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt)2005-2011

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Oppgang i investeringer og låneopptak

Husholdninger og ideelle organisasjoners brutto realinvesteringer gikk kraftig opp i 2011. Samtidig økte husholdningenes låneopptak, men nivået på låneopptaket var fortsatt betydelig lavere enn i rekordåret 2007.

Husholdninger og ideelle organisasjoner. Låneopptak, bruttorealinvesteringer og konsum av varige konsumvarer. Milliarder kroner

Husholdninger og ideelle organisasjoners brutto realinvesteringer består i hovedsak av boliginvesteringer i form av nybygging. Disse var på rekordhøye 144,6 milliarder kroner i 2011 mot 115,6 milliarder kroner i 2010. Det tilsvarer en oppgang på 25 prosent. Samtidig var låneopptaket i 2011 på 154,6 milliarder kroner mot 133,9 milliarder kroner året før, en oppgang på 15 prosent.

Utviklingen i husholdningenes låneopptak er nært knyttet til utviklingen i boligmarkedet. Både nybygging, omsetningsvolum og prisutvikling på brukte boliger påvirker låneopptaket. I tillegg kan utviklingen i kjøp av varige konsumgoder som biler og båter påvirke husholdningenes låneopptak. Summen av realinvesteringene og forbruket av varige konsumgoder var på 197,9 milliarder kroner i 2011 mot 167,3 milliarder kroner i 2010. Det tilsvarer en oppgang på 18 prosent.

Boligprisindeksen. 2005=100

Frem til og med 2007 var det en sterk økning i husholdningenes låneopptak. Nivået på låneopptaket i årene 2005-2007 var større enn husholdningenes brutto realinvesteringer og forbruk av varige konsumgoder. I denne perioden var det en sterk økning i boligprisene, men utviklingen antyder også at mange husholdninger lånefinansierte deler av det øvrig konsumet i denne perioden. Eksempler på øvrig konsum som ble lånefinansiert, kan være innbo, forbrukerelektronikk og reiser. I tillegg ble en del investeringer i finansielle strukturterte produkter finansiert gjennom låneopptak. Under og etter finanskrisen har låneopptaket vært mindre enn boliginvesteringene og konsumet av varige goder.

Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap i felles tabeller

Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk i Statistisk sentralbyrå etablerte i 2008 et prosjekt under tittelen ”Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap i felles tabeller - på veien mot et integrert institusjonelt nasjonalregnskap”. Hovedmålet er å publisere fullt ut avstemte tabeller som omfatter begge delregnskapene i forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014.

 

Vi publiserer nå foreløpige sektortabeller for institusjonelle hovedsektorer. Tabellene omfatter tall fra nasjonalregnskapssystemet som ble publisert på ssb.no i løpet av første halvår 2011. Vi henviser til Institusjonelt sektorregnskap og Finansielle sektorregnskaper .

 

Tabellene for Norge er inspirert av publiserte tabeller for landene i euroområdet, og de omfatter hele kontosystemet i nasjonalregnskapet. Tabellene bygger på Eurostats anbefalinger for oppstilling av nasjonalregnskap (European system of accounts (ESA 1995)).

Realinvestering, konsum, renteutgifter og lån for husholdninger og ideelle organisasjoner. Millioner kroner
 
 2005200620072008200920102011
 
Brutto realinvestering 101 011       112 478       126 912       122 146       113 046       115 620        144 611
Konsum av varige konsumgoder42 69743 72052 46146 78542 25351 70753 305
        
Opptak av lån 164 049 176 532 190 788 130 297 125 790 133 878 154 598
Lån1 431 5951 608 4191 796 0451 931 3802 049 8652 172 3842 329 555
Renteutgifter53 07963 84092 530 127 10991 63690 77899 564
        
Boligprisindeks 100 114 128 127 129 140 151
 

Tabeller:

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.