Økonomiske analyser: 6/2003

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.1 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Norsk økonomi er nå inne i en klar konjunkturoppgang. Produksjonsveksten er sterk og arbeidsmarkedet viser tegn til bedring

 • Kredittilgang og husholdningers sparing

  Vi har i de siste fem årene sett en vekst i kreditt til husholdningene som er nesten like høy som på midten av 1980-tallet.

 • Lange arbeidsdager for gårdbrukeren

  Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske gårdbrukere er bare fire heltidsbønder, to har inntektsgivende biarbeid og fire har annet hovedyrke.

 • Omfanget av deltidsarbeid

  Det er 600 000 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. Omfanget av deltidsarbeid er imidlertid større.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.