Økonomiske analyser, 6/2003

Lange arbeidsdager for gårdbrukeren

Publisert:

Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske gårdbrukere er bare fire heltidsbønder, to har inntektsgivende biarbeid og fire har annet hovedyrke. Blant dem uten melkekyr, eller med mindre enn 100 mål jordbruksareal, har over halvparten annet hovedyrke. Misnøyen med inntekten fra bruket har vokst kraftig de siste årene, og i dag er bare én prosent helt fornøyd. Har så landbruksbefolkningen det verre enn andre rent økonomisk? Nei, en anselig arbeidsinnsats både på og utenfor brukene bidrar til at landbrukshusholdningene har en økonomi som er fullt på høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt