Økonomiske analyser: 5/2016

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (4.3 MB)

Artikler

 • Lavt konsum i husholdningene

  Vi anslår et lite fall i husholdningenes disponible realinntekter i år. Flere ferske studier fra SSB belyser hvorfor arbeidsledighet og inntektsfall ikke reduserer en husholdnings konsum like mye.

 • Internasjonal økonomi

  Vi legger til grunn at Norges handelspartnere nå er nær konjunkturbunnen, men konjunkturoppgangen ventes å bli moderat. Høye private og offentlige gjeldsnivåer demper veksten.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Redusert fall i oljeinvesteringene og noe høyere vekst i eksporten, næringsinvesteringene på fastlandet og konsumet ventes å gi økende økonomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet. Samtidig beregnes veksten i boligprisene å avta merkbart.

 • Ressursrenta i norske fiskerier – utvikling og politikk

  Norske fiskerier gikk med negativt overskudd i så å si hele perioden 1984–2013 når man trekker fra fangstkostnadene. Hvis flåten får fiske kvoter med høyest mulig profitt som mål, kan lønnsomheten øke betydelig.

 • Effekter av satsing på økt lærertetthet

  Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Satsingen førte til mindre grupper i ordinær undervisning, men vi finner ingen tegn til at elevenes læringsutbytte økte.

 • Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn

  Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte. Blant innvandrere har flyktninger den høyeste dødeligheten. Den er også høy for de som kommer som barn og ungdom og øker markant med botid. Innsikt i slike forskjeller kan brukes i folkehelsearbeidet.

 • Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060

  Artikkelen presenterer oppdaterte framskrivinger av pensjonsutgiftene, arbeidsstyrken og offentlige finanser med hovedvekt på betydningen av pensjonsreformen fra 2011.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.