Økonomiske analyser: 4/2008

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.9 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  De foreløpige tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap
  (KNR) for 2. kvartal bekrefter inntrykket fra tidligere
  om at norsk økonomi passerte en konjunkturtopp rundt
  årsskiftet 2007/2008.

 • Levealdersutvikling og delingstall

  Det har vært en betydelig økning i tallet på pensjonister siden folketrygden ble innført i 1967. Veksten fortsetter og vil bli særlig sterk de nærmeste tiårene fordi levealderen fortsatt forventes å øke, samtidig som store kull født etter krigen når pensjonsalderen.

 • Oppdaterte framskrivinger av arbeidsstyrke, pensjonsutgifter og finansieringsbyrde

  I forbindelse med pensjonsreformen har Statistisk sentralbyrå gjennomført oppdaterte beregninger av eff ektene på pensjonsutgifter, arbeidsstyrke og finansieringsbyrde.

 • Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov

  Vi beregner offentlig forvaltnings finansieringsbehov frem til 2050, og belyser spesielt betydningen av de eldres helsetilstand og standarden på helse- omsorgstjenester.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.