Økonomiske analyser, 4/2008

Oppdaterte framskrivinger av arbeidsstyrke, pensjonsutgifter og finansieringsbyrde

Publisert:

I forbindelse med pensjonsreformen har Statistisk sentralbyrå gjennomført oppdaterte beregninger av eff ektene på pensjonsutgifter, arbeidsstyrke og finansieringsbyrde. Utgangspunktet for blant annet utdanning og sysselsetting er oppjustert til 2006, og eff ekten av nye befolkningsframskrivinger fra mai 2008 er innarbeidet. Som følge av den kraftige økningen i nettoinnvandringen de siste årene, er forutsetningene om utviklingen framover også klart påvirket. Den økte nettoinnvandringen gir langt sterkere vekst i arbeidsstyrken samtidig som fi nansieringsbyrden blir lavere. Regjeringen har fremmet forslag til praktisk opplegg for levealdersjustering av pensjonsytelsene, og en forståelse om delvis skjerming mot dette de første årene etter 2010 ble inngått i vårens lønnsoppgjør. Opplegget for levealdersjustering bidrar til å begrense veksten i ytelsene, og dermed utgiftene til alderspensjon. I årene fram til 2030 blir de innstrammende eff ektene av konkretiseringen mer enn oppveid av skjermingen. Vedtaket om opptrapping av minstepensjonene i trygdeoppgjøret fra mai 2008 trekker også ytelsene oppover.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt