Økonomiske analyser, 4/2008

Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov

Publisert:

Vi beregner offentlig forvaltnings finansieringsbehov frem til 2050, og belyser spesielt betydningen av de eldres helsetilstand og standarden på helse- omsorgstjenester. Selv om realprisen på olje ikke holder seg høyere enn i 2006, er det rom for betydelige skattelettelser og/eller forbedringer av dagens offentlige velferdsordninger frem til ca. 2020, uten at handlingsregelen brytes. Deretter vokser off entlige utgifter klart sterkere enn det off entliges finansieringskilder. Velferdsstaten har derfor et finansieringsproblem. Problemet kan bli kraftig forsterket om handlingsrommet det nærmeste tiåret brukes til å bedre standarden innen skattefi nansiert helse og omsorg.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt