Økonomiske analyser: 3/2017

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2 MB)

Artikler

 • Konjunkturbunnen er passert

  Fastlandsøkonomien passerte en konjunkturbunn ved siste årsskifte. Omslaget nå er svakt sammenliknet med de to andre oppgangene Norge har hatt på 2000-tallet.

 • Konjunktursituasjonen internasjonalt

  Vekstutsiktene internasjonalt er blitt lysere: Norges handelspartnere har passert konjunkturbunnen og vi anslår nå at konjunkturoppgangen i OECD-området blir sterkere enn tidligere antatt.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Framover venter vi at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og nå en konjunkturnøytral situasjon i 2020.

 • Utvikling i befolkningens forsørgelsesrater på kommunenivå som følge av en aldrende befolkning

  Statistisk sentralbyrå lager detaljerte framskrivninger av befolkningen på kommunenivå, og i denne artikkelen ser vi på hvordan endringer i befolkningens alderssammensetting påvirker forsørgelsesraten i kommunene.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.