Økonomiske analyser: 3/2012

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Hva er utviklingen i grønne og hvite sertifikater i kraftsektoren? Hva er betydningen av økonomiske insentiver for arbeidsmarkedsdeltakelsen til uførepensjonister? Gjør innnvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Les mer i denne utgaven av Økonomiske analyser

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.