Økonomiske analyser, 3/2012

Betydningen av økonomiske insentiver for arbeidsmarkedsdeltakelsen til uførepensjonister

Publisert:

Vi har sett på effektene av en reform fra 2005 som dempet den kraftige avkortningen i pensjonen når arbeidsinntekten overstiger grunnbeløpet. Et hovedfunn er at en betydelig andel av de trygdede er villige til å jobbe når de økonomiske insentivene forsterkes. Ved siden av å øke inntekten til uføretrygdede som begynner å jobbe, kan dette redusere folketrygdens kostnader. Resultatene tyder på at tiltak rettet mot yngre uføretrygdede er mest effektive.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt