Økonomiske analyser: 1/2006

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.6 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  Den økonomiske veksten i 2005 fortsatte i jevnt og ganske høyt tempo, og sysselsettingen
  vokste.

 • Konjunkturtendensene

  To og et halvt år med moderat konjunkturoppgang har satt sine spor i form av tiltakende sysselsettingsvekst og nedgang i arbeidsledigheten.

 • Den økonomiske politikken

  Siden behandlingen av statsbudsjettet for 2002 har den såkalte handlingsregelen vært retningsgivende for budsjettpolitikken.

 • Produksjon og markedsforhold

  Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall steg konsumet i offentlig forvaltning med 1,4 prosent fra 2004 til 2005, målt i faste priser.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.