Økonomiske analyser, 1/2006

Økonomisk utsyn

Konjunkturtendensene

Publisert:

To og et halvt år med moderat konjunkturoppgang har satt sine spor i form av tiltakende sysselsettingsvekst og nedgang i arbeidsledigheten. Det har derimot ikke vært tegn til økt inflasjon eller lønnsvekst. Noe høyere rente og kraftig reduksjon i vekstimpulsene fra oljeinvesteringene antas å bremse produksjonsveksten en tid framover. I 2007 venter vi at en svakere utvikling i norske eksportmarkeder bidrar ytterligere til stabiliseringen av norsk økonomi. Høykonjunkturen som vi er inne i kan dermed bli meget moderat sammenliknet med høykonjunkturene i de siste 25 årene.

Kontakt