Økonomiske analyser: 1/1999

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (18.5 MB)

Artikler

  • Perspektiver

    1998 ble et urolig år for norsk økonomi, med fortsatt sterk innenlandsk vekst, stigende ubalanser i arbeidsmarkedet og tiltakende kostnadsvekst.

  • Internasjonal økonomi

    BNP-veksten hos Norges viktigste handelspartnere ligger an til å bli klart lavere i 1999 enn i de to foregående årene.

  • Norsk økonomi

    Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte BNP for Fastlands- Norge med knapt 3 prosent i fjor.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.