Økonomiske analyser, 1/1999

Konjunkturtendensene

Internasjonal økonomi

Publisert:

BNP-veksten hos Norges viktigste handelspartnere ligger an til å bli klart lavere i 1999 enn i de to foregående årene. Omslaget har dels sammenheng med Asia-krisen og dens etterdønninger som har gitt negative etterspørselsimpulser til verdensøkonomien. Det må også ses i lys av en mer normal konjunkturavmatning i USA og Storbritannia etter 6-7 år med konjunkturoppgang. Også vekstutsiktene for Tyskland, Frankrike og Italia er blitt nedjustert gjennom det siste året. Så langt ser det ut til at innretningen av pengepolitikken i euro-området ikke kompenserer for virkningene av flere år med innstramning i finanspolitikken. I Japan, som både er hardt rammet av Asia-krisen og som selv har strukturelle problemer i finanssektoren, ventes BNP å falle med rundt 1 prosent i år, etter en anslått nedgang på over 2 1/2 prosent i fjor.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt