Økonomiske analyser, 1/1999

Konjunkturtendensene

Norsk økonomi

Publisert:

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte BNP for Fastlands- Norge med knapt 3 prosent i fjor. 1998 ble dermed det sjette året på rad med konjunkturoppgang i fastlandsøkonomien. Sysselsettingen økte med 52 000 personer i fjor, og dermed var nesten 71 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år beskjeftiget i inntektsgivende virksomhet. Arbeidsledigheten kom ned i 3,2 prosent av arbeidstyrken, vel et halvt prosentpoeng over nivået ved konjunkturtoppen midt på 1980-tallet.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt