Veksttakten avtok litt gjennom 3. kvartal

Publisert:

Endret:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg med 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, samme veksttakt som foregående kvartal. Oppgangen var særlig sterk i juli, og avtok i både august og september.

Vareproduksjon utenom industri og bergverk vokste med 1,1 prosent i 3. kvartal. Dette forklares med vekst innenfor kraftproduksjon og akvakultur. Bygg og anlegg, som har vært en vekstmotor i lang tid, viste sammen med industrien nullvekst i 3. kvartal. Etter vekst i juli, falt aktiviteten i næringene i august og september, viser tall fra Nasjonalregnskapet.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 98.1 97.6
Apr. 2016 97.9 97.2
Mai 2016 97.8 97.1
Jun. 2016 97.6 97.1
Jul. 2016 97.5 97.3
Aug. 2016 97.5 97.3
Sep. 2016 97.7 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.1 98.3
Des. 2016 98.3 98.5
Jan. 2017 98.5 98.8
Feb. 2017 99 99.2
Mar. 2017 99.2 99.3
Apr. 2017 99.3 99.2
Mai 2017 99.5 99.4
Jun. 2017 99.9 99.8
Jul. 2017 100.2 100.2
Aug. 2017 100.4 100.4
Sep. 2017 100.6 100.7
Okt. 2017 100.9 100.7
Nov. 2017 101.2 101.1
Des. 2017 101.3 101.3
Jan. 2018 101.5 101
Feb. 2018 101.7 100.8
Mar. 2018 101.9 100.9
Apr. 2018 102.1 101.6
Mai 2018 102.3 102.2
Jun. 2018 102.4 102.5
Jul. 2018 102.7 102.4
Aug.2018 102.8 102.5
Sep.2018 102.7 102.5
Okt. 2018 103.1 102.7
Nov. 2018 103.4 102.7
Des. 2018 103.9 102.6
Jan. 2019 104.1 102.7
Feb. 2019 104.2 102.7
Mar. 2019 104.4 103.2
Apr. 2019 104.5 103.3
Mai 2019 104.8 103.4
Jun. 2019 105.1 103.5
Jul. 2019 105.4 103.7
Aug.2019 105.6 104
Sep.2019 105.8 103.9

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.2 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.6 96.9
Apr. 2016 97.7 96.6
Mai 2016 97.4 97.2
Jun. 2016 97 96.9
Jul. 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sep. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.3 98.2
Jan. 2017 98.7 99.3
Feb. 2017 99.1 99.3
Mar. 2017 99 98.5
Apr. 2017 99.1 99
Mai 2017 99.8 99.9
Jun. 2017 100.1 99.7
Jul. 2017 99.9 100.3
Aug. 2017 100.4 100.3
Sep. 2017 100.8 100.7
Okt. 2017 100.6 100.4
Nov. 2017 101.3 101.3
Des. 2017 101.2 101.2
Jan. 2018 101.3 99.7
Feb. 2018 101.7 100.6
Mar. 2018 102 101.6
Apr. 2018 101.9 101.8
Mai 2018 102.2 102.4
Jun. 2018 102.5 102.5
Jul. 2018 102.6 101.6
Aug.2018 102.4 102.7
Sep.2018 102.4 102.2
Okt. 2018 103.6 102.4
Nov. 2018 103.6 102.6
Des. 2018 103.7 102.2
Jan. 2019 104.1 102.6
Feb. 2019 103.9 102.5
Mar. 2019 104.2 103.6
Apr. 2019 104.7 102.9
Mai 2019 104.8 103
Jun. 2019 104.9 103.8
Jul. 2019 105.7 103.5
Aug.2019 105.4 103.8
Sep.2019 105.4 103.7

Aktivitetsnivået for tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent i 3. kvartal, som foregående kvartal. De månedlige nasjonalregnskapstallene viser også her en svakere utvikling på slutten av kvartalet. Spesielt lavere aktivitet innen forretningsmessig tjenesteyting dempet kvartalsveksten. På den andre siden var det god vekst i områder som tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning.

Bruttoproduktet i utvinning av olje og gass, samt utenriks sjøfart falt med 4,2 prosent i 3. kvartal og bidro dermed til at BNP samlet holdt seg om lag uendret fra 2. kvartal 2019.

Stabil vekst i konsumet

Husholdningenes samlede konsum økte 0,4 prosent i 3. kvartal, etter en vekst på 0,3 prosent kvartalet før. 

Varekonsumet hadde nullvekst i 3. kvartal. Det skyldes særlig forløpet for bilkjøpene, som falt kraftig i juli etter et svært sterkt juni-tall. Utenom bilkjøpene vokste varekonsumet 0,7 prosent.1 Tjenestekonsumet vokste med 0,6 prosent, med sterkest bidrag fra hotell- og restauranttjenester samt kultur- og fritidstjenester. Økt forbruk på reiser i utlandet bidro også positivt til konsumveksten i 3. kvartal.

Konsumet i offentlig forvaltning økte 0,9 prosent, omtrent som i de to første kvartalene. 

Fortsatt oppgang i investeringene

Petroleumsinvesteringene økte med 6,7 prosent fra 1. til 2. kvartal og fortsatte å øke i 3. kvartal. Foreløpige tall viser en vekst på 3 prosent sammenlignet med 2. kvartal. Så langt i år er investeringene 14 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Bruttoinvesteringene på fastlandet økte 5,3 prosent i 3. kvartal. Investeringer i produksjon av elektrisitet forklarer mye av oppgangen. Industriinvesteringene, som har økt i fire sammenhengende kvartaler, trekker også opp. Det er ellers oppgang i offentlige investeringer, men dette må ses i sammenheng med at forsvaret mottok tre kampfly i 3. kvartal.

Husholdningenes boliginvesteringer økte for femte kvartal på rad, etter et fall første halvår 2018. Kvartalsveksten var 0,7 prosent, mens de månedlige nasjonalregnskapstallene viser en noe svakere utvikling mot slutten av kvartalet.

Totalt økte bruttoinvesteringene i Norge med 4,8 prosent i 3. kvartal.

Lav naturgasseksport

Eksporten av varer og tjenester falt samlet sett med 2,2 prosent i 3. kvartal. Fallet skyldes primært redusert eksport av naturgass grunnet vedlikeholdsarbeid på sokkelen. Nedgangen ble dempet av at tjenesteeksporten økte med 1,5 prosent. Tjenesteeksporten har dermed økt tre kvartaler på rad.

Importen av varer og tjenester steg samlet med 1,2 prosent i 3. kvartal. Importen av tradisjonelle varer falt med 0,9 prosent, mens det var en vekst i tjenesteimporten

Sysselsettingsveksten avtok litt

Foreløpige sesongjusterte tall viser at sysselsettingen økte med om lag 8 700 personer, eller 0,3 prosent i 3. kvartal. Det er litt svakere enn i 1. og 2. kvartal, da veksten var på henholdsvis 0,5 og 0,4 prosent. Bygge- og anleggsnæringen hadde høy sysselsettingsvekst gjennom 2018 og i 1. kvartal 2019, men veksten har avtatt i 2. og 3. kvartal. Sysselsettingsveksten har også avtatt i forretningsmessig tjenesteyting, som blant annet omfatter utleie av arbeidskraft. Sysselsettingen i statsforvaltningen har vært omtrent uendret de siste to kvartalene, og bidrar dermed til at samlet vekst avtar.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

Siden forrige publisering i oktober og førstegangspublisering av 2. kvartal i august1 er vekstbildet for norsk økonomi lite endret. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser siden publiseringen av 2. kvartal i august fremgår av tabell nr 10.

1 Rettet kl. 08.10 den 12. november 2019.

Kontakt