Veksten i fastlandsøkonomien flater ut

Publisert:

Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet viser en vekst på 0,3 prosent i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge fra juni-august til september-november, ned fra 0,4 prosent i foregående tremånedersperiode. I november var veksten 0,1 prosent, ned fra 0,2 prosent i oktober.

Månedstallene er volatile, og det er derfor hensiktsmessig å vurdere utviklingen over tremånedersperioder. Tjenester tilknyttet oljeutvinning og bygging av oljeplattformer og moduler, samt akvakultur og elektrisitetsproduksjon var blant de viktigste bidragsyterne til tremånedersveksten, viser tall fra Nasjonalregnskapet. Flere tjenestenæringer bidro også til veksten, deriblant IKT-tjenester og varehandel. Oppgangen i varehandelen var sterk i november, etter en nokså flat utvikling de to foregående månedene. Samlet vokste tjenestenæringene 0,3 prosent i perioden september-november. Bruttoproduktet i industrien falt med 0,6 prosent i denne perioden. Det var særlig nedgang i produksjon av farmasøytiske råvarer, raffinerte petroleumsprodukter, samt kjemiske og mineralske produkter. Aktivitetsveksten i bygg- og anleggsnæringen fortsatte, men veksttakten har avtatt siden før sommeren.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 98.1 97.6
Apr. 2016 97.9 97.2
Mai 2016 97.8 97.1
Jun. 2016 97.6 97.1
Jul. 2016 97.5 97.3
Aug. 2016 97.5 97.3
Sept. 2016 97.7 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.1 98.3
Des. 2016 98.4 98.5
Jan. 2017 98.5 98.8
Feb. 2017 99 99.2
Mar. 2017 99.2 99.3
Apr. 2017 99.3 99.2
Mai 2017 99.5 99.4
Jun. 2017 99.9 99.8
Jul. 2017 100.2 100.2
Aug. 2017 100.4 100.3
Sept. 2017 100.6 100.6
Okt. 2017 100.9 100.7
Nov. 2017 101.2 101.1
Des. 2017 101.3 101.3
Jan. 2018 101.5 101
Feb. 2018 101.7 100.8
Mar. 2018 101.9 100.9
Apr. 2018 102.1 101.6
Mai 2018 102.3 102.2
Jun. 2018 102.4 102.5
Jul. 2018 102.7 102.4
Aug.2018 102.8 102.5
Sept.2018 102.8 102.4
Okt. 2018 103.1 102.7
Nov. 2018 103.5 102.7
Des. 2018 103.9 102.7
Jan. 2019 104.1 102.7
Feb. 2019 104.2 102.7
Mar. 2019 104.4 103.2
Apr. 2019 104.5 103.3
Mai 2019 104.8 103.4
Jun. 2019 105 103.5
Jul. 2019 105.4 103.7
Aug. 2019 105.6 104
Sept. 2019 105.8 104.0
Okt. 2019 105.8 104.1
Nov. 2019 105.9 104.2

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.6 96.9
Apr. 2016 97.7 96.6
Mai 2016 97.4 97.2
Jun. 2016 97 96.9
Jul. 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sept. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.4 98.1
Jan. 2017 98.7 99.3
Feb. 2017 99.1 99.3
Mar. 2017 99 98.6
Apr. 2017 99.1 99
Mai 2017 99.7 99.9
Jun. 2017 100.1 99.8
Jul. 2017 99.9 100.2
Aug. 2017 100.4 100.2
Sept. 2017 100.9 100.7
Okt. 2017 100.6 100.5
Nov. 2017 101.3 101.3
Des. 2017 101.2 101.2
Jan. 2018 101.3 99.8
Feb. 2018 101.7 100.6
Mar. 2018 102 101.6
Apr. 2018 101.9 101.8
Mai 2018 102.1 102.4
Jun. 2018 102.5 102.6
Jul. 2018 102.6 101.4
Aug.2018 102.5 102.7
Sept.2018 102.4 102.2
Okt. 2018 103.6 102.5
Nov. 2018 103.6 102.5
Des. 2018 103.7 102.1
Jan. 2019 104.1 102.7
Feb. 2019 103.9 102.5
Mar. 2019 104.2 103.6
Apr. 2019 104.7 102.9
Mai 2019 104.8 103
Jun. 2019 104.8 103.8
Jul. 2019 105.7 103.5
Aug. 2019 105.4 104
Sept. 2019 105.4 103.8
Okt. 2019 105.7 103.7
Nov. 2019 105.7 104.3

Konsum

Husholdningenes konsum steg 0,2 prosent i perioden september-november sammenlignet med juni-august. Tjenestekonsumet hadde en vekst på 0,3 prosent i samme periode, mens varekonsumet økte 0,1 prosent. For perioden september-november er det, som ved forrige tremånedersperiode, særlig bilkjøpene som trekker ned varekonsumet. 

Utlendingers kjøp i Norge økte 4,2 prosent i tremånedersperioden, mens norske husholdningers kjøp i utlandet økte 1,2 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning hadde en svak nedgang på 0,1 prosent i september-november. 

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg 4 prosent fra juni-august til september-november og hadde en nedgang på 1,8 prosent fra oktober til november. Boliginvesteringene falt 1,6 prosent i tremånedersperioden, og 1,9 prosent i oktober-november.

Månedstallene for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning bygger på informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene.

Eksport og import

Samlet eksport økte 2,3 prosent fra juni-august til september-november, mens eksporten av tradisjonelle varer økte 2,4 prosent. Eksport av råolje og naturgass steg 5 prosent i tremånedersperioden. Importen av tradisjonelle varer falt 2,2 prosent i samme periode, mens samlet import falt 0,3 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre. Veksten i BNP Fastlands-Norge i andre kvartal 2019 er revidert opp fra 0,6 til 0,7 prosent siden forrige publisering.